Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., οικονομικού έτους 2022, Κ.Α.Ε. 1611 «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών», για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.

Θέμα: Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., οικονομικού έτους 2022, Κ.Α.Ε. 1611 «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών», για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.
Ημ/νια: 24/05/2021 18:10:29
Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ
ΑΔΑ: Ω2ΟΚ46ΜΠ3Ζ-ΕΓΥ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar