Λήψη απόφασης για: Α) Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με τίτλο: «Υπηρεσία μεταφοράς, διαχείρισης, αξιοποίησης & τελικής διάθεσης προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής μη επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου ΑΕΚΚ, ογκωδών απορριμμάτων & κλαδεμάτων που περιέχουν και σύμμεικτα απορρίμματα» Β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 26/2021 Μελέτης της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμάτων & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 54.984,12€ Γ) Κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Υπηρεσία μεταφοράς, διαχείρισης, αξιοποίησης & τελικής διάθεσης προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής μη επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου, ΑΕΚΚ, ογκωδών απορριμμάτων & κλαδεμάτων που περιέχουν και σύμμεικτα απορρίμματα»

Θέμα: Λήψη απόφασης για: Α) Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με τίτλο: «Υπηρεσία μεταφοράς, διαχείρισης, αξιοποίησης & τελικής διάθεσης προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής μη επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου ΑΕΚΚ, ογκωδών απορριμμάτων & κλαδεμάτων που περιέχουν και σύμμεικτα απορρίμματα» Β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 26/2021 Μελέτης της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμάτων & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 54.984,12€ Γ) Κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Υπηρεσία μεταφοράς, διαχείρισης, αξιοποίησης & τελικής διάθεσης προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής μη επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου, ΑΕΚΚ, ογκωδών απορριμμάτων & κλαδεμάτων που περιέχουν και σύμμεικτα απορρίμματα»
Ημ/νια: 14/05/2021 08:54:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 61ΧΞΩΗΔ-Ω87
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar