493-«Έγκριση διαδικασίας δημοπράτησης και όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης & πετρελαίου θέρμανσης) και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε,. Πιερίας και των περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης του Ν. Πιερίας, για το χρονικό διάστημα από υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2022 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 141.863,46€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης έως 15%. »

Θέμα: 493-«Έγκριση διαδικασίας δημοπράτησης και όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης & πετρελαίου θέρμανσης) και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε,. Πιερίας και των περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης του Ν. Πιερίας, για το χρονικό διάστημα από υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2022 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 141.863,46€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης έως 15%. »
Ημ/νια: 10/05/2021 07:28:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: 66747ΛΛ-Λ9Δ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar