Η με αριθμ.166/2021 Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικό με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ, συνολικού προϋπολογισμού 51.360,06€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% (κατ΄εφαρμογή παρέκκλισης αρ.6 παρ.10 ν. 4412/16)» της με αριθμ. 8418/17-02-2021 διακήρυξης.

Θέμα: Η με αριθμ.166/2021 Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικό με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ, συνολικού προϋπολογισμού 51.360,06€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% (κατ΄εφαρμογή παρέκκλισης αρ.6 παρ.10 ν. 4412/16)» της με αριθμ. 8418/17-02-2021 διακήρυξης.
Ημ/νια: 06/05/2021 15:37:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ5ΡΩΛΙ-Κ32
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar