Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7570/23-04-2021 πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6325/05-04-2021 συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και επίδειξη ολοκληρωμένης διεργασίας για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλες καυσίμου με ενδιάμεση παραγωγή Η2 μέσω αναμόρφωσης του LPG με ατμό», με ακρωνύμιο: LPGSR, με κωδικό έργου: Τ1ΕΔΚ-02442, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια Παναγιωτοπούλου Παρασκευή και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81812

Θέμα: Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7570/23-04-2021 πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6325/05-04-2021 συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και επίδειξη ολοκληρωμένης διεργασίας για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλες καυσίμου με ενδιάμεση παραγωγή Η2 μέσω αναμόρφωσης του LPG με ατμό», με ακρωνύμιο: LPGSR, με κωδικό έργου: Τ1ΕΔΚ-02442, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια Παναγιωτοπούλου Παρασκευή και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81812
Ημ/νια: 28/04/2021 12:23:17
Φορέας: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: ΩΝ6Ζ469Β6Ν-ΘΔ4
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar