Απόσπασμα πρακτικών έκτακτης συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ.68/26-04-2021 (θέμα 5.21), σχετικά Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 έως 31/12/2022 και έγκριση του τεύχους της διακήρυξης

Θέμα: Απόσπασμα πρακτικών έκτακτης συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ.68/26-04-2021 (θέμα 5.21), σχετικά Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 έως 31/12/2022 και έγκριση του τεύχους της διακήρυξης
Ημ/νια: 27/04/2021 11:37:30
Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚ1Ω469Β7Λ-684
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar