Έγκριση 4ου πρακτικού του υπ’ αρ. 3/2020 Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2020 – 2021» για την Ομάδα A΄: Καύσιμα (Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 94117), για το Τμήμα Α΄ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης), το Τμήμα Β΄ (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και το Τμήμα Ε΄ (Ο.Π.Α.Π.) και κατακύρωση

Θέμα: Έγκριση 4ου πρακτικού του υπ’ αρ. 3/2020 Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2020 – 2021» για την Ομάδα A΄: Καύσιμα (Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 94117), για το Τμήμα Α΄ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης), το Τμήμα Β΄ (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και το Τμήμα Ε΄ (Ο.Π.Α.Π.) και κατακύρωση
Ημ/νια: 27/04/2021 13:36:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΑΔΑ: ΨΖΒΝΩ9Ω-306
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar