Κατάθεση απόψεων της Αναθέτουσας Αρχής επί των προδικαστικών προσφυγών που κατέθεσαν στις 12-04-2021 οι: 1) «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.», με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης Α.Ε.Π.Π. 765/12-04-2021, 2) Ένωση οικονομικών φορέων «THALIS E.S. S.A.-P.&C. DEVELOPMENT S.A.», και τα μέλη αυτής, ήτοι της ανώνυμης εταιρείας «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «THALIS E.S. S.A.» και της ανώνυμης εταιρείας «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Ρ.& C. DEVELOPMENT S.A.», με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης Α.Ε.Π.Π. 773/12-04-2021, 3) «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης Α.Ε.Π.Π. 777/13-04-2021, 4) «Ένωση εταιρειών INTRAKAT-W.A.T.T. A.E.» και τα μέλη αυτής, ήτοι της ανώνυμης εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «INTRAKAT» και της ανώνυμης εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με δ.τ. «W.A.T.T. Α.Ε.», με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης Α.Ε.Π.Π. 778/13-04-2021, κατά του Δήμου Τρικκαίων σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας» με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 88301 και ΑΔΑΜ:20PROC006735730 2020-05-20

Θέμα: Κατάθεση απόψεων της Αναθέτουσας Αρχής επί των προδικαστικών προσφυγών που κατέθεσαν στις 12-04-2021 οι: 1) «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.», με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης Α.Ε.Π.Π. 765/12-04-2021, 2) Ένωση οικονομικών φορέων «THALIS E.S. S.A.-P.&C. DEVELOPMENT S.A.», και τα μέλη αυτής, ήτοι της ανώνυμης εταιρείας «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «THALIS E.S. S.A.» και της ανώνυμης εταιρείας «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Ρ.& C. DEVELOPMENT S.A.», με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης Α.Ε.Π.Π. 773/12-04-2021, 3) «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης Α.Ε.Π.Π. 777/13-04-2021, 4) «Ένωση εταιρειών INTRAKAT-W.A.T.T. A.E.» και τα μέλη αυτής, ήτοι της ανώνυμης εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «INTRAKAT» και της ανώνυμης εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με δ.τ. «W.A.T.T. Α.Ε.», με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης Α.Ε.Π.Π. 778/13-04-2021, κατά του Δήμου Τρικκαίων σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας» με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 88301 και ΑΔΑΜ:20PROC006735730 2020-05-20
Ημ/νια: 22/04/2021 13:19:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΔΧΩΗ9-ΥΥΒ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar