ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΑΡΙΘΜ 66/16-4-2021: «Έγκριση του από 9-4-2021 πρακτικού αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ και ΝΠΙΔ Κ.Ε.Δ.Α. ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 2021-2023 (για 2 έτη από την υπογραφή της σύμβασης)» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: # 84.110,07 € #(κατά παρέκκλιση της παρ.10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016# και ορισμός προσωρινών αναδόχων»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΑΡΙΘΜ 66/16-4-2021: «Έγκριση του από 9-4-2021 πρακτικού αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ και ΝΠΙΔ Κ.Ε.Δ.Α. ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 2021-2023 (για 2 έτη από την υπογραφή της σύμβασης)» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: # 84.110,07 € #(κατά παρέκκλιση της παρ.10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016# και ορισμός προσωρινών αναδόχων»
Ημ/νια: 19/04/2021 17:25:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ8ΖΩΨΞ-ΓΤΝ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar