Η ΑΡ. 57/2021 ΑΟΕ ΜΕ ΘΕΜΑ;Περί επικύρωσης των κάτωθι πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού.: • Υπ. αρ. 2362/16.03.2021 1ο πρακτικό περί αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών καθώς και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών • Υπ. αρ. 2888/31.03.2021 2ο πρακτικό περί αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών (άρθρο 100 παρ.2γ του Ν.4412/2016) και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ENIAIA ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2021 & 2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 518.993,54 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)» μέσω ΕΣΗΔΗΣ, συστημικός αριθμός 104624 ΟΜΑΔΑ Β-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 20.093,90 € και 24.916,436 € με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής .

Θέμα: Η ΑΡ. 57/2021 ΑΟΕ ΜΕ ΘΕΜΑ;Περί επικύρωσης των κάτωθι πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού.:
• Υπ. αρ. 2362/16.03.2021 1ο πρακτικό περί αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών καθώς και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών
• Υπ. αρ. 2888/31.03.2021 2ο πρακτικό περί αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών (άρθρο 100 παρ.2γ του Ν.4412/2016) και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ENIAIA ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2021 & 2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 518.993,54 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)» μέσω ΕΣΗΔΗΣ, συστημικός αριθμός 104624 ΟΜΑΔΑ Β-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 20.093,90 € και 24.916,436 € με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής .
Ημ/νια: 16/04/2021 13:13:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Η5ΣΩΡ9-ΛΘΚ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar