Η ΑΡ.56/2021 ΑΟΕ ΜΕ ΘΕΜΑ:Περί επικύρωσης των κάτωθι πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού.: •Υπ. αρ.: 1920/01.03.2021 1ο πρακτικό περί αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών καθώς και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών •Υπ. αρ.: 2232/10.03.2021 2ο πρακτικό περί αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών (άρθρο 100 παρ.2γ του Ν.4412/2016) και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ENIAIA ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2021 & 2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 518.993,54 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)» μέσω ΕΣΗΔΗΣ, συστημικός αριθμός 104618 ΟΜΑΔΑ Α-ΚΑΥΣΙΜΑ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 398.449,276 € και 494.077,102 € με ΦΠΑ 24% , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής .

Θέμα: Η ΑΡ.56/2021 ΑΟΕ ΜΕ ΘΕΜΑ:Περί επικύρωσης των κάτωθι πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού.:
•Υπ. αρ.: 1920/01.03.2021 1ο πρακτικό περί αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών καθώς και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών
•Υπ. αρ.: 2232/10.03.2021 2ο πρακτικό περί αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών (άρθρο 100 παρ.2γ του Ν.4412/2016) και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ENIAIA ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2021 & 2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 518.993,54 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)» μέσω ΕΣΗΔΗΣ, συστημικός αριθμός 104618 ΟΜΑΔΑ Α-ΚΑΥΣΙΜΑ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 398.449,276 € και 494.077,102 € με ΦΠΑ 24% , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής .
Ημ/νια: 16/04/2021 09:30:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΠΝΩΡ9-406
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar