ΘΕΜΑ: Α) Έγκριση των υπ’ αριθ. 1,2,3,4 πρακτικών αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικοοικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Κ. Μακεδονίας για τα έτος 2021 #163.155,82€# πλέον ΦΠΑ ήτοι 202.313,22€ συμπ/νου ΦΠΑ και Β) Αποδοχή των προσφορών που κατατέθηκαν στον ανωτέρω διαγωνισμό, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. Γ) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού, μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

Θέμα: ΘΕΜΑ: Α) Έγκριση των υπ’ αριθ. 1,2,3,4 πρακτικών αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικοοικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Κ. Μακεδονίας για τα έτος 2021 #163.155,82€# πλέον ΦΠΑ ήτοι 202.313,22€ συμπ/νου ΦΠΑ και Β) Αποδοχή των προσφορών που κατατέθηκαν στον ανωτέρω διαγωνισμό, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. Γ) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού, μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.
Ημ/νια: 13/04/2021 14:49:29
Φορέας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑΠ446ΜΑΠΣ-ΓΘ3
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar