Έγκριση 3ου πρακτικού Αποσφράγισης αξιολόγησης δικαιολογητικών μειοδότη και κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.»

Θέμα: Έγκριση 3ου πρακτικού Αποσφράγισης αξιολόγησης δικαιολογητικών μειοδότη και κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.»
Ημ/νια: 12/04/2021 10:03:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗ12ΩΛΤ-7ΥΙ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar