Έγκριση συμπληρωματικού πρακτικού για την αιτιολόγηση της βαθμολόγησης του με αριθμ. πρωτ. 11347/21-09-2020 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας», προϋπολογισμού 1.278.160,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Θέμα: Έγκριση συμπληρωματικού πρακτικού για την αιτιολόγηση της βαθμολόγησης του με αριθμ. πρωτ. 11347/21-09-2020 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας», προϋπολογισμού 1.278.160,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
Ημ/νια: 12/04/2021 11:39:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΓΗΩΛΑ-7ΡΧ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar