κάλυψη δαπάνης Δημοσίευσης περίληψης (1φορά) στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ στις 21/03/2020 του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Παν/μίου Πελ/σου για τα έτη 2020,2021,2022. Η δαπάνη αφορά το διαγωνισμό που κυρύχθηκε “ΑΓΟΝΟΣ” ή σε περίπτωσης “ΕΚΠΤΩΤΟΥ” για τις ανάγκες του Παν/μίου Πελ/σου σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 14/13-02-2020 Απόφαση Συγκλήτου με ΑΔΑ:6ΣΠ5469Β7Δ-Τ43.”

Θέμα: κάλυψη δαπάνης Δημοσίευσης περίληψης (1φορά) στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ στις 21/03/2020 του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Παν/μίου Πελ/σου για τα έτη 2020,2021,2022. Η δαπάνη αφορά το διαγωνισμό που κυρύχθηκε “ΑΓΟΝΟΣ” ή σε περίπτωσης “ΕΚΠΤΩΤΟΥ” για τις ανάγκες του Παν/μίου Πελ/σου σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 14/13-02-2020 Απόφαση Συγκλήτου με ΑΔΑ:6ΣΠ5469Β7Δ-Τ43.”
Ημ/νια: 08/04/2021 10:45:32
Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1Χ6469Β7Δ-ΧΟ8
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar