392-«Έγκριση πρακτικού (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε Κιλκίς και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Ν. Κιλκίς για το έτος 2021, συνολικού προϋπολογισμού 51.510,84 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (CPV 09132100-4 Βενζίνης Αμόλυβδης, CPV 09134200-9 Πετρέλαιο Κίνησης, CPV 09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης)»

Θέμα: 392-«Έγκριση πρακτικού (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε Κιλκίς και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Ν. Κιλκίς για το έτος 2021, συνολικού προϋπολογισμού 51.510,84 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (CPV 09132100-4 Βενζίνης Αμόλυβδης, CPV 09134200-9 Πετρέλαιο Κίνησης, CPV 09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης)»
Ημ/νια: 07/04/2021 08:34:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ4Γ7ΛΛ-ΙΡΨ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar