Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 392/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση του πρακτικού Νο 3 (Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της επιτροπής διαγωνισμού διενέργειας – αποσφράγισης και αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και μεταφοράς ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου» και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου) χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2020-2021, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 6.807.348,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%) και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων. Β) Ανάδειξη οριστικών αναδόχων.»

Θέμα: Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 392/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση του πρακτικού Νο 3 (Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της επιτροπής διαγωνισμού διενέργειας – αποσφράγισης και αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και μεταφοράς ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου» και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου) χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2020-2021, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 6.807.348,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%) και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων. Β) Ανάδειξη οριστικών αναδόχων.»
Ημ/νια: 06/04/2021 13:06:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ9Ξ7Λ6-ΩΤΟ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar