Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 391/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση του πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για ένα έτος, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 93.909,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης, ανά τμήμα του διαγωνισμού, το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, για έκαστο είδος καυσίμου, μέσης λιανικής τιμής πώλησης της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και με κριτήριο κατακύρωσης για τα λιπαντικά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Β) Ανάδειξη οριστικών αναδόχων»

Θέμα: Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 391/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση του πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για ένα έτος, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 93.909,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης, ανά τμήμα του διαγωνισμού, το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, για έκαστο είδος καυσίμου, μέσης λιανικής τιμής πώλησης της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και με κριτήριο κατακύρωσης για τα λιπαντικά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Β) Ανάδειξη οριστικών αναδόχων»
Ημ/νια: 06/04/2021 12:55:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΧ87Λ6-Ω2Τ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar