Skip to main content

ΠΟΠΕΚ:Υπόμνημα στον Στουρνάρα για τα πρόστιμα του «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

Eκδοση διοικητικής πράξης καθορισμού του τρόπου καταβολής των προστίμων σε δόσεις για τις καταχωρήσεις  στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» ζητεί με Υπόμνημά της η ΠΟΠΕΚ από τον Υπουργο Οικονομικών

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Οικονομικών.

Υπόψη : κ. Ι. Στουρνάρα , Υπουργού Οικονομικών

κ. Γ. Μαυραγάννη, Υφυπουργού Οικονομικών

Δ/νση  : Κ. Σερβίας 10,   105 62  Αθήνα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αθήνα, 29 Ιουνίου  2013
Αρ. Πρωτ. 1017

Θέμα: «Αναγκαιότητα έκδοσης διοικητικής πράξης καθορισμού του τρόπου καταβολής των προστίμων σε δόσεις για τις καταχωρήσεις των μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ». 

Κύριε Υπουργέ,

            Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την νεότερη τροποποίηση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα αναφορικά με τις καταχωρήσεις των μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», προσδιορίστηκαν τα πρόστιμα για τις περιπτώσεις της μη καταχώρησης και της ανακριβούς ή εκπρόθεσμης καταχώρησης των στοιχείων στο σύστημα. Παράλληλα, προβλέφθηκε η δυνατότητα μείωσης των καταλογισθέντων προστίμων, εφόσον εντός δύο μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης, υποβληθεί σχετική αίτηση στο αρμόδιο Τελωνείο και, υπό την διπλή προϋπόθεση αφενός καταβολής του αναλογούντος προστίμου και αφετέρου παραίτησης του μέλους ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. από την άσκηση κάθε σχετικού ενδίκου μέσου.
               Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ορίζονται τα εξής: 
 «9. Στις περιπτώσεις μη καταχώρισης ή εκπρόθεσμης καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης εντός της προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών του άρθρου 73 παράγραφος 2 περίπτωση α` του παρόντος νόμου, επιβάλλεται ανά φορολογικό στοιχείο πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων».
               Στη συνέχεια στο εδάφιο 2 της ίδιας παραγράφου 9 προβλέπεται η δυνατότητα μείωσης του ποσού επιβολής προστίμου κατά αντιστοιχία συγκεκριμένου κλιμακούμενου αριθμού φορολογικών στοιχείων, υπό την προϋπόθεση υποβολής σχετικού αιτήματος και υπό προϋποθέσεις ως εξής:
               «Στα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., που καταλογίζονται κατά τα ανωτέρω πρόστιμα για εκπρόθεσμη ή ανακριβή καταχώριση συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, επιβάλλεται ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., ανά ημερολογιακό έτος, έναντι όλων των τελωνειακών αρχών, πρόστιμο έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, όταν το πλήθος των εκπροθέσμως ή ανακριβώς καταχωρημένων συναλλαγών ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., είναι μέχρι πενήντα (50) φορολογικά στοιχεία, πρόστιμο τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ όταν το πλήθος των εκπροθέσμως ή ανακριβώς καταχωρημένων συναλλαγών, ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. είναι από πενήντα ένα (51) έως εκατό (100) φορολογικά στοιχεία πρόστιμο έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ από εκατόν ένα (101) και μέχρι 150 φορολογικά στοιχεία και περαιτέρω 50 ευρώ ανά 50 φορολογικά στοιχεία πέραν των 150 εφόσον το μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. υποβάλλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο Τελωνείο και καταβάλλει το καταλογιζόμενο πρόστιμο με ταυτόχρονη παραίτηση από τα κατά το άρθρο 152 του ν. 2960/2001 καθοριζόμενα ένδικα μέσα εντός δύο μηνών από την έκδοση των καταλογιστικών Πράξεων».

Από την ανωτέρω διάταξη, καθίσταται σαφές ότι προϋπόθεση υπαγωγής στην ευεργετική ρύθμιση καταβολής του μειωμένου προστίμου του εδαφίου 2 της παραγράφου 9 του άρθρου 147  του ν. 2960/2001 είναι, εκτός της παραίτησης των ενδίκων μέσων η  καταβολή του καταλογισθέντος ποσού εντός δύο μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης. Πλην όμως ο νόμος επιτάσσει μεν «… να καταβάλλει το καταλογιζόμενο πρόστιμο…» ο Πρατηριούχος χωρίς όμως να προσδιορίζει τον τρόπο καταβολής του σχετικού προστίμου. Η ανωτέρω γενική διατύπωση της καταβολής, νομικά ερμηνευόμενη, εφόσον δεν προσδιορίζεται ως «εφάπαξ»,  περιλαμβάνει κάθε τρόπο καταβολής, καθώς διαφορετικά ο νομοθέτης θα εξειδίκευε επιτακτικά τον τρόπο αυτό καταβολής. Εξάλλου αποτελεί κοινή γενική παραδοχή και πρακτική, λόγω της οικονομικής κρίσης, οι ρυθμίσεις σε δόσεις καταβολής οφειλών και προστίμων να αποτελούν νόμιμη και κοινωνικά επιβαλλόμενη διοικητική ρύθμιση σε όλους τους τομείς (φόροι, επιτόκια, οφειλές Φ.Π.Α. κλπ.).

Είναι εξάλλου αυτονόητο, εφόσον οι Πρατηριούχοι δεν αποτελούν εξαίρεση της μαστιζόμενης από την κρίση εμπορικής τάξης της χώρας μας, ότι το σύνολο των μελών μας αδυνατεί να ανταποκριθεί και να καταβάλλει  εφάπαξ τα χρηματικά αυτά πρόστιμα τα οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων υπερβαίνουν τις χιλιάδες ευρώ.

Κύριε Υπουργέ,

Η έκδοση διοικητικής πράξης με την οποία θα ορίζεται η παροχή της δυνατότητας καταβολής των προστίμων αυτών σε εικοσιτέσσερις μηνιαίες δόσεις και η δυνατότητα παράτασης αυτών έναντι επιτοκίου ίσου προς το τρέχον δικαιοπρακτικό επιτόκιο που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμούμε ότι εντάσσεται στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και είναι επιτακτικά αναγκαία.

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή η είσπραξη των δημόσιων εσόδων θα πρέπει να είναι εύλογα προσδοκώμενη και εισπρακτικά εφικτή και επειδή, προαπαιτούμενο των δύο αυτών παραδοχών αποτελεί η διασφάλιση των προϋποθέσεων προς τον διοικούμενο να ανταποκρίνεται σε ανεκτό και δίκαιο πλαίσιο, ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κρίσης και της διαπιστευμένης καταβαράθρωσης του κλάδου των πετρελαιοειδών και της λιανικής αγοράς ειδικότερα, όπως εξάλλου γνωρίζετε, παρακαλούμε να κάνετε αποδεκτή την πρότασή μας αυτή προς διασφάλιση του γενικότερου συμφέροντος.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ [ΥΠΟΜΝΗΜΑ]

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

error: Content is protected !!