| Notaka |

Τα άρθρα του Νόμου περιστολής λαθρεμπορίου όπως ψηφίσθηκαν στη διαδρομή τους από τη Βουλή προς το εθνικό τυπογραφείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Άρθρο 6. Μητρώο Δεξαµενών Ενεργειακών Προϊόντων
1. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δηµιουργείται ηλεκτρονικό
µητρώο, στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι δεξαµενές αποθήκευσης και διακίνησης
ενεργειακών προϊόντων που αναφέρονται στον πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.
2960/2001 (Α΄ 265), τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής των δασµολογικών και
φορολογικών επιβαρύνσεων, καθώς και ενεργειακών προϊόντων της ίδιας παραγράφου, για
τα οποία έχει καταβληθεί το σύνολο των ανωτέρω επιβαρύνσεων. Εξαιρούνται της
υποχρέωσης αυτής οι δεξαµενές ενεργειακών προϊόντων τελικών καταναλωτών που δεν
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (A΄
137), καθώς και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης καυσίµων των ενόπλων
δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας της υποπερ. Ιειε΄ της ιδίας ως άνω διάταξης.
2. Για κάθε παράβαση του παρόντος άρθρου και των κανονιστικών διατάξεων που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 26, επιβάλλεται στον υπόχρεο
της εγγραφής στο µητρώο διοικητικό πρόστιµο από πεντακόσια (500) έως δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ. Το ύψος του προστίµου προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το είδος των
παραβάσεων και τη βαρύτητά τους.

Άρθρο 7. Σφράγιση εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και δηµοσιοποίηση παραβάσεων
νοθείας καυσίµων. Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 119Α του ν. 2960/2001.
Στο άρθρο 119Α του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Όταν από εξέταση των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χηµείου του
Κράτους (Γ.Χ.Κ.) δείγµατος καυσίµων που διενεργείται για ελεγχόµενη από τις τελωνειακές
υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) εγκατάσταση κατόχου
άδειας εµπορίας ή λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων των άρθρων 6 και 7 του ν.
3054/2002 (Α΄ 230), µε βάση την έκθεση ανάλυσης του κατ’ έφεση δείγµατος ή τη σχετική
απόφαση του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου, στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ
της ανάλυσης του πρώτου και του κατ’ έφεση δείγµατος, προκύπτει ότι ο ελεγχόµενος
κάτοχος της άδειας κατέχει, διακινεί και εµπορεύεται νοθευµένα καύσιµα, σφραγίζεται
προσωρινά η εγκατάσταση, όπου διαπιστώνεται η παράβαση, για χρονικό διάστηµα από
δέκα (10) έως ενενήντα (90) ηµέρες, ανάλογα µε τη σοβαρότητά της. Το ληφθέν δείγµα
καυσίµου αποστέλλεται άµεσα από την ελέγχουσα τελωνειακή υπηρεσία στη χηµική
υπηρεσία, που θα διενεργήσει την ανάλυση, η οποία οφείλει να ολοκληρώσει τις σχετικές
διαδικασίες έως και την έκδοση της σχετικής έκθεσης ανάλυσης του κατ’ έφεση δείγµατος το
αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή του δείγµατος. Η απόφαση
του Ανώ τατου Χηµικού Συµβουλίου, στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ της
ανάλυσης του πρώτου και του κατ’ έφεση δείγµατος, εκδίδεται εντός δέκα (10) εργάσιµων
ηµερών από την ηµέρα που αυτό επιλαµβάνεται της διαφοράς. Όταν συντρέχει λαθρεµπορία,
τα µέτρα της παρούσας επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις λοιπές ποινικές και διοικητικές
κυρώσεις σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 2. Στην περίπτωση µη κανονικών δειγµάτων,
πέραν της επιβολής των µέτρων της παρούσας, ενηµερώνεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας για την τυχόν επιβολή λοιπών κυρώσεων του ν. 3054/2002 για µη τήρηση της
ποιότητας και του τύπου των καυσίµων, πλην της κύρωσης της σφράγισης που έχει ήδη
επιβληθεί στο πλαίσιο της παρούσας. Για την εφαρµογή της παρούσας, ως καύσιµα νοούνται
τα ενεργειακά προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 73. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα επιβολής της σφράγισης και
αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχου άδειας εµπορίας ή λιανικής εµπορίας
πετρελαιοειδών προϊόντων, στις οποίες διαπιστώνονται οι παραβάσεις της παρούσας και
δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων των
παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, καθώς και ο τρόπος, ο χρόνος και το µέσο
δηµοσιοποίησης, τηρουµένου του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων, L 119) και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.»

 

Άρθρο 8 Επέκταση συστήµατος εισροών – εκροών σε αποθήκες τελωνειακής
αποταµίευσης υγραερίων – Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 2960/2001.
Η παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ειδικά για τις αποθήκες τελωνειακής αποταµίευσης, στις οποίες κατέχονται ενεργειακά
προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 73, εγκαθίστανται ολοκληρωµένα συστήµατα
παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων εισροών-εκροών. Με κοινές
αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προδιαγραφές εγκατάστασης και
ελέγχου των ολοκληρωµένων συστηµάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής
δεδοµένων εισροών-εκροών για τις αποθήκες αποταµίευσης ενεργειακών προϊόντων του
παρόντος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

Άρθρο 9. Επέκταση συστήµατος εισροών – εκροών σε φορολογικές αποθήκες
υγραερίων – Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 2960/2001
Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι τελωνειακές αρχές ασκούν εποπτεία και έλεγχο κατά τρόπο διαρκή ή περιοδικό στις
φορολογικές αποθήκες, σύµφωνα µε την απόφαση της παρ. 2. Για τα βιοµηχανοποιηµένα
καπνά οι όροι και προϋποθέσεις για την εποπτεία και τον έλεγχο των φορολογικών
αποθηκών µε διαρκή παρουσία υπαλλήλων των αρµόδιων τελωνειακών αρχών καθορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Για τις φορολογικές αποθήκες ενεργειακών
προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 εγκαθίστανται ολοκληρωµένα συστήµατα
παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων εισροών-εκροών. Με κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου των
ολοκληρωµένων συστηµάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων
εισροών-εκροών για τις φορολογικές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων του παρόντος, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

Άρθρο 10. Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήµατος γεωγραφικού εντοπισµού (GPS) σε
βυτιοφόρα οχήµατα και πλωτά εφοδιαστικά µέσα – Τροποποίηση της υποπερ. ββ ΄ της
παρ. 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002

Η υποπερ. ββ΄ της παρ. 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230) αντικαθίσταται και η
παρ. 8α διαµορφώνεται ως εξής:
«8.α) Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από κατόχους άδειας
εµπορίας, λιανικής εµπορίας και διάθεσης βιοκαυσίµων, µε µεταφορικά µέσα, βυτιοφόρα
Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Δ.) ή Φορτηγά Δηµόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) ή πλωτά
εφοδιαστικά, όπως δεξαµενόπλοια και σλέπια, ιδιόκτητα ή µισθωµένα, τα οποία δεν φέρουν:
αα) σε εµφανές σηµείο, κατά περίπτωση, το εµπορικό σήµα του κατόχου άδειας εµπορίας,
άδειας λιανικής εµπορίας ή συνεταιρισµού ή κοινοπραξίας αυτών, ή άδειας διάθεσης
βιοκαυσίµων, ή το εµπορικό σήµα του µεταφορέα µε τον οποίο έχουν συνάψει σύµβαση
µεταφοράς, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 5Α, τις παρ. 5γ και 8 του άρθρου 6 και την
παρ. 2 του άρθρου 7, καθώς και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες κανονιστικές
πράξεις, και ββ) ηλεκτρονικό σύστηµα γεωγραφικού εντοπισµού (GPS). Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Διοικητή της Ανεξάρτη7 της
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών
Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι
προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης του συστήµατος, το ακριβές
χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, οι συγκεκριµένες κατηγορίες βυτιοφόρων Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ. και
πλωτών εφοδιαστικών µέσων που υπάγονται στην ανωτέρω υποπερίπτωση, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και κάθε
άλλο σχετικό θέµα µε την υλοποίηση του συστήµατος, µε το οποίο αντλούνται και
αξιοποιούνται οι πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστηµα γεωγραφικού προσδιορισµού
(GPS) των µεταφορικών µέσων.»

 

Άρθρο 11. Φορολογική σήµανση υγρών καυσίµων και υγραερίων – Τροποποίηση της
παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002.

Η παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Τα υγρά καύσιµα και τα υγραέρια που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή
αποθηκεύονται εντός της ελληνικής Επικράτειας, σηµαίνονται µε κατάλληλα µόρια, τα οποία
χρησιµοποιούνται ως δείκτες φορολογικής σήµανσης, εφεξής «ιχνηθέτες». Η έλλειψη
φορολογικής σήµανσης ή η παραβίαση της κατάλληλης φορολογικής σήµανσης των υγρών
καυσίµων και των υγραερίων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα, συνιστά τελωνειακή
παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 119 Α του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), µε την επιφύλαξη των
περί λαθρεµπορίας διατάξεων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, έστω και αν διαθέτουν τα
προβλεπόµενα παραστατικά, και επιπροσθέτως συνεπάγεται την απαγόρευση διάθεσής τους
στην εσωτερική αγορά από τη διαπίστωση της τέλεσης της παράβασης. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται τα συγκεκριµένα είδη που υπάγονται στη
ρύθµιση της παρούσας και διευκρινίζονται τεχνικά ζητήµατα για την εφαρµογή της ανά είδος
υγρών καυσίµων και υγραερίων και τις διαδικασίες των κυρώσεων, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.»

Άρθρο 12. Κυρώσεις για βυτιοφόρα οχήµατα και πλωτά εφοδιαστικά µέσα διακίνησης
πετρελαιοειδών προϊόντων επί παραβάσεων των υποχρεώσεων της παρ. 8α του
άρθρου 15 του ν. 3054/2002 – Τροποποίηση του άρθρου 17 και προσθήκη άρθρου 17Α
στον ν. 3054/2002.

Στον ν. 3054/2002 (Α΄ 230) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παρ. 1 του άρθρου 17 τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής: «1.α. Με
απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για κάθε
παράβαση των διατάξεων του νόµου αυτού και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων
κανονιστικών αποφάσεων, επιβάλλεται πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα
εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ. Για το ύψος του επιβαλλόµενου
προστίµου λαµβάνονται υπόψη ως κριτήρια, ιδίως, η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες
που προκύπτουν από αυτήν, ο βαθµός υπαιτιότητας και η τυχόν υποτροπή του παραβάτη.
Για την αξιολόγηση της παραβατικής συµπεριφοράς ως υποτροπής, λαµβάνονται υπόψη οι
ισχύουσες εγγραφές στο Βιβλίο Κυρώσεων. Σε υποτροπή βρίσκεται όποιος µέσα σε τρία (3)
χρόνια από την έκδοση της απόφασης, µε την οποία επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιµο ή άλλη
κύρωση για κάποια από τις ανωτέρω παραβάσεις, τελεί νέα παράβαση. β. Με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορούν να κατηγοριοποιούνται οι ανωτέρω
παραβάσεις και να καθορίζονται η διαδικασία επιβολής και τα όρια του προστίµου κάθε
κατηγορίας ή και κάθε επί µέρους παράβασης εντός των ορίων του πρώτου εδαφίου της
παρούσας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση µπορούν να
αναπροσαρµόζονται τα όρια αυτά. γ. Για την ίδια παράβαση επιβάλλεται πρόστιµο µόνο από
ένα προς τούτο αρµόδιο όργανο κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τυχόν επιβολή δεύτερου
προστίµου για την ίδια παράβαση δεν παράγει οποιαδήποτε έννοµη συνέπεια. Η επιβολή του
προστίµου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται
από τις κείµενες διατάξεις. δ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε κάθε περίπτωση
παράβασης των διατάξεων του παρόντος, µπορεί, λαµβάνοντας υπόψη τις συνέπειές της για
το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, να δηµοσιοποιεί δια του τύπου ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο
τις κυρώσεις που επιβάλλονται κατά την παρ. 1. ε. Σε περίπτωση παράβασης της υποπερ.
αα΄ της παρ. 8α του άρθρου 15 τα µεταφορικά µέσα κατάσχονται άµεσα. Στους ιδιοκτήτες των
ανωτέρω µεταφορικών µέσων επιβάλλεται πρόστιµο επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ ανά
παράβαση και αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας του µεταφορικού µέσου για διάστηµα έξι (6)
µηνών. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής εντός µιας τριετίας για την ίδια παράβαση, όπως αυτή
προκύπτει από τις ισχύουσες εγγραφές στο Βιβλίο Κυρώσεων, το πρόστιµο τριπλασιάζεται. Η
επιβολή του προστίµου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων
που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις. Επιπλέον, αφαιρείται το ναυτικό φυλλάδιο του
πλοιάρχου ή ανακαλείται η άδεια άσκησης επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα αντίστοιχα
για διάστηµα έξι (6) µηνών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά
περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες για την|
εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.»

2. Μετά από το άρθρο 17 του ν. 3054/2002 προστίθεται το άρθρο 17Α ως εξής:
«Άρθρο 17A. Διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης
ηλεκτρονικού συστήµατος γεωγραφικού εντοπισµού (GPS) σε βυτιοφόρα οχήµατα και πλωτά
εφοδιαστικά µέσα. 1. Για κάθε παράβαση της υποπερ. ββ΄ της παρ. 8α του άρθρου 15
επιβάλλεται στους κατά περίπτωση υπόχρεους διοικητικό πρόστιµο από χίλια (1.000) έως
διακόσιες 8 πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Το ύψος του προστίµου προσδιορίζεται,
λαµβάνοντας υπόψη ιδίως, το είδος του µεταφορικού µέσου, το είδος και τη βαρύτητα της
παράβασης, καθώς και την υποτροπή. Ως υποτροπή ορίζεται η εκ νέου τέλεση της ίδιας
παράβασης εντός τριών (3) ετών από την έκδοση απόφασης επιβολής προστίµου.
Ειδικότερα: α) Σε περίπτωση διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων µε βυτιοφόρα οχήµατα
και πλωτά εφοδιαστικά µέσα που δεν φέρουν ηλεκτρονικό σύστηµα γεωγραφικού εντοπισµού
(GPS), επιβάλλεται πρόστιµο από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) έως διακόσιες πενήντα
χιλιάδες (250.000) ευρώ για κάθε µεταφορικό µέσο. β) Σε περίπτωση µη πλήρωσης των
όρων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστηµάτων
γεωγραφικού εντοπισµού (GPS) και της ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων επιβάλλεται
πρόστιµο από χίλια (1.000) έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. 2. Για την
πληρωµή των προστίµων της παρ. 1 ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε το νοµικό
πρόσωπο και τα φυσικά πρόσωπα, που, κατά τον χρόνο διάπραξης της παράβασης, είχαν
µία από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170),
καθώς και όσοι φέρουν εν τοις πράγµασι τις ιδιότητες αυτές. 3. Εφόσον το διοικητικό
πρόστιµο της παρ. 1 είναι ίσο ή µεγαλύτερο του ποσού των εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000)
ευρώ, επιβάλλεται σωρευτικά, ανάλογα µε το ύψος του και προσωρινή αφαίρεση της άδειας
κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήµατος ή της άδειας λειτουργίας του πλωτού εφοδιαστικού
µέσου, για χρονικό διάστηµα από έναν (1) µήνα έως ένα (1) έτος. Σε περίπτωση υποτροπής,
το µέτρο του προηγούµενου εδαφίου επιβάλλεται σωρευτικά µε τα διοικητικά πρόστιµα της
παρ. 1, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού του προστίµου. 4. Κατά της απόφασης επιβολής
προστίµου δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (Κ.Δ.Δ., ν. 2717/1999, Α΄ 97).
Με την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό
(50%) του διοικητικού προστίµου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ή έχει υπαχθεί σε
ρύθµιση βάσει νοµοθετικής διάταξης το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%). Η αναστολή
αίρεται αυτοδικαίως στην περίπτωση µη τήρησης της ως άνω ρύθµισης. Το ποσοστό πενήντα
τοις εκατό (50%) του προστίµου που δεν αναστέλλεται σε περίπτωση άσκησης προσφυγής,
µπορεί να ανασταλεί µε δικαστική απόφαση επί αιτήσεως αναστολής κατά τα άρθρα 200 έως
205 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και των κατά περίπτωση αρµόδιων
Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εξειδικεύονται
οι παραβάσεις για τις οποίες επιβάλλονται οι κυρώσεις του παρόντος και δύναται να ορίζεται
το ύψος των διοικητικών προστίµων για κάθε παράβαση µέσα στα όρια που προβλέπονται
στην παρ. 1 και σύµφωνα µε τα κριτήρια της ίδιας παραγράφου. Με όµοια απόφαση
καθορίζονται η διαδικασία και τα όργανα επιβολής των προστίµων, καθώς και η διαδικασία
είσπραξής τους και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος. Με όµοια
απόφαση δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δηµοσιοποίηση των
στοιχείων των παραβατών και των κατά περίπτωση παραβάσεων και προστίµων, ο τρόπος,
ο χρόνος και το µέσο δηµοσιοποίησης, η αποστολή των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό
Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141), καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα, τηρουµένων των διατάξεων του Κανονισµού (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137).»

Άρθρο 13 Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης
ολοκληρωµένων συστηµάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής
δεδοµένων εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες
τελωνειακής αποταµίευσης ενεργειακών προϊόντων – Προσθήκη άρθρου 119Γ στον ν.
2960/2001

Μετά το άρθρο 119Β του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) προστίθεται άρθρο 119Γ, ως εξής: «Άρθρο
119Γ. Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης ολοκληρωµένων
συστηµάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων εισροών-εκροών στις
φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταµίευσης ενεργειακών προϊόντων
1. Αρµόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων που αφορούν στα
ολοκληρωµένα συστήµατα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων
εισροών-εκροών των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταµίευσης
ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 είναι τα τελωνεία ελέγχου των ανωτέρω
αποθηκών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών της παρ. 2
του άρθρου 63 και στην υπό στοιχεία ΔΘΟΤΚΔ 1026126 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 810) αντίστοιχα, καθώς και οι τελωνειακές ελεγκτικές αρχές της Α.Α.Δ.Ε.,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπό στοιχεία Δ/ΟΡΓ/Α/1125859/ΕΞ2020 απόφαση του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 4738). Αν κρίνεται αναγκαίο, ζητείται η συνδροµή των λοιπών
υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, όπως αυτές καθορίζονται από
την ίδια απόφαση, καθώς και των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 147/2017 (Α΄
192). 2. α. Για κάθε παράβαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 33 και του τρίτου
εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 63 και των υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότησή τους και κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος, επιβάλλεται στους κατά
περίπτωση υπόχρεους διοικητικό πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) ευρώ, επιφυλασσοµένης της υποπερ. Δδ΄ και επιβάλλεται κατά περίπτωση
ανάκληση της άδειας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταµίευσης.
Το ύψος του προστίµου προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το είδος και τη 9 βαρύτητα της
παράβασης καθώς και την υποτροπή. Ειδικότερα: αα) Σε περίπτωση µη εγκατάστασης
ολοκληρωµένου συστήµατος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων
εισροών-εκροών επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της
φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταµίευσης
πρόστιµο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και
ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής
αποταµίευσης. αβ) Σε περίπτωση µη πλήρωσης των όρων, προϋποθέσεων και
προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας των συστηµάτων παρακολούθησης και
ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων εισροών-εκροών, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας
λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης
τελωνειακής αποταµίευσης πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ έως τριακόσιες χιλιάδες
(300.000) ευρώ. Εφόσον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα καθ’ οιονδήποτε τρόπο από πλευράς
του εγκαταστάτη του συστήµατος στη διάπραξη των ανωτέρω παραβάσεων, επιβάλλεται και
σε αυτόν αυτοτελώς το ανωτέρω διοικητικό πρόστιµο. αγ) Σε περίπτωση διαπίστωσης των
παραβάσεων της παρ. 3, επιβάλλεται πρόστιµο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως
τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. αδ) Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιµο των υποπερ.
αα΄, αβ΄ και αγ΄ διπλασιάζεται. Ως υποτροπή ορίζεται η εντός τριών (3) ετών από την έκδοση
απόφασης επιβολής προστίµου εκ νέου τέλεση της ίδιας παράβασης. β. Υπόχρεοι για την
καταβολή των επιβαλλόµενων µε το παρόν προστίµων είναι: α) τα φυσικά πρόσωπα, τα
οποία υπέχουν αυτοτελή ευθύνη, µε µόνη την ιδιότητά τους ως φορείς των αδειών λειτουργίας
των φορολογικών αποθηκών ή ως διαχειριστές των αποθηκών τελωνειακής αποταµίευσης,
καθώς και όσοι ενήργησαν ως αυτουργοί ή ως συναυτουργοί κατά την τέλεση της παράβασης
ή θεωρούνται ως τέτοιοι, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 153, µε επιµερισµό, στην
περίπτωση αυτή, του επιβληθέντος ποσού, εις έκαστο εξ αυτών, ανάλογα µε τον βαθµό
συνυπευθυνότητάς του και β) τα νοµικά πρόσωπα, τα οποία είτε υπέχουν αυτοτελή ευθύνη µε
µόνη την ιδιότητά τους ως φορείς των αδειών λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών ή ως
διαχειριστές των αποθηκών τελωνειακής αποταµίευσης είτε κηρύσσονται αστικά
συνυπεύθυνα και καθίστανται εις ολόκληρον υπόχρεα για την καταβολή του συνόλου του
επιβληθέντος προστίµου, σε περίπτωση που οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών υπέχουν ευθύνη

διάπραξης της παράβασης ως φυσικά πρόσωπα και θεωρούνται αυτουργοί ή συναυτουργοί,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 153. γ. Κατά της απόφασης επιβολής των προστίµων ο
έχων έννοµο συµφέρον, µπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού
δικαστηρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2717/1999 (Α΄ 97) «Κώδικας Διοικητικής
Δικονοµίας». Με την άσκηση της προσφυγής, αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα
τοις εκατό (50%) του διοικητικού προστίµου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ή έχει
υπαχθεί σε ρύθµιση βάσει νοµοθετικής διάταξης το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%). Η
αναστολή αίρεται αυτοδικαίως στην περίπτωση µη τήρησης της ως άνω ρύθµισης. Το 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του προστίµου, που δεν αναστέλλεται σε περίπτωση
άσκησης προσφυγής, µπορεί να ανασταλεί µε δικαστική απόφαση επί αιτήσεως αναστολής
κατά τα άρθρα 200 έως 205 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας. 3. α) Ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον έξι (6) µηνών επιβάλλεται σε όποιον προµηθεύει ή εγκαθιστά µετρητικά
συστήµατα και τον συνοδευτικό εξοπλισµό τους, τα οποία προορίζονται για εφαρµογές του
συστήµατος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων εισροών-εκροών και
συνοδεύονται από πλαστά ή παραποιηµένα πιστοποιητικά. β) Ποινή κάθειρξης επιβάλλεται,
σε όποιον: αα) Επεµβαίνει χωρίς εξουσιοδότηση, τροποποιεί ή αλλοιώνει µε οποιονδήποτε
τρόπο και µορφή µέρη ή παραγόµενα στοιχεία του συστήµατος, τα οποία φυλάσσονται στον
χώρο της εγκατάστασης ή αποστέλλονται στην κεντρική βάση δεδοµένων της Α.Α.Δ.Ε.. ββ)
Παραδίδει, προµηθεύει, εφοδιάζει, πωλεί, αποθηκεύει ή διακινεί ενεργειακά προϊόντα µέσω
δεξαµενών, αγωγών, αντλιών ή µετρητών, που δεν συνδέονται µε το εγκατεστηµένο σύστηµα|
παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων εισροών-εκροών. 4. Οι κυρώσεις|
του παρόντος επιβάλλονται µε την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των ολοκληρωµένων|
συστηµάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων εισροών-εκροών στις|
φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταµίευσης, σύµφωνα µε την κοινή
υπουργική απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 33 και του τέταρτου
εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 63, µε εξαίρεση την κύρωση της υποπερ. αα΄ της παρ. 2α, η
οποία εφαρµόζεται από την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5. 5. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε. εξειδικεύονται οι παραβάσεις του παρόντος και ορίζεται το ύψος των διοικητικών
προστίµων για κάθε παράβαση εντός των ορίων της περ. (α) της παρ. 2, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για
τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, ο
τρόπος, ο χρόνος και το µέσο δηµοσιοποίησης, η αποστολή των στοιχείων αυτών στο 
Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141), καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα, τηρουµένων των διατάξεων του Κανονισµού (Ε.Ε.) 679/2016 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και του ν. 4624/2019.»

Άρθρο 14 Διαχείριση και πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήµατα εισροών – εκροών.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθίσταται αποκλειστικά αρµόδια για την
ανάπτυξη και διαχείριση του λογισµικού εφαρµογών των πληροφοριακών συστηµάτων
εισροών-εκροών και των συστηµάτων εντοπισµού γεωγραφικής θέσης µεταφορικών µέσων
(GPS), καθώς και για τη διαχείριση των δεδοµένων αυτών. Υφιστάµενα πληροφοριακά
συστήµατα εισροών-εκροών και 10 εντοπισµού γεωγραφικής θέσης µεταφορικών µέσων
(GPS) που έχουν σχεδιαστεί ή λειτουργούν σε άλλες υπηρεσίες του Δηµοσίου περιέρχονται
και λειτουργούν εφεξής στην Α.Α.Δ.Ε., η οποία υπεισέρχεται και σε δικαιώµατα και
υποχρεώσεις που απορρέουν από συµβατικά κείµενα και αφορούν στα συστήµατα αυτά.
Πρόσβαση στα ανωτέρω πληροφοριακά συστήµατα έχουν, πέραν των υπηρεσιών της
Α.Α.Δ.Ε., οι υπηρεσίες της παρ. 9α του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α΄ 137), για σκοπούς
ελέγχου.

Άρθρο 63. Σφράγιση βυτιοφόρων µεταφοράς υποκείµενων υγρών καυσίµων προς
εξαγωγή – Προσθήκη άρθρου 112Α στον ν. 2960/2001. Στον ν. 2960/2001 (Α΄ 265)
προστίθεται νέο άρθρο 112Α ως εξής:

«Άρθρο 112A. Σφράγιση βυτιοφόρων µεταφοράς υποκείµενων υγρών καυσίµων προς
εξαγωγή 1. Η διακίνηση, υπό καθεστώς αναστολής, των υποκειµένων σε Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων των περ. α) έως ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 73, τα
οποία προορίζονται για εξαγωγή, µέσω βυτιοφόρων οχηµάτων, γίνεται µε αποκλειστική
ευθύνη των εγκεκριµένων αποθηκευτών του άρθρου 55 και είναι επιτρεπτή, εφόσον
συντρέχουν, σωρευτικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) τα διαµερίσµατα των δεξαµενών των
βυτιοφόρων οχηµάτων σφραγίζονται, κατά τη φόρτωση, µε εταιρικές σφραγίδες, ώστε να
διασφαλίζεται το απαραβίαστο των διαµερισµάτων τους, κατά τη διακίνηση, β) τα βυτιοφόρα
οχήµατα διαθέτουν πιστοποιητικό ογκοµέτρησης µε τα στοιχεία ογκοµέτρησης όλων των
διαµερισµάτων των δεξαµενών τους, εκδιδόµενο από αρµόδιους πιστοποιηµένους φορείς,
καθώς και βέργα µέτρησης στάθµης των δεξαµενών τους συνοδευόµενη από το απαιτούµενο
πιστοποιητικό διακρίβωσης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην περ. α΄ της παρ. 13του
άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α΄137) και τα άρθρα 30 και 31 του ν. 4608/2019 (Α΄ 66), γ)

τα βυτιοφόρα οχήµατα διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση και
αριθµό µητρώου «Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολογήτων Καυσίµων»
(ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.). 2. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 1 χαρακτηρίζεται ως απλή
τελωνειακή παράβαση, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 119Α, και τιµωρείται ως εξής: α)
Για παράβαση της περ. α) επιβάλλεται πρόστιµο ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά
διαµέρισµα. β) Για παράβαση της περ. β) επιβάλλεται πρόστιµο ποσού τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ ανά βυτιοφόρο. γ) Για παράβαση της περ. γ) επιβάλλεται πρόστιµο ποσού
τριών χιλιάδων (3.000) ανά βυτιοφόρο. Υπόχρεοι για την καταβολή των προστίµων της
παρούσας είναι οι εγκεκριµένοι αποθηκευτές του άρθρου 55, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη
σφράγιση των βυτιοφόρων σύµφωνα µε την παρ. 1. 3. Με απόφαση του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου τήρησης της παρ. 1, τα
σηµεία σφράγισης, τα χαρακτηριστικά των σφραγίδων, τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία
φέρουν υποχρεωτικά τα στοιχεία των σφραγίδων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar