| Notaka

09:00 “Στην αγορά των βιοκαυσίμων τα ΕΛΠΕ – Εξασφάλισαν άδεια από το ΥΠΕΝ”.

 Î£Ï„ην αγορά των βιοκαυσίμων τα ΕΛΠΕ – Εξασφάλισαν άδεια από το ΥΠΕΝ

Η άδεια έχει ισχύ για διάστημα δέκα ετών

Χορηγήθηκε άδεια διάθεσης βιοκαυσίμων – βιοαιθέρων (ΕΤΒΕ) στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για χρονικό διάστημα δέκα ετών.
Όπως ορίζει η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η άδεια ισχύει για όλη την επικράτεια, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των κατωτέρω παραγράφων:
1. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει:
α) ενεργές συμβάσεις αγοράς βιοαιθανόλης-βιοαιθέρων (ΕΤΒΕ) καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, τις οποίες οφείλει να ανανεώνει τριάντα (30) ημέρες πριν το πέρας ισχύος των ήδη υποβληθέντων ή και να υποβάλλει νέες ενεργές συμβάσεις αγοράς βιοαιθανόλης – βιοαιθέρων (ΕΤΒΕ),
β) αποθηκευτικούς χώρους, ελάχιστης χωρητικότητας 100 m3, για τους οποίους έχουν εκδοθεί και ισχύουν οι αναγκαίες για τη νόμιμη λειτουργία τους άδειες. Οι εν λόγω αποθηκευτικοί χώροι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 εδ. ε του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της δραστηριότητας που ασκείται στο πλαίσιο της παρούσας. Η εταιρεία οφείλει να γνωστοποιεί άμεσα στην Υπηρεσία οποιαδήποτε αλλαγή επέρχεται σε αυτούς, και
γ) πιστοποιητικά ISO σειράς 9000, τόσο για την παραγωγή βιοαιθανόλης – βιοαιθέρων (ΕΤΒΕ), όσο και για την εμπορία αυτών, τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας και να ανανεώνονται εντός τριάντα (30) ημερών πριν τη λήξη τους.
2. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδονται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3054/2002 και αποσκοπούν στη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας και την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων ή προβλημάτων, καθώς και λοιπούς πρόσθετους ειδικούς όρους και υποχρεώσεις που κρίνονται αναγκαίοι και επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3054/2002.
3. Η εταιρεία υποχρεούται να αναγράφει στα παραστατικά διακίνησης που εκδίδει τον αριθμό της παρούσας άδειας και τον αριθμό της άδειας του ν. 3054/2002 της επιχείρησης προς την οποία πρόκειται να γίνει η παράδοση, καθώς και τον αριθμό άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης εφόσον δεν πρόκειται για Τελικό Καταναλωτή.
4. Η εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
i. Οποιεσδήποτε μεταβολές επέρχονται στο μετοχικό κεφάλαιο και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της (όπως αγορά, πώληση κ.λ.π.) με όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, καθώς επίσης οποιαδήποτε μίσθωση προς τρίτους και από τρίτους.
ii. Τυχόν καταδίκη με αμετάκλητη δικαστική απόφαση του διαχειριστή και του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας για οικονομικό έγκλημα (ιδίως λαθρεμπορία, νοθεία, απάτη, αισχροκέρδεια, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, εκβίαση, δωροδοκία).
iii. Οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί και να δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
iv. Κάθε αλλαγή του διαχειριστή και του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας και να προσκομίζει τα σχετικά πιστοποιητικά, όπως αυτά καθορίζονται στο παράρτημα 9 της απόφασης περί συμπλήρωσης του Κανονισμού Αδειών (ΥΑ Δ2/Α/22285/9.11.2012 -ΦΕΚ Β’ 2998).
5. Η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει εμπρόθεσμα σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη που της αναλογούν σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ2/Α/Φ.5/ΟΙΚ.2490/2005 (ΦΕΚ Β’ 218) όπως ισχύει και να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3054/2002 και του άρθρου 26 του Κανονισμού Αδειών σχετικά με την τήρηση λογαριασμών.
6. Η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στοιχεία σχετικά με την άσκηση της δραστηριότητάς της εταιρείας, ιδίως σχετικά με την προμήθεια, τις εισαγωγές, εξαγωγές, τη διακίνηση, παραγωγή, λειτουργία, διαχείριση, αποθήκευση, τιμολόγηση, διάθεση ενεργειακών προϊόντων, καθώς και στατιστικά στοιχεία οικονομικών όρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3054/2002, όπως καθορίζεται στην υπ’ αριθ.Δ1/Β/7364/30.03.2012 (ΦΕΚ 1116/Β/10.04.2012) Υ.Α. και τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ.Δ1/16421/02.08.2012 (ΦΕΚ 2328/Β/16.08.2012) Υ.Α.
7. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τους όρους της άδειας που της χορηγείται και κάθε περαιτέρω κανόνα δικαίου που διέπει τη δραστηριότητα της, ιδίως τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος, τις ισχύουσες διατάξεις περί ανταγωνισμού και να διαθέτει διαρκώς τις άδειες που απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας της.
8. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί το ειδικό Βιβλίο Διακίνησης Πετρελαίου του άρθρου 26 του Κανονισμού Αδειών.
9. Σε περίπτωση παράβασης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ν.3054/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και γενικότερα όλων των κανόνων και των όρων που αφορούν την άδεια διάθεσης βιοκαυσίμων – βιοαιθανόλης-, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 16 και του άρθρου 17 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 30 παρ. 3 του Κανονισμού Αδειών και της Υπουργικής Απόφασης Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/25.06.2010 (ΦΕΚ Β’ 1309).
10. Η εταιρεία οφείλει να επιτρέπει στα αρμόδια όργανα να διεξάγουν ελέγχους και ιδίως επιτόπιους ελέγχους των εγκαταστάσεων και ελέγχους των βιβλίων, στοιχείων και λογαριασμών του κατόχου της Άδειας, συμπεριλαμβανομένου του Βιβλίου Διακίνησης Πετρελαίου.
11. Το Τμήμα Εγκαταστάσεων, της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία μας κάθε μεταβολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή της απόφασης αλλαγής χρήσης της δεξαμενής βιοαιθέρων (ΕΤΒΕ) της παρούσας άδειας.
12. Ανανέωση της παρούσας χορηγείται κατόπιν υποβολής αιτήσεως από τον κάτοχο της άδειας τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την λήξη ισχύος της άδειας.
13. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει την εταιρεία από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από άλλες διατάξεις νόμων και πράξεων.

worldenergynews.gr

Spyrides ad-blue containers

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 2035 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas AVINOIL Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Eurostat Exxon-Mobil fit for 55 FuelMate Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Greek Mafia Guardian Handelsblatt HelleniQ Energy Inside Story interlock kWh LANA LG LNG LPC Lukoil Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka sts TEXACO TotalEnergies TotalEnergy twitter Urals windfall tax WOOD World Bank WTI Yiufi «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΠΕ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξανδρούπολη Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αττική Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις Γιάννης Θεοτοκάς ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΛΣΤΑΤ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΤΕπ ΕΥΠ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΙΟΒΕ Ιλχάν Αχμέτ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καββαθάς Γ. Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κονταξής Δημήτρης Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μεθάνιο Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μητσοτάκης Κυριάκος Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Πέτη Πέρκα Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τζιόλας Χρήστος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος Τσεχία ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΗΜ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χάρης Δούκας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. άδεια έλεγχοι αγγελίες αγρότες αγωγός αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο ατύχημα βαρέλι βενζίνη βιοκαύσιμα βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επενδύσεις επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτρικό ρεύμα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κακοκαιρία κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο ληστεία λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια ρύποι στάθμη στατιστικά συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνθετικά καύσιμα συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υπερκέρδη υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φωτοβολταϊκά φόροι φόρτιση ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!