| Notaka

07:50 “Αρχίζουν μυστικοί έλεγχοι στα βενζινάδικα -Για να εντοπίζονται όσοι «πειράζουν» τις αντλίες”.

 

Πρόγραμμα μυστικών ελέγχων σε πρατήρια καυσίμων για να εντοπίζονται οι επιτήδειοι που «πειράζουν» τις αντλίες για να κλέβουν τους καταναλωτές, ενεργοποιεί το υπουργείο Ανάπτυξης, έχοντας διαπιστώσει ότι το φαινόμενο των ελλειμματικών παραδόσεων καυσίμων έχει προσλάβει τεράστιες διαστάσεις.

Με διάταξη που εγκρίθηκε από τη Βουλή (περιλήφθηκε στο τελευταίο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μαζί και με την τροπολογία για την πρώτη κατοικία) παρέχεται θεσμική κάλυψη στους ελεγκτικούς μηχανισμούς για να προχωρούν σε ελέγχους σε πρατήρια καυσίμων, χωρίς να ενημερώνουν τον υπεύθυνο του πρατηρίου ότι διενεργείται έλεγχος. Σχετική δυνατότητα είχε δοθεί στις ελεγκτικές υπηρεσίες από το 2013, αλλά η ρύθμιση αυτή ήταν γενικόλογη και έμεινε ανεφάρμοστη.

Αυτοί οι μυστικοί έλεγχοι θα γίνονται ως εξής: ειδικά μετασκευασμένο αυτοκίνητο του υπουργείου Ανάπτυξης (ήδη έχει στη διάθεσή του τέτοιο όχημα το υπουργείο), που θα φαίνεται σαν ένα κοινό Ι.Χ., αλλά θα είναι εφοδιασμένο με ειδική δεξαμενή καυσίμου και σύστημα GPS για να παρακολουθείται κεντρικά η θέση του, θα γεμίζει βενζίνη όπως θα το έκανε οποιοσδήποτε καταναλωτής.

Το σύστημα GPS θα πιστοποιεί από τη γεωγραφική θέση του οχήματος σε ποιο πρατήριο έγινε ο έλεγχος, χωρίς αυτό να μπορεί να αμφισβητηθεί από τον πρατηριούχο, όπως ορίζει η σχετική διάταξη. Έχοντας γεμίσει το ντεπόζιτο, οι ελεγκτές θα μπορούν να διαπιστώνουν αν υπήρξε απόκλιση πέραν του νόμιμα επιτρεπτού ορίου στην ποσότητα καυσίμου που παραδόθηκε, ώστε να επιβάλλονται οι πολύ αυστηρές ποινές που προβλέπονται από το νόμο για παραβάσεις καταδολίευσης αντλιών (έως και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας).

Ο πρατηριούχος δεν θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία του ελέγχου, τα οποία θα διαβιβάζονται στον εισαγγελέα, ούτε θα μπορεί να τον προσβάλλει, παρά μόνο εάν μπορεί να αποδείξει ότι τα στοιχεία είναι πλαστά. «Τα αποτελέσματα των ελέγχων και ο προσδιορισμός της ταυτότητας του ελεγχόμενου πρατηρίου καυσίμων, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS), δεν αμφισβητούνται για οποιοδήποτε λόγο και προσβάλλονται μόνο για λόγους πλαστότητας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ψηφισμένη διάταξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το «μυστικό» όχημα για τους ελέγχους έχει χρησιμοποιηθεί ήδη στο παρελθόν, αλλά χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να επιβάλλονται κυρώσεις με βάση τα ευρήματα αυτών των ελέγχων.

Διαπιστώθηκε, όμως, ότι συχνότατα, σε πρατήρια που εντοπίζονταν ελλειμματικές παραδόσεις καυσίμων από το «μυστικό» όχημα, όταν γινόταν κανονικός έλεγχος δεν εντοπίζονταν παραβάσεις, ενώ οι επιτήδειοι χρησιμοποιούσαν προχωρημένα τεχνικά μέσα (ακόμη και τηλεχειρισμό για να ρυθμίζουν τις αντλίες να λειτουργούν νόμιμα ή να «κλέβουν»), που δεν επέτρεπαν στους ελεγκτές να διαπιστώσουν τις παραβάσεις, ακόμη και όταν οι μυστικοί έλεγχοι είχαν δείξει μεγάλες διαφορές στις ποσότητες που παραδίδονταν στους καταναλωτές.

Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 21

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 173) για τη διακίνηση και αγορά προϊόντων

Στο ν. 4177/2013 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. H παράγραφος 4 του άρθρου 20, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για τη διαπίστωση των παραβάσεων της παραγράφου 3 ο έλεγχος διενεργείται και µε ειδικά µετασκευα17 σµένο για το σκοπό αυτόν αυτοκινούµενο όχηµα µε συµβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, χωρίς προηγούµενη γνωστοποίηση στον ελεγχόµενο.

Κατά την αναζήτηση στοιχείων από τον ενδιαφερόµενο για το διενεργηθέντα έλεγχο, δεν παρέχονται ο αριθµός κυκλοφορίας και τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησης του οχήµατος, τα στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών, η ηµεροµηνία και η ώρα ελέγχου που αποτυπώνονται στην εκτύπωση των αποτελεσµάτων της µέτρησης, καθώς και ο αριθµός και η ηµεροµηνία της σχετικής απόδειξης εσόδου, στοιχεία τα οποία διατίθενται µόνο στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, κατά την εξέταση των υποθέσεων, για τη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας των στοιχείων του εν λόγω ελέγχου.

Τα αποτελέσµατα των ελέγχων και ο προσδιορισµός της ταυτότητας του ελεγχόµενου πρατηρίου υγρών καυσίµων, µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος εντοπισµού θέσης (GPS), δεν αµφισβητούνται για οποιονδήποτε λόγο και προσβάλλονται µόνο για λόγους πλαστότητας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Οικονοµικών καθορίζονται οι προδιαγραφές του ειδικού οχήµατος, του συστήµατος µέτρησης του όγκου του παραλαµβανόµενου καυσίµου και του ηλεκτρονικού συστήµατος εντοπισµού θέσης (GPS) για την απόδειξη της ακριβούς θέσης και την ταυτοποίηση του ελεγχόµενου πρατηρίου, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου, τα είδη και ο τρόπος παραγωγής και αξιολόγησης των επίσηµων έντυπων στοιχείων που δηµιουργούνται κατά τον έλεγχο, το µέγιστο ανεκτό σφάλµα του µετρητικού συστήµατος που χρησιµοποιείται, τα προγράµµατα εκπαίδευσης των ελεγκτών, η έγκριση της τεχνικής τους επάρκειας, η αποζηµίωσή τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, εφόσον οι διοικητικές κυρώσεις έχουν επιβληθεί από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, ενώπιον του Υπουργού Οικονοµικών, εφόσον οι διοικητικές κυρώσεις έχουν επιβληθεί από το ΣΔΟΕ, και ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση της προσφυγής.»


Spyrides ad-blue containers

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas AVINOIL Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil FuelMate Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Greek Mafia Guardian Handelsblatt HelleniQ Energy Inside Story interlock kWh LANA LG LNG LPC Lukoil Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka sts TEXACO TotalEnergies TotalEnergy twitter Urals windfall tax WOOD World Bank WTI Yiufi «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξανδρούπολη Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αττική Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις Γιάννης Θεοτοκάς ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΛΣΤΑΤ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΤΕπ ΕΥΠ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΙΟΒΕ Ιλχάν Αχμέτ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κονταξής Δημήτρης Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μεθάνιο Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μητσοτάκης Κυριάκος Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Πέτη Πέρκα Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τζιόλας Χρήστος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος Τσεχία ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΗΜ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χάρης Δούκας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. άδεια έλεγχοι αγγελίες αγρότες αγωγός αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο ατύχημα βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επενδύσεις επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτρικό ρεύμα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κακοκαιρία κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο ληστεία λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια ρύποι στάθμη στατιστικά συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνθετικά καύσιμα συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υπερκέρδη υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φωτοβολταϊκά φόροι φόρτιση ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!