Skip to main content
| Notaka

“Χορήγηση Άδειας Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ Α.Ε.”.

 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ ΑΕ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Α. Χορηγούμε άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ Α.Ε.» για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσής της. Οι αποθηκευτικοί χώροι για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας και την άσκηση της δραστηριότητας έχουν συνολική χωρητικότητα 15.000 κυβικά μέτρα και περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

Κωδικός δεξαμενής Χωρητικότητα (κυβικά μέτρα) Προϊόν Τοποθεσία

Δ1 100 5.000 Πετρέλαιο 14ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Βέροιας, Αγχίαλος, Θεσσαλονίκης

Δ2 101 5.000 Πετρέλαιο 14ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Βέροιας, Αγχίαλος, Θεσσαλονίκης

Δ3 102 5.000 Μαζούτ 14ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Βέροιας, Αγχίαλος, Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΟΛΟ 15.000

Β. Η παρούσα ισχύει για όλη την επικράτεια, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των κατωτέρω παραγράφων:

1. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει τους ως άνω αποθηκευτικούς χώρους, για τους οποίους έχουν εκδοθεί και ισχύουν οι αναγκαίες για τη νόμιμη λειτουργία τους άδειες και να γνωστοποιεί άμεσα στην Υπηρεσία μας οποιαδήποτε αλλαγή επέρχεται σε αυτούς.

2. Οι εν λόγω αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον κάτοχο της άδειας, μόνο για την εξυπηρέτηση της δραστηριότητας που ασκείται στο πλαίσιο της παρούσας.

3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί συνεχώς στους εν λόγω αποθηκευτικούς χώρους εμπορικά αποθέματα ίσα τουλάχιστον με ποσοστό 5/365 των ετήσιων πωλήσεών της στην εγχώρια αγορά κατά το προηγούμενο έτος.

4. Τα μισθωμένα μεταφορικά μέσα που η εταιρεία δηλώνει ότι θα χρησιμοποιεί για την άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄ δυνάμει του από 01.08.2018 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης Δ.Χ. Φορτηγών Αυτοκινήτων . 

5. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί αποθέματα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου. Στην περίπτωση αυτή θα ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει.

6. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδονται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3054/2002 και αποσκοπούν στη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας και την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων ή προβλημάτων, καθώς και λοιπούς πρόσθετους ειδικούς όρους και υποχρεώσεις που κρίνονται αναγκαίοι και επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ., στο πλαίσιο των διατάξεων του ως άνω νόμου.

7. Η εταιρεία υποχρεούται να αναγράφει στα παραστατικά διακίνησης που εκδίδει τον αριθμό της παρούσας άδειας και εφόσον δεν πρόκειται για Τελικό Καταναλωτή, τις Ένοπλες Δυνάμεις ή κατάστημα λιανικής εμπορίας εμφιαλωμένου υγραερίου ή/και φωτιστικού πετρελαίου, τον αριθμό της άδειας του Ν. 3054/2002 της επιχείρησης προς την οποία πρόκειται να γίνει η παράδοση και τον αριθμό της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης προς την οποία πρόκειται να γίνει η παράδοση.

8. Η εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υ.Π.ΕΝ:

i. Κάθε μεταβολή σχετικά με τη διαθεσιμότητα των μεταφορικών μέσων (βυτιοφόρων ή πλωτών) για την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία χορηγήθηκε η άδεια (άρθρο 20 παρ. στ. Κανονισμού Αδειών), τα οποία θα φέρουν εμφανώς το εμπορικό σήμα του κατόχου της άδειας εμπορίας ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα και επιπλέον ειδικά σήματα σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5γ του Ν. 3054/2002 και θα πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 15 παρ.8 του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει.

ii. Οποιεσδήποτε μεταβολές επέρχονται στο μετοχικό κεφάλαιο και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της (όπως αγορά, πώληση κ.λ.π.) με όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, καθώς επίσης οποιαδήποτε μίσθωση προς τρίτους και από τρίτους.

iii. Την καταδίκη με αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκπροσώπου της εταιρείας για οικονομικό έγκλημα (ιδίως λαθρεμπορία, νοθεία, απάτη, αισχροκέρδεια, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, εκβίαση, δωροδοκία).

iv. Οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί και να δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο από αρμόδια όργανα του Υ.Π.ΕΝ.

v. Κάθε αλλαγή της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, των νομίμων εκπροσώπων ή των διαχειριστών αυτών και να προσκομίζει τα σχετικά πιστοποιητικά, όπως αυτά καθορίζονται στο παράρτημα 3 του Κανονισμού Αδειών, απόφαση Δ2/16570/07.09.05 (ΦΕΚ 1306/Β/16.9.2005).

vi. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της δραστηριότητάς του, όπως εισαγωγές, παραλαβές, παραδόσεις, εμπορία, αποθήκευση, διακίνηση, στατιστικά στοιχεία οικονομικών όρων κλπ. πετρελαιοειδών προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.3054/2002.

9. Η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη που της αναλογούν και να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3054/2002 και του άρθρου 26 του Κανονισμού Αδειών σχετικά με την τήρηση λογαριασμών και Βιβλίου Διακίνησης Πετρελαίου.

10. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών.

11. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί κάθε κανόνα δικαίου που διέπει τη δραστηριότητά της, ιδίως τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος, τις ισχύουσες διατάξεις περί ανταγωνισμού και να διαθέτει διαρκώς τις άδειες που απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας της.

12. Σε περίπτωση παράβασης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, Ν. 3054/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και γενικότερα όλων των κανόνων και των όρων που αφορούν την άδεια εμπορίας, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 16 και του άρθρου 17 του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 30 παρ. 3 του Κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/16.09.2005) και της Υπουργικής Απόφασης Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/25.06.2010 (ΦΕΚ 1039/Β/07.07.2010).

13. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει την εταιρεία από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από άλλες διατάξεις νόμων και πράξεων.

14. Η εταιρεία υποχρεούται, σε περίπτωση που πραγματοποιήσει εισαγωγές, να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια Υπηρεσία και να τηρεί τα Αποθέματα Έκτακτης Ανάγκης.

15. Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 και 3 του Κανονισμού Αδειών.

Ο Υπουργός

Γεώργιος Σταθάκης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

error: Content is protected !!