| Notaka |

“Οριστική διαγραφή επιβατικών ΙΧ”.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΛΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 69 του Ν. 4484/2017 (Α΄ 110) αναφορικά µε την οριστική διαγραφή επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων, χωρίς την προσκόµιση πιστοποιητικού καταστροφής και παροχή διευκρινήσεων για την εφαρµογή τους.

 Σας ενηµερώνουµε ότι µε το άρθρο 69 του Ν. 4484/2017 (Α΄ 110) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις», προστέθηκε νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 8 του π.δ. 116/2004 (Α’ 81), µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα οριστικής διαγραφής επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων, χωρίς την προσκόµιση Πιστοποιητικού Καταστροφής αυτού.

Ειδικότερα, ιδιοκτήτης επιβατικού Ι.Χ. αυτοκινήτου µε ηµεροµηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν τις 4.3.2004, το οποίο έχει δοθεί για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως τις 4.3.2004 και δεν βρίσκεται πλέον στην κατοχή του, δύναται να υποβάλει αίτηση διαγραφής αυτού από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόµιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήµατος. Για την ορθή εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων επισηµαίνουµε ότι για την χορήγηση βεβαίωσης διαγραφής, ο ιδιοκτήτης του οχήµατος υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά:

I. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του οχήµατος (ή του κληρονόµου, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου 6.2 του άρθρου 8), µε την οποία δηλώνει αυτολεξεί ότι «αιτούµαι την οριστική διαγραφή του οχήµατος µε αριθµό κυκλοφορίας ………, του οποίου είµαι ιδιοκτήτης, λόγω καταστροφής, διάλυσης, αχρήστευσης αυτού έως τις 04.03.2004». II. Αποδεικτικό καταβολής τέλους διαγραφής ύψους είκοσι (20) ευρώ, το οποίο εκδίδεται µε τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου. III. Την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες του οχήµατος, εφόσον βρίσκονται στην κατοχή του. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλώνεται στην ίδια υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη του οχήµατος το γεγονός αυτό ως εξής: «η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες δεν βρίσκονται στην κατοχή µου», µη απαιτούµενης κάποιας άλλης διαδικασίας. Περαιτέρω, σας γνωρίζουµε ότι:

1. Η αίτηση οριστικής διαγραφής υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Χώρας αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη του οχήµατος, ενώ σε περίπτωση συνιδιοκτησίας αίτηση υποβάλλουν όλοι οι συνιδιοκτήτες. Αυτονόητο είναι ότι δεν εκδίδεται βεβαίωση διαγραφής και δεν διαγράφονται από το µητρώο οχήµατα για τα οποία υφίσταται σχετικό κώλυµα κατά τις οικείες διατάξεις. Επί παραδείγµατι, οχήµατα µε παρακράτηση κυριότητας, δέσµευση λόγω δικαστικής απόφασης ή καταχωρηµένα ως κλεµµένα, δύνανται να διαγραφούν µόνον εφόσον προηγηθεί άρση του σχετικού κωλύµατος, σύµφωνα µε τις οικείες, κατά περίπτωση, διατάξεις.

2. Εφόσον προσκοµίζονται τα αναγκαία εκ του νόµου δικαιολογητικά, εκδίδεται βεβαίωση διαγραφής µε ηµεροµηνία την 04.03.2004. Βεβαίωση διαγραφής εκδίδεται και για προγενέστερη ηµεροµηνία, εάν αυτή προκύπτει από δηµόσιο έγγραφο, το οποίο συνυποβάλλεται µε την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση. Ως τέτοιο νοείται αποκλειστικά έγγραφο που έχει εκδοθεί σε προγενέστερη της 04.03.2004 ηµεροµηνία, από την Ελληνική Αστυνοµία ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

3. ∆εν εκδίδεται βεβαίωση διαγραφής και δεν διαγράφονται από το µητρώο επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα για τα οποία έχει καταγραφεί οποιαδήποτε µεταβολή στο µητρώο αδειών κυκλοφορίας οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών σε χρονικό σηµείο µεταγενέστερο της 04.03.2004

4. Σύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο της αρµόδιας Α.Α.∆.Ε. (Α∆Α: 6ΗΨ446ΜΠ3Ζ-0ΨΩ), τυχόν ύπαρξη οφειλών από τέλη κυκλοφορίας για τα έτη τα οποία προηγούνται της ηµεροµηνίας οριστικής διαγραφής δεν εµποδίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριστικής διαγραφής και δεν απαιτείται η προηγούµενη εξόφλησή τους. Ωστόσο, οι οφειλές αυτές θα διαπιστωθούν και βεβαιωθούν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της ΑΑ∆Ε και δύνανται να υπαχθούν σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, κατά τα οριζόµενα στην ως άνω εγκύκλιο.

5. Για την καταχώρηση της «οριστικής διαγραφής Ε.Ι.Χ οχήµατος χωρίς την προσκόµιση πιστοποιητικού καταστροφής» στο «ON LINE» Πληροφοριακό Σύστηµα του Υπουργείου, επιλέγεται από το Μενού Καταχωρήσεων η διαδικασία Ι5 και από τον πίνακα κωδικών ο κωδικός ∆ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Ν.4484/2017). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτυπώνεται βεβαίωση διαγραφής του οχήµατος σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ADR ANT1 BP Brent covid-19 interlock MOTOR OIL myData OPEC Saudi Arabian Oil Company self-test SHELL TEXACO ΑΑΔΕ Αναφορά Ασμάτογλου Γιώργος Βουλή ΓΣΕΒΕΕ Γενική Συνέλευση Γεωργιάδης Άδωνις Διοικητικό Συμβούλιο Δρακακάκης Γιάννης ΕΚΟ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπή Ανταγωνισμού ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΟΒΕ Κατρίνης Μανώλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κρήτη Κώτσος Ευάγγελος ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μελίδης Σπύρος Μεταφορικό Ισοδύναμο Ξυδάκης Ηρακλής ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδοπούλου Έλλη Παπαζήσης Γιάννης Ρωσία ΣΑΠΕΚ Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σύστημα Εισροών - Εκροών Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία ΦΠΑ αδειοδότηση ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απεργία αργό πετρέλαιο βενζίνη βυτιοφόρα δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος επιδοτήσεις επικουρικό ηλεκτροκίνηση καύσιμα κλιματική αλλαγή λαθρεμπόριο μελέτες μητρώα περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πλαφόν πλυντήρια πρατήρια πρόστιμα πρόσωπα συναντήσεις τέλη ταξινομήσεις τελωνείο υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!