| Notaka

“Βούρδας: Στις μεταφορές το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα”.

Η κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές αντιπροσωπεύει τα τελευταία χρόνια περίπου το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα και αφορά, κυρίως, στα οχήματα, όπως υποστήριξε, στο Climate Change Conference, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Θάνος Βούρδας.

 

Η κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές αντιπροσωπεύει τα τελευταία χρόνια περίπου το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα και αφορά, κυρίως, στα οχήματα, όπως υποστήριξε, στο Climate Change Conference, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Θάνος Βούρδας.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ), τα οχήματα σε κυκλοφορία στην Ελλάδα αριθμούνται περίπου στα 8.070.000.

Πάνω από 60% των οχημάτων, τα οποία κυκλοφορούν απέκτησαν πρώτη άδεια κυκλοφορίας την περίοδο 1997-2010,ενώ το 40% των οχημάτων έχει άδεια κυκλοφορίας άνω των 17 ετών, δηλαδή πριν το 2000.

Το 86% του συνόλου των εν κυκλοφορία οχημάτων στη χώρα κάνουν χρήση κάποιου είδους βενζίνης (απλή ή αμόλυβδη/καταλυτικό), ενώ το 13,3% του συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων κάνουν χρήση πετρελαίου.

Όσον αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα, τα οχήματα σε κυκλοφορία στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα (ΟΕΚ) αριθμούν μόλις το 3,5% του συνόλου των εν κυκλοφορία οχημάτων όπου  συμπεριλαμβάνονται και τα οχήματα που χρησιμοποιούν συνδυασμό συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων, όπως αμόλυβδη βενζίνη και υγραέριο.

Ακολουθεί αναλυτικά η τοποθέτηση του κ. Βούρδα:

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας και απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες και υιοθέτηση κοινών πολιτικών και κανόνων άμεσης αντιμετώπισης σε διεθνές επίπεδο, με τη συνεργασία όλων των κρατών, προκειμένου να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με δυσεπίλυτα προβλήματα.
Στο πλαίσιο αυτό αναζητούνται διεθνώς πολιτικές αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων και της κλιματικής αλλαγής, με πρωταρχικό στόχο τον περιορισμό των συμβατικών πηγών ενέργειας, την ορθολογική της χρήση και την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), παράλληλα με τις διεθνείς συμφωνίες του Κιότο και της Κοπεγχάγης, έχει αναλάβει ένα πρωτοποριακό ρόλο στην προσπάθεια άμβλυνσης της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αρχικά είχε θέσει την Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη έως το έτος 2020 για την Ευρώπη, γνωστή και ως «πακέτο 20-20-20». Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την παραγωγή του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) (οδηγία 2009/28 EK), τη μείωση κατά 20% των εκλυόμενων ρύπων (οδηγία 2009/29 EK) και εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό 20% (οδηγία 27/2012 ΕΚ), και αφορούν στο σύνολο των Ευρωπαϊκών χωρών.

Μεταξύ άλλων, θεσπίζεται κοινό πλαίσιο για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τίθενται υποχρεωτικοί στόχοι: 
· το μερίδιο της ενέργειας από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, της ΕΕ το 2020, πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 20%. 
· το μερίδιο της ενέργειας από ΑΠΕ σε όλες τις μορφές μεταφορών, το 2020, να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές κάθε κράτους.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, δηλαδή για μερίδιο των ΑΠΕ κατά 10% στην τελική κατανάλωση καυσίμων στις μεταφορές, τη μείωση της εξάρτησης των μεταφορών από το πετρέλαιο, καθώς και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού με την αποτελεσματικότερη χρήση πόρων και ενέργειας στις μεταφορές, εκδόθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία (2014/94/EE) «για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων».

Η οδηγία δίνει τις γενικές κατευθύνσεις για τον καθορισμό των ελάχιστων προδιαγραφών για τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, περιλαμβανομένων των σημείων επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων και των σημείων ανεφοδιασμού φυσικού αερίου (LNG και CNG) και υδρογόνου τόσο όσον αφορά τα αυτοκινούμενα οχήματα, όσο και τα πλωτά μέσα. Επιπλέον, ορίζονται οι προδιαγραφές για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνεται η ενημέρωση των χρηστών, σχετικά με τα διαθέσιμα εναλλακτικά καύσιμα.
Η Οδηγία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία το 2016 από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μεταξύ άλλων στο νόμο ορίζεται η θέσπιση του «Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής» για την Ανάπτυξη της αγοράς Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων στον τομέα των Μεταφορών και για την υλοποίηση των σχετικών υποδομών, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, σύμφωνα με το άρθρο 8.

Το εθνικό πλαίσιο πολιτικής, αφορά την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων για τον ανεφοδιασμό των αυτοκινούμενων οχημάτων και των πλωτών μέσων. Ειδικότερα, ο στρατηγικός στόχος μεταξύ άλλων, είναι η επέκταση των υφιστάμενων υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (π.χ. φυσικού αερίου), καθώς και ο σχεδιασμός για τη μελλοντική ανάπτυξη νέων υποδομών, όπως είναι και τα σημεία φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων για την υποστήριξη της ηλεκτροκίνησης στη χώρας μας. Το προσχέδιο του «Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής για τις Υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων – ΕΠΠ» βρίσκεται σε τελική επεξεργασία, προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΕ.
Με κριτήριο τις γενικές κατευθύνσεις για την εξοικονόμηση συμβατικών μορφών ενέργειας στις μεταφορές και μείωση των εκλυόμενων ρύπων, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υποστηρίζει και συμμετέχει σε μια σειρά από δράσεις και θεσμικές ρυθμίσεις.

Φίλες και φίλοι,
Η κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές αντιπροσωπεύει τα τελευταία χρόνια περίπου το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα, και αφορά κυρίως στα οχήματα.
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ), τα οχήματα σε κυκλοφορία στην Ελλάδα αριθμούνται περίπου στα 8.070.000. Πάνω από 60% των οχημάτων τα οποία κυκλοφορούν απέκτησαν πρώτη άδεια κυκλοφορίας την περίοδο 1997-2010, ενώ το 40% των οχημάτων έχει άδεια κυκλοφορίας άνω των 17 ετών, δηλαδή πριν το 2000.

Το 86% του συνόλου των εν κυκλοφορία οχημάτων στη χώρα κάνουν χρήση κάποιου είδους βενζίνης (απλή ή αμόλυβδη/καταλυτικό), ενώ το 13,3% του συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων κάνουν χρήση πετρελαίου. Όσον αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα, τα οχήματα σε κυκλοφορία στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα (ΟΕΚ) αριθμούν μόλις το 3,5% του συνόλου των εν κυκλοφορία οχημάτων όπου συμπεριλαμβάνονται και τα οχήματα που χρησιμοποιούν συνδυασμό συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων, όπως αμόλυβδη βενζίνη και υγραέριο.

Για τον παραπάνω λόγο, η εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης στα οχήματα είναι σημαντική. Ποιο συγκεκριμένα στο νόμο 4439/2016 υπάρχει πρόβλεψη για την επέκταση των επιτρεπόμενων χώρων εγκατάστασης συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είχαν ήδη θεσμοθετηθεί το 2015 (με την υπ’ αριθμ. 71287/6443/2015 (ΦΕΚ 50 Β΄-2015)) ΚΥΑ με θέμα: «Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων». Ειδικότερα με το άρθρο 10 του ν. 4439/2016 προβλέπεται η τροποποίηση της ανωτέρω ΚΥΑ, προκειμένου να εγκαθίστανται συσκευές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, πέραν από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων και σε: «δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου, σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, καθώς επίσης και σε τερματικούς σταθμούς ή σε σταθμούς μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών». Η εν λόγω τροποποίηση της ΚΥΑ αναμένεται να εκδοθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2017.

Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχεδιάζει την ανανέωση σημαντικού ποσοστού του στόλου των αστικών λεωφορείων, τόσο για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όσο και στις υπόλοιπες αστικές περιοχές της λοιπής χώρας (αστικά ΚΤΕΛ). Το πρώτο βήμα είναι ή ένταξη 90 νέων αστικών λεωφορείων, του ΟΑΣΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – ΠΕΠ Αττικής, τα οποία θα κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα. Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού του, έχει αιτηθεί και δεσμεύσει μέχρι σήμερα ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) Ευρώ στο ΕΣΠΑ 2014-2020 για περαιτέρω ανανέωση του στόλου του ΟΑΣΑ.
Τέλος, μετά από χρόνια υποβαθμισης, αναβαθμίζουμε και κατασκευάζουμε νέα υποδομή σιδηροδρομικών γραμμών με πλήρη ηλεκτροκίνηση, που θα οδηγήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του σιδηροδρομικού προϊόντος μέσω του καυσίμου. Έτσι αναβαθμίζεται η ποιότητα και η ικανότητα μεταφοράς των σιδηροδρόμων, με μικρότερο ενεργειακό κόστος και φιλικότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στις δράσεις του Υπουργείο για την παρακολούθηση του CO2,η οποία γίνεται σε δυο τομείς – επίπεδα :

1. Σε επίπεδο πληροφόρησης χρήστη, με βάση τα εργαλεία της οδηγίας 1999/94/EK. 
Ο χρήστης έχει διαθέσιμη όλη την πληροφόρηση που σχετίζεται και με τις εκπομπές CO2 αλλά και την κατανάλωση καυσίμου. Η παραπάνω οδηγία κύριας αρμοδιότητας του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αλλά το Υπουργείο μας «συμμετέχει» παρέχοντας όλα τα απαραίτητα δεδομένα, για τον προσδιορισμό των εκλυόμενων ρύπων, τα οποία προέρχονται από τις εγκρίσεις τύπου που εκδίδονται για να ταξινομηθούν τα καινούργια αυτοκίνητα. 

Αυτή η πληροφορία είναι υποχρεωτικά διαθέσιμη στα σημεία πώλησης των αυτοκινήτων όπου υπάρχει πινακίδα πληροφόρησης για τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση, ενώ παράλληλα εκδίδεται σε ετήσια βάση με πρωτοβουλία και υποστήριξη του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Εμπόρων Αυτοκινήτων ο «Οδηγός κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα». Ο Οδηγός αυτό παρέχει χρηστικές πληροφορίες, όπως συστάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά κυρίως παραθέτει πίνακες για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 (συνδυασμένου κύκλου) από τη χρήση των διαφόρων τεχνολογικών αυτοκινήτων που διατίθενται στην αγορά. Επιπλέον ο οδηγός περιέχει πίνακες που κατατάσσουν τα αυτοκίνητα ως προς τις εκπομπές καυσαερίων αλλά και την κατανάλωση ώστε να είναι ενήμερος ο καταναλωτής. Πρόσφατα κυκλοφόρησε ο οδηγός για το 2017.

2. Σε επίπεδο παροχής «πληροφόρησης – καταγραφής» αλλά και καθιέρωσης κανόνων καταγραφής των εκπομπών CO2 μέσα από τις ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (Μ1) και ελαφρών φορτηγών (Ν1) δημοσιεύτηκε και εφαρμόζεται ο σχετικός κανονισμός (443/2009/ΕΚ). Στα πλαίσια εφαρμογής αυτού του κανονισμού τα κράτη μέλη της ΕΕ, κατά συνέπεια και η χώρα μας, κάθε χρόνο διαβιβάζουν στην Επιτροπή της ΕΕ, με συγκεκριμένη μεθοδολογία και τρόπους υπολογισμού το συνολικό (αλλά και ανά κατηγορία) μέγεθος εκπομπών CO2 των καινούργιων επιβατικών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν ολόκληρη την προηγούμενη χρονιά σε κάθε μέλος. Ο υπολογισμός βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και λαμβάνει υπόψη το γινόμενο του αριθμού καινούργιων αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν από κάθε τύπο και των εκπομπών CO2 του κάθε τύπου, όπως αυτές έχουν καταγραφεί από τις αντίστοιχες μετρήσεις κατά την έκδοση έγκρισης τύπου. Αυτό ουσιαστικά αποτυπώνει την αποτελεσματικότητα της περιβαλλοντικής στρατηγικής της ΕΕ και την τήρηση των δεσμεύσεων από τους κατασκευαστές οχημάτων για την κυκλοφορία «καθαρότερων» αυτοκινήτων. 

Μετά από την υπόθεση VW, η ΕΕ προχωρά στην αλλαγή του τρόπου μέτρησης του CO2, μέσα από καλύτερες μεθόδους προσομοίωσης και σχεδόν πραγματικές συνθήκες μέτρησης που εκτιμάται ότι προσεγγίζονται ρεαλιστικότερα οι πραγματικές εκπομπές CO2. Ο «καινούργιος» τρόπος γνωστός ως WPLT απαιτεί ανασχεδιασμό αρκετών παραμέτρων που σχετίζονται με την αξιοποίηση των τιμών CO2 (π.χ. προσέγγιση των τελών κυκλοφορίας). Η τροποποίηση του κανονισμού αναμένεται σύντομα.

Πέραν, όμως, των δράσεων που ήδη αναφέρθηκαν, θα αναφέρω επίσης ενδεικτικά ορισμένες παράλληλες πολιτικές που «πριμοδοτούν» τη χρήση αυτοκινήτων με χαμηλότερες εκπομπές ρύπων, παρότι δεν εμπίπτουν στις άμεσες αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως:

1. Την καταβολή τελών κυκλοφορίας στα επιβατικά ανάλογα με το πόσο CO2 εκπέμπουν. Τα οχήματα με εκλυόμενους ρύπου κάτω από 90 mg/km δεν καταβάλουν τέλη.
2. Την επιβολή ειδικού τέλους ταξινόμησης άπαξ όταν εισάγονται στη χώρα όπου για τον υπολογισμό εκτός των άλλων λαμβάνεται υπόψη και το εκπεμπόμενο CO2.
3. Την καθιέρωση ζώνης (πράσινος δακτύλιος) όπου επιτρέπεται η κίνηση μόνο αυτοκινήτων με χαμηλό CO2.

Φίλες και φίλοι, είναι δυστυχώς βέβαιο πως τα επόμενα χρονιά θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και στη χώρα μας και διεθνώς, όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δράσουμε άμεσα. 
Όσο εθελοτυφλούμε τόσο πιο γρηγορά θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τις θλιβερές συνέπειές της. Για την αντιμετώπισή της πέραν από τα θεσμικά μέτρα, απαιτείται η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των τελικών χρηστών κάθε μορφής ενέργειας.
Ήρθε η ώρα για πράξεις, έτσι ώστε να αφήσουμε έναν καλύτερο και πιο υγιή κόσμο στις μελλοντικές γενιές.

ΠΗΓΗ: Energy Press

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!