| Notaka |

“Καββαθάς: Ύψιστη προτεραιότητα για τη χώρα η άμεση ανακατεύθυνση της ατζέντας σε αναπτυξιακές στρατηγικές”.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς παρευρέθηκε σε ημερίδα φόρουμ που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & ανάπτυξης με τίτλο «Αποτελέσματα Φόρουμ για τη Βιομηχανία ένα χρόνο μετά – Προοπτικές» στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017.

 

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς παρευρέθηκε σε ημερίδα φόρουμ που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & ανάπτυξης με τίτλο «Αποτελέσματα Φόρουμ για τη Βιομηχανία ένα χρόνο μετά – Προοπτικές» στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ στο χαιρετισμό του τόνισε ότι αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη χώρα η άμεση ανακατεύθυνση της ατζέντας σε αναπτυξιακές στρατηγικές, όχι μόνο για λόγους ψυχολογίας της αγοράς, αλλά γιατί πρέπει να περάσουμε σε ένα ρεαλισμό δράσης και δημιουργίας, προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα. «Λέγοντας αυτό, θα ήθελα να τονίσω για να μην παρερμηνευτώ ότι, όταν η ΓΣΕΒΕΕ καλεί για προσαρμογή των οικονομικών πολιτικών στα δεδομένα της εθνικής οικονομίας, με το φορτίο που περιέχει η παράδοση, η κουλτούρα, η γεωγραφική ταυτότητα και η εν γένει τοπικότητα, δεν εννοεί ότι θα πρέπει να μείνουμε προσκολλημένοι στο στείρο παραγωγικό μοντέλο του παρελθόντος, το οποίο έχει εξαντλήσει τα όριά του. Αντίθετα, προτείνουμε κάποια από αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά να καταστούν συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία θα συμπαρασύρουν τομείς που ενδιαφερόμαστε να αναπτύξουμε όπως είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η αγροδιατροφική αλυσίδα, οι κατασκευές, η μεταποίηση στους τομείς κεραμικής, αργυροχρυσοχοΐας, χειροτεχνίας που περικλείουν ένα σημαντικό φορτίο προστιθέμενης αξίας με σημαντική αναπτυξιακή διάσταση και συνεισφορά στην απασχόληση και τη βιοτεχνία. Ορισμένοι τομείς αναλύονται εκτεταμένα στην έκδοση της ΓΓ Βιομηχανίας.»

«Είναι κοινός τόπος ότι η ελληνική οικονομία πρέπει να περάσει το κατώφλι της μεταπρατικής οικονομίας προς την κατεύθυνση υιοθέτησης ενός πιο εξωστρεφούς, επενδυτικού μοντέλου, που θα ενισχύσει τη μεταποίηση και τα διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά που παράγονται στη χώρα. Όμως, η απλουστευτική άποψη ότι πρώτα εφαρμόζω πολιτικές εσωτερικής υποτίμησης, στη συνέχεια συρρικνώνω την εγχώρια κατανάλωση και μετά αναπτύσσω τα εργαλεία για την κινητοποίηση επενδύσεων, είναι μια ξεπερασμένη από τα πράγματα αντίληψη με απτά αποτελέσματα αποτυχίας. Είναι μια συνταγή που έπληξε ταυτόχρονα εμπόριο, μεταποίηση, πρωτογενή παραγωγή, είναι μια συνταγή που περιόρισε εξαγωγές και συνέργιες.»

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κατέθεσε ένα πυρήνα προτάσεων:

1) Στο σκέλος της χρηματοδότησης, τα κόκκινα δάνεια αποτελούν αναμφίβολα τη μεγαλύτερη πρόκληση της περιόδου αυτής, καθώς πάνω από το 45% των δανείων δεν εξυπηρετούνται ομαλά. Η επιτάχυνση της αποτελεσματικής εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών αποτελεί ζήτημα πρώτης γραμμής. Ζητούμενο είναι ασφαλώς η αποφυγή διευκόλυνσης των στρατηγικών κακοπληρωτών, αλλά και η ομαλή εξυπηρέτηση εκείνων των οποίων οι οικονομικές αποφάσεις παρασύρθηκαν από τη βιαιότητα της προσαρμογής, το ατελέσφορο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, την υπερβολική φορολογία. Παρά το γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 99,6% των επιχειρήσεων και έχουν το 85% της απασχόλησης, οριακά συμμετέχουν ως μερίδιο στο 40% των επιχειρηματικών δανείων 6.000 ΑΦΜ οφείλουν 29 δισ.

2) Παράλληλα με τις λύσεις για τα κόκκινα δάνεια, απαραίτητο εργαλείο είναι το θεσμικό πλαίσιο, που επιτρέπει τη διαφοροποίηση των εργαλείων και πηγών χρηματοδότησης ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες προώθησης σύγχρονων εργαλείων μικροχρηματοδότησης, συμμετοχικής χρηματοδότησης, factoring και άλλων μορφών συνεταιριστικής τραπεζική.

3) Η δημιουργία αναπτυξιακού ταμείου για ΜμΕ, με ενθάρρυνση θεσμικών επενδυτών, διεθνών χρηματοπιστωτικών αναπτυξιακών ομίλων, περιφερειών αλλά και μικρών επιχειρήσεων, (υπό το χαρακτήρα τοποθέτησης αφορολόγητων κεφαλαίων για επενδύσεις), θα ενισχύσει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης.

4) Ενεργές πολιτικές παρέμβασης πρέπει να εφαρμοστούν ως προς τις διαδικασίες μεταβίβασης επιχειρήσεων, ιδιαίτερα οικογενειακών σε επιχειρηματίες 2ης και 3ης γενιάς. Αλλά και για εκείνους που αποτυγχάνουν, θα πρέπει να προβλεφθεί μέριμνα, η οποία δε θα πρέπει να περιοριστεί σε δράσεις κοινωνικής πολιτικής για τον περιθωριοποιημένο επαγγελματία, αλλά κυρίως πρέπει να αναδειχθούν δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας και επανένταξης του στην αγορά. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σε συνεργασία με το ΕΕΑ, ήδη υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Έγκαιρη Προειδοποίηση των Επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κρίση και φιλοδοξεί να παράσχει στην πολιτεία την τεχνογνωσία και τα στοιχεία, ώστε να θεσμοθετηθεί ένας μηχανισμός προειδοποίησης, διάσωσης επιχειρήσεων και 2ης ευκαιρίας.

5) Στο σκέλος των συνεργιών, είναι ώριμες οι συνθήκες για να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία συνεργατικών ενώσεων/ σχηματισμών. Είναι απαραίτητο στοιχείο για την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων μικρής και μεσαίας κλίμακας. Ακολούθως, θα πρέπει να ακολουθήσουν ειδικά προγράμματα για τη χρηματοδότηση των συνεργατικών σχηματισμών, κοινοπραξιών, συνεργιών καινοτομίας και των ανοιχτών κέντρων εμπορίου. Η δέσμευση της επιχείρησης για συμμετοχή σε οργανωμένο συνεργατικό σχήμα cluster μπορεί να αφορά σε ενιαία διαμόρφωση χώρων, αποθηκών, logistics- μεταφορών αλλά και κοινών ερευνών αγοράς και ανάπτυξης νέων αγαθών. Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί για δράσεις εξωστρέφειας και ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς. Αυτή η στρατηγική πρέπει να καταλήγει στην ένταξη των μικρών επιχειρήσεων στις αλυσίδες αξίας, στη συνεργασία μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων.

6) Στο σκέλος της προώθησης της επιχειρηματικότητας και της μείωσης των γραφειοκρατικών εμποδίων, αναγνωρίζουμε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα,

7) Τέλος, θέλω να αναφερθώ σε 2 σημαντικές διαστάσεις για τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα του τομέα μεταποίησης, στην διεθνή και εσωτερική οικονομική ζωή:

α) η συμμετοχή των ΜμΕ στις δημόσιες συμβάσεις είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την τοπική ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνολογίας/ καινοτομίας. Σε μια περίοδο που είναι υπαρκτή η απειλή της συγκέντρωσης των δημοσίων προμηθειών με πρόφαση δημοσιονομικούς λόγους, οι πολιτικές προμηθειών θα πρέπει να στοχεύσουν στην απλούστευση, διαφάνεια και διάχυση της πληροφόρησης και των τεχνικών λεπτομερειών, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη συμμετοχή.

β) Οι ελληνικοί κλάδοι μεταποίησης πρέπει να συμμετέχουν επίσης σε όλες τις διεργασίες που αφορούν τη διεθνοποίηση της ελληνικής οικονομίας, τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Κρίσιμοι τομείς όπως η ναυτιλία, οι μεταφορές, οι ενεργειακοί κόμβοι, οι κατασκευές, η ψηφιακή ανάπτυξη, αμυντική βιομηχανία απαιτούν τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων (μικρών και μεγαλύτερων) τόσο στην προστιθέμενη αξία, όσο και στο σκέλος της υιοθέτησης νέας τεχνολογίας.»

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ADR ANT1 BP Brent covid-19 interlock MOTOR OIL myData OPEC Saudi Arabian Oil Company self-test SHELL TEXACO ΑΑΔΕ Αναφορά Ασμάτογλου Γιώργος Βουλή ΓΣΕΒΕΕ Γενική Συνέλευση Γεωργιάδης Άδωνις Διοικητικό Συμβούλιο Δρακακάκης Γιάννης ΕΚΟ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπή Ανταγωνισμού ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΟΒΕ Κατρίνης Μανώλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κρήτη Κώτσος Ευάγγελος ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μελίδης Σπύρος Μεταφορικό Ισοδύναμο Ξυδάκης Ηρακλής ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδοπούλου Έλλη Παπαζήσης Γιάννης Ρωσία ΣΑΠΕΚ Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σύστημα Εισροών - Εκροών Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία ΦΠΑ αδειοδότηση ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απεργία αργό πετρέλαιο βενζίνη βυτιοφόρα δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος επιδοτήσεις επικουρικό ηλεκτροκίνηση καύσιμα κλιματική αλλαγή λαθρεμπόριο μελέτες μητρώα περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πλαφόν πλυντήρια πρατήρια πρόστιμα πρόσωπα συναντήσεις τέλη ταξινομήσεις τελωνείο υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!