| Notaka |

“Συνάντηση ΓΣΕΒΕΕ με τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκη”.

Με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκη, συναντήθηκαν σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ.κ. Γ. Καββαθάς και Γ. Ασμάτογλου, με θέμα το υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα για τις κατηγορίες και το περιεχόμενο χρήσεων γης.

 

Με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκη, συναντήθηκαν σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ.κ. Γ. Καββαθάς και Γ. Ασμάτογλου, με θέμα το υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα για τις κατηγορίες και το περιεχόμενο χρήσεων γης.

Σε ένα πολύ καλό κλίμα συνεργασίας, συζητήθηκαν οι τροποποιητικές προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ επί του Προεδρικού Διατάγματος, οι οποίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στην αύξηση των τ.μ. στην επιτρεπόμενη επιφάνεια δόμησης των φούρνων, την απαλοιφή των περιορισμών για τα τ.μ. των αναψυκτηρίων και εστιατορίων και συγκεκριμένες παρατηρήσεις σε όσα προβλέπει το  Π.Δ. για τα Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας, για τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης  και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ.

Ο Υπουργός, κ. Γ. Σταθάκης, είδε θετικά τις παρατηρήσεις και προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ επί ορισμένων άρθρων του Προεδρικού Διατάγματος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Ε.Κ για τα ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΔ/τος ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Με το υπό διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός  και η επικαιροποίηση του από 23.02.1987 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 166Δ) με το οποίο καθορίστηκαν οι κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης στις περιοχές των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ). Στο υπό διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προβλέπονται δεκαπέντε (15) Γενικές Κατηγορίες Χρήσεων Γης σε αντίθεση με το από 23.02.1987 Προεδρικό Διάταγμα που προέβλεπε εννιά (9) κατηγορίες χρήσεων γης, που καλύπτουν τόσο τον αστικό όσο και τον εξωαστικό χώρο σε αντιστοιχία με το πεδίο εφαρμογής των νέων Γ.Π.Σ.

 Ειδικότερα σε ότι αφορά στα Πρατήρια Καυσίμων παρατηρούμε τα εξής:

  • Στο υπό διαβούλευση Π. Δ/μα χρησιμοποιείται  (ή για την ακρίβεια επαναφέρεται) ο όρος “Πρατήρια Υγρών Καυσίμων, Υγραερίου και Φυσικού Αερίου”,  ενώ με την παρ. 7 του άρθρου 114 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α) όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ 222Α),  έχει εισαχθεί στην κείμενη νομοθεσία ο όρος “Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας”.

  • Ο όρος «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» περιλαμβάνει τα αμιγή ή μικτά πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) ή/και φυσικού αερίου, υγροποιημένου (LNG) και συμπιεσμένου/πεπιεσμένου (CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών. Τα πρατήρια αυτά μπορεί να διαθέτουν σε διερχόμενα τροχοφόρα οχήματα, πλέον των παραπάνω καυσίμων, αυτούσια βιοκαύσιμο (όπως βιοαιθανόλη και βιοντήζελ), ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο, καθώς και λοιπούς εναλλακτικούς τύπους καυσίμων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της 2014/94/ΕΕ Οδηγίας.

Όλα δε τα παραπάνω έγιναν  στην κατεύθυνση ανάπτυξης υποδομών για την προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων.

Ανάλογη προσπάθεια προώθησης των εναλλακτικών καυσίμων επιχειρήθηκε και με το Νόμο 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α) με τον οποίο επιτράπηκε υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις η λειτουργία πρατηρίων υγραερίου, μικτών ή αμιγών σε περιοχές όπου επιτρέπεται η ίδρυση και η λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων.

  • Στο ίδιο πλαίσιο με την παρ. 4 του άρθρου 114 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α) ορίζεται ότι σε περιοχές όπου από τις χρήσεις γης δεν επιτρέπεται η ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων, αλλά ως προς τα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων, είτε δεν προβλέπεται η απομάκρυνση τους, είτε επιτρέπεται να συνεχίσουν να λειτουργούν και να εκσυγχρονίζονται, επιτρέπεται η προσθήκη εγκαταστάσεων παροχής υγραερίου (LPG) και γενικότερα συμπιεσμένων αερίων καυσίμων (CNG) για την κίνηση τροχοφόρων οχημάτων.   

Δηλαδή, στην ήδη ισχύουσα νομοθεσία η προσθήκη αερίων καυσίμων (LPG, CNG),  καυσίμων φιλικότερων προς το περιβάλλον, έναντι των υγρών καυσίμων, θεωρείται εκσυγχρονισμός και όπου προβλεπόταν από τις κείμενες διατάξεις η δυνατότητα εκσυγχρονισμού υφιστάμενων εγκαταστάσεων επιτρεπόταν και η προσθήκη εναλλακτικών καυσίμων.

  • Με το υπό έκδοση Π. Δ/μα επαναφέρεται ο διαχωρισμός των πρατηρίων, ανάλογα με το καύσιμο που προμηθεύουν(“Πρατήρια Υγρών Καυσίμων, Υγραερίου και Φυσικού Αερίου) και η χωροθέτησή  τους σε διαφορετικές κατηγορίες χρήσεων γης.
  • Παρατηρείται δηλαδή για ακόμη μία φορά διγλωσσία και ασυμφωνία μεταξύ προγενέστερων και μεταγενέστερων νομοθετημάτων η οποία είναι βέβαια ότι   θα δημιουργήσει επιπλοκές στην αδειοδότηση νέων εγκαταστάσεων, ενώ είναι πλήρως αντίθετη στην κατεύθυνση της  προσπάθειας που γίνεται αυτή τη στιγμή από τη χώρα για την προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων !!!!!.
  • Το υπό διαβούλευση Π. Δ/μα προβλέπει τη χωροθέτηση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων σε περιοχές γενικής κατοικίας σε συνδυασμό με άλλες λειτουργίες (σταθμό αυτοκινήτων, πλυντήριο, λιπαντήριο, μίνι μάρκετ για την εξυπηρέτηση των διερχόμενων οδηγών ΜΟΝΟ με την προϋπόθεση ότι το πρατήριο αποτελεί τη μοναδική χρήση στο οικόπεδο.

Η προαναφερόμενη πρόβλεψη έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της ειδικότερης νομοθεσίας για τα πρατήρια αφού σύμφωνα με το Π.Δ/μα 118/2006 (ΦΕΚ 119 Α) άρθρο 2, στα πρατήρια υγρών καυσίμων μπορούν να ασκούνται συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως πλύση – λίπανση, παροχή υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος,  εμπορία ειδών συναφών προς τα οχήματα, ανταλλακτικών και εμπορευμάτων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα με την οποία καλύπτονται ανάγκες των διακινουμένων και χρηστών του πρατηρίου, εστιατόρια, μπαρ, συνεργεία οχημάτων, οδική βοήθεια, τράπεζα, πρώτες βοήθειες, εγκαταστάσεις προσωπικής υγιεινής, εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης, στάθμευση οχημάτων, κ.α., ενώ ΔΕΝ δίνεται πλέον η δυνατότητα ανάπτυξης στο ίδιο οικόπεδο της κατοικίας και πιθανόν της επαγγελματικής δραστηριότητας του ιδιοκτήτη κάτι που κατά κόρον συμβαίνει ιδιαίτερα σε ημιαστικές περιοχές και προβλέπεται από τον πρόσφατα δημοσιευμένο νόμο 4439/2016.

  • Είτε εκ παραδρομής είτε στοχευόμενα στις περιοχές Πολεοδομικού Κέντρου – Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης και Τοπικών Κέντρων το υπό διαβούλευση Π. Δ/μα ΔΕΝ προβλέπει καθόλου πρατήρια ενώ στις περιοχές των τεχνολογικών πάρκων που προβλέπονται για την εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων αιχμής προβλέπει αποκλειστικά πρατήρια υγρών καυσίμων!.
  • Στο υπό διαβούλευση Π.Δ/μα η χρήση των πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων διαχωρίζεται από τη χρήση του πρατηρίου καυσίμων σε αντίθεση με τις προβλέψεις του Π.Δ/τος 118/2006. Έτσι για παράδειγμα στο τεχνολογικό πάρκο προβλέπει τη δυνατότητα ίδρυσης πρατηρίων υγρών καυσίμων αλλά όχι πλυντηρίων – λιπαντηρίων. Επιπρόσθετα, τα πλυντήρια – λιπαντήρια σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κώδικα υπάγονται στη χρήση στάθμευση. Στο υπό διαβούλευση Π.Δ/μα στο Πολεοδομικό Κέντρο προβλέπονται χώροι στάθμευσης αλλά όχι πλυντήρια – λιπαντήρια! Θα πρέπει να προστεθεί η χρήση πλυντηρίων – λιπαντηρίων στο Πολεοδομικό Κέντρο, και στο Τεχνολογικό Πάρκο αλλά προτιμότερο είναι να γίνει μια γενική αναφορά ότι η χρήση πλυντηρίων – λιπαντηρίων επιτρέπεται σε κάθε περιοχή που προβλέπεται η ίδρυση πρατηρίου ή σταθμού αυτοκινήτων.

  • Στις περιοχές με αγροτική χρήση που προβλέπεται η χωροθέτηση δραστηριοτήτων μεταποίησης, αποθήκευσης, τουριστικών καταλυμάτων κλπ δεν δίνεται η δυνατότητα χωροθέτησης πρατηρίων ούτε καν σε κύριους οδικούς άξονες
  • Στις περιοχές χονδρεμπορίου, καθώς και στις περιοχές παραγωγικών εγκαταστάσεων χαμηλής και μέσης όχλησης η δυνατότητα ανάπτυξης χώρων εστίασης και αναψυκτηρίων δίνεται αποκλειστικά σε βιομηχανικές  εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις χονδρεμπορίου για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων σε αυτές και όχι γενικά των χρηστών/πελατών, ενώ  ΔΕΝ   δίνεται καθόλου η δυνατότητα αυτή στα πρατήρια.

Συμπερασματικά, είτε θα πρέπει στο υπό σχέδιο Π. Δ/να να γίνεται ρητή αναφορά ότι  θέματα χωροθέτησης που ρυθμίζονται από ειδικότερες διατάξεις υπερισχύουν των προβλέψεων του,  είτε το σχέδιο του υπό διαβούλευση Π. Δ/τος θα πρέπει να εναρμονίζεται σε ότι αφορά στα πρατήρια με τις προβλέψεις των νόμων 3710/2008 & 4070/2012 και 4439/2016.  

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ADR ANT1 BP Brent covid-19 interlock MOTOR OIL myData OPEC Saudi Arabian Oil Company self-test SHELL TEXACO ΑΑΔΕ Αναφορά Ασμάτογλου Γιώργος Βουλή ΓΣΕΒΕΕ Γενική Συνέλευση Γεωργιάδης Άδωνις Διοικητικό Συμβούλιο Δρακακάκης Γιάννης ΕΚΟ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπή Ανταγωνισμού ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΟΒΕ Κατρίνης Μανώλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κρήτη Κώτσος Ευάγγελος ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μελίδης Σπύρος Μεταφορικό Ισοδύναμο Ξυδάκης Ηρακλής ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδοπούλου Έλλη Παπαζήσης Γιάννης Ρωσία ΣΑΠΕΚ Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σύστημα Εισροών - Εκροών Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία ΦΠΑ αδειοδότηση ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απεργία αργό πετρέλαιο βενζίνη βυτιοφόρα δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος επιδοτήσεις επικουρικό ηλεκτροκίνηση καύσιμα κλιματική αλλαγή λαθρεμπόριο μελέτες μητρώα περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πλαφόν πλυντήρια πρατήρια πρόστιμα πρόσωπα συναντήσεις τέλη ταξινομήσεις τελωνείο υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!