Skip to main content
| Notaka

«Ενεργειακός Σχεδιασμός για την Κρήτη με ευθύνη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου».

Εξειδικευμένη και αναλυτική μελέτη για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό της Κρήτης με ορίζοντα το 2050, ανέλαβε να εκπονήσει, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, το Εργαστήριο Υποδειγμάτων Ενέργειας – Οικονομίας – Περιβάλλοντος του ΕΜΠ, το γνωστό δηλαδή E3MLab που διευθύνεται από τον καθηγητή Παντελή Κάπρο.

 

Εξειδικευμένη και αναλυτική μελέτη για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό της Κρήτης με ορίζοντα το 2050, ανέλαβε να εκπονήσει, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, το Εργαστήριο Υποδειγμάτων Ενέργειας – Οικονομίας – Περιβάλλοντος του ΕΜΠ, το γνωστό δηλαδή E3MLab που διευθύνεται από τον καθηγητή Παντελή Κάπρο.

Ήδη υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια Κρήτης και στο ΕΜΠ με στόχο να υπάρξει ένα αξιόπιστο επιστημονικό εργαλείο για τη λήψη των κατάλληλων πολιτικών αποφάσεων.

Μέσα από την μελέτη προβλέπεται να αξιολογηθούν και να αναλυθούν στοιχεία παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας στην Κρήτη, διείσδυσης τεχνολογιών ΑΠΕ και φυσικού αερίου, εκπομπών  CO2, κλπ. Θα επικαιροποιηθούν ανάλογες εργασίες άλλων φορέων, όπως είναι του Πολυτεχνείου Κρήτης, του ΤΕΕ-ΤΑΚ, Υπουργείων, της Στατιστικής Αρχής, κ.α. Θα ληφθεί επίσης υπόψιν η ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, το χωροταξικό πλαίσιο, οι εκτιμήσεις για την ύπαρξη υδρογονανθράκων, θα εξεταστεί το ενεργειακό ισοζύγιο σε εναλλακτικά σενάρια που θα αναπτυχθούν και θα καταρτιστεί το τελικό αναλυτικό ενεργειακό ισοζύγιο της Κρήτης.

Ο χρονικός ορίζοντας των προβλέψεων θα αφορά την περίοδο μέχρι το 2050, με ενδιάμεσα αποτελέσματα για το 2020, το 2030 και το 2040, που θα έχουν ως στόχο την εκπλήρωση των εθνικών δεσμεύσεων και των περιφερειακών στόχων και πολιτικών για διείσδυση των ΑΠΕ, μείωση του CO2 και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Οι προβλέψεις θα λαμβάνουν υπόψη οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες αλλά και τις σχεδιαζόμενες πολιτικές ηλεκτρικής διασύνδεσης, εισαγωγής φυσικού αερίου και τις γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου (Euro Asia Interconnector, αποθέματα υδρογοναθράκων).

Στα παραπάνω πλαίσια, θα υπάρξουν και διαφορετικά σενάρια, ανάλογα με τον ρυθμό διείσδυσης του φυσικού αερίου, των ΑΠΕ, της ηλεκτρικής διασύνδεσης, της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, κλπ. Βασικό στοιχείο της μελέτης, είναι το ότι δεν θα επικεντρωθεί μόνο σε θέματα προσφοράς ενέργειας και διασυνδέσεων αλλά και σε θέματα κατανάλωσης, ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς και αλληλεπιδράσεις μεταξύ ζήτησης και προσφοράς.

Η σύμβαση προβλέπει τη δημιουργία επιτροπής διαβούλευσης στην οποία θα συμμετέχουν ειδικοί από τους εμπλεκόμενους φορείς: από την περιφέρεια, τον ΑΔΜΗΕ, τον ΔΕΣΦΑ, τη ΡΑΕ, το ΤΕΕ.

Αλλαγές

Σήμερα η κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών του νησιού πραγματοποιείται, κυρίως, από σταθμούς συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο μαζούτ και ντίζελ και δευτερευόντως, σε ποσοστό περίπου 23%, από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας). Αυτό το ισοζύγιο θα αλλάξει με το καλώδιο που θα διασυνδέσει την Κρήτη με την ηπειρωτική Ελλάδα, την έλευση του φυσικού αερίου και όλα όσα εκτιμάται ότι θα γίνουν τα επόμενα χρόνια.

Τα σενάρια

Τα σενάρια που θα εκπονηθούν είναι:

·         Σενάριο Αναφοράς (BAU) στο οποίο οι τάσεις διαμορφώνονται με τους συνήθεις ρυθμούς χωρίς εφαρμογή επιπλέον μέτρα και εντατικοποίησης πολιτικών. Στο σενάριο αυτό δεν προβλέπεται ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης.

·         Σενάριο Αυξημένης Διείσδυσης Φυσικού Αερίου, στο οποίο θα εξεταστεί η χρήση Φ.Α. στην ηλεκτροπαραγωγή, στους τομείς τελικής κατανάλωσης ενέργειας (βιομηχανία,  οικιακός, τριτογενής και μεταφορές), (την αντίστοιχη μέτρια) ανάπτυξη αιολικών και αυξημένη διείσδυση λοιπών ΑΠΕ. Το σενάριο θα προβλέπει κατασκευή τερματικού σταθμού LNG, δικτύου διανομής και θα εξετασθεί η οικονομική συμβατότητα (και σκοπιμότητα) μικρής έκτασης ηλεκτρικής διασύνδεσης.

·         Θα εξεταστεί επίσης το σενάριο -χωρίς ηλεκτρική διασύνδεση- με εντατικές εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας και υλοποίησης σχετικών έργων στην Κρήτη για τα οποία θα συγκεντρωθούν στοιχεία από υπάρχουσες μελέτες και προτάσεις.

 

ΠΗΓΗ: Energy Press

error: Content is protected !!