| Notaka

Κ/24241/2045.ΦΕΚ856Β.2008 ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ

ΦΕΚ B 856/12.5.2008

-Κόμιστρα Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων

-Καθορισμός κομίστρων για τις διενεργούμενες με ΦΔΧ οχήματα εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές

 Αριθμ. Κ/24241/2045

 

Κόμιστρα Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων.

OI YΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 383/1976 «περί διενέργειας εμπορευματικών μεταφορών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης και άλλων τινών διατάξεων» (Α` 182).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α`).

3. Την υπ’ αριθμ. 485/31.10.2001 (ΦΕΚ 1484/Β/31.10.2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς του Υπουργείου Ανάπτυξης».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών»,

Τον καθορισμό ελάχιστου κομίστρου για μεταφορά υγρών καυσίμων με Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα βυτιοφόρο μεταφοράς υγρών καυσίμων ως εξής:

αποφασίζουμε:

Α. Για μεταφορές στις πόλεις Αθηνών, Πειραιώς,

Θεσ/νίκης, Βόλου, Πατρών (μόνο από το Ρίο), καθώς και σε άλλη πόλη που υπάρχουν μόνιμες δεξαμενές των εταιρειών πετρελαιοειδών, ως και τις γύρω από τις πόλεις αυτές περιοχές, που εξυπηρετούνται με αστικά λεωφορεία.

1. Βενζίνη αυτοκινήτων και πετρελαίου εσωτ. καύσης (DIESEL) ανά χιλιόλιτρο:

1.1. Για φορτίο που παραδίδεται σε ένα πελάτη από 19.5.2008.

3,57 €

1.2. Για φορτίο που παραδίδεται σε περισσότερους του ενός πελάτες από 19.5.2008.

4,54 €

1.3. Για φορτίο που παραδίδεται ειδικά για θέρμανση οικιών, ιδρυμάτων και λοιπών καταστημάτων ανεξάρτητα από τον αριθμό παραδόσεων από 19.5.2008.

6,14 €

2. Μαζούτ Νο2, Μαζούτ Νο3, ανά Μ.Τ.

2.1. Για φορτίο που παραδίδεται σε έναν πελάτη από 19.5.2008.

3,93 €

2.2 Για φορτίο που παραδίδεται σε περισσότερους του ενός πελάτες από 19.5.2008.

4,54 €

2.3. Για φορτίο που παραδίδεται σε αρτοποιεία, καθαριστήρια και εστιατόρια από 19.5.2008.

5,11 €

Β. Για μεταφορές πέρα από τις περιοχές που εξυπηρετούνται με τις πόλεις Αθηνών, Πειραιώς και Θεσ/νίκης με αστικά λεωφορεία και ανήκουν στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

1. Βενζίνη οχημάτων και πετρελαίου εσωτ. καύσης (DIESEL) ανά χιλιόμετρο και χιλιόλιτρο έμφορτης διαδρομής από 19.5.2008.

0,088 €

2. Μαζούτ Νο1, Μαζούτ Νο2, Μαζούτ Νο3, ανά Μ.Τ. και χιλιόμετρο έμφορτης διαδρομής από 19.5.2008.

0,0903 €

Γ. Για μεταφορές εκτός των Νομών Αττικής, Θεσ/νίκης και πόλεων Βόλου και Πατρών, καθώς και άλλων πόλέων που υπάρχουν μόνιμες δεξαμενές των εταιρειών πετρελαιοειδών.

1. Βενζίνη οχημάτων και πετρελαίου εσωτ. καύσης (DIESEL) ανά χιλιόλιτρο και χιλιόμετρο έμφορτης διαδρομής από 19.5.2008.

0,0714 €

2. Μαζούτ Νο1, Μαζούτ Νο2, Μαζούτ Νο3, ανά Μ.Τ. και χιλιόμετρο έμφορτης διαδρομής από 19.5.2008.

0,0819 €

Τα για την παρούσα περίπτωση καθοριζόμενα κόμιστρα, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τέλη διοδίων και δαπάνες πορθμείων, θα καταβάλλονται κάθε φορά με βάση το μεταφερόμενο φορτίο έμφορτης διαδρομής και της χιλιομετρικής απόστασης του τελευταίου προορισμού.

Ειδικότερα, για τις μεταφορές φορτίων άνω των 15 Μ.Τ. ή των 18 χιλιόλιτρων, που προορίζονται για περισσότερα του ενός σημεία, η έμφορτη διαδρομή για το τελευταίο σημείο προορισμού θα υπολογίζεται με βάση τη χιλιομετρική απόσταση του σημείου αυτού από τον τόπο φόρτωσης και ποσότητα όχι μικρότερη των 15 Μ.Τ. ή 18 χιλιόλιτρων.

Η ποσότητα αυτή των 15 Μ.Τ. ή των 18 χιλιόλιτρων ευρίσκεται με την πρόσθεση στην ποσότητα που ήδη παραδόθηκε στο τελευταίο σημείο ποσοτήτων από τις αμέσως προηγούμενες παραδόσεις.

Δ. Στα καθοριζόμενα ως ανωτέρω κόμιστρα εκτός των αναφερομένων στην περίπτωση Α.1.3, δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη λειτουργίας της κεντρόφυγγας, η οποία καθορίζεται ανά χιλιόλιτρο ή Μ.Τ. από 1.5.2007 σε:

0,35 €

ανάλογα με το προϊόν που παραδίδεται και θα καταβάλλεται από τις εταιρείες πετρελαίου κάθε φορά που η χρησιμοποίησή της είναι απαραίτητη για την παράδοση.

Ε. Οι ίδιες τιμές ισχύουν κατά περίπτωση και για μεταφορές καυσίμων αεροσκαφών σε αεροδρόμια και καυσίμων πλοίων σε λιμάνια.

Ειδικά για τις μεταφορές καυσίμων αεροσκαφών στο νέο αεροδρόμιο των Σπάτων «Ελευθέριος Βενιζέλος», το κόμιστρο καθορίζεται ανά χιλιόλιτρο από 19.5.2008 σε :

5,95 €

ΣΤ. Η καταβολή των κομίστρων, με βάση τους συντελεστές που καθορίζονται με την παρούσα, είναι υποχρεωτική για τους ενεργούντες τη φόρτωση, η δε συνομολόγηση αυτών σε ποσά μικρότερα απαγορεύεται και είναι ανίσχυρη.

Ζ. Αν τα προσδιοριζόμενα στις παραγράφους Β και Γ κόμιστρα είναι μικρότερα των καθοριζομένων για τις εντός των πόλεων (περίπτωση Α) μεταφορές, τότε θα καταβάλλονται τα καθοριζόμενα κόμιστρα για μεταφορές εντός των πόλεων (περίπτωση Α.1.2).

Η. Στα καθοριζόμενα ως άνω κόμιστρα καταβάλλονται πρόσθετα ανά δρομολόγιο, και μόνο για τα τρία πρώτα δρομολόγια ανά ημέρα, για κάθε βυτιοφόρο:

α. Από 19.5.2008 όταν προορισμός είναι η πόλη της Αθήνας ή η πόλη της Θεσσαλονίκης:

95,55 €

β. Από 19.5.2008 όταν προορισμός είναι περιοχή της υπόλοιπης Ελλάδας σε :

76,68 €

Θ. Τα κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενα κόμιστρα θα υπολογίζονται σε λίτρα φυσικής θερμοκρασίας κατά την ώρα φόρτωσης.

Καταργούμε την υπ’ αριθμ. Κ/2099/147 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β` 1199, 13.7.2007).

Το κόστος των διοδίων των εθνικών οδών θα καταβάλλεται πέραν της τιμολόγησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 7 Μαΐου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Γ. ΒΛΑΧΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 

Spyrides ad-blue containers

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas AVINOIL Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil FuelMate Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Greek Mafia Guardian Handelsblatt HelleniQ Energy Inside Story interlock kWh LANA LG LNG LPC Lukoil Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka sts TEXACO TotalEnergies TotalEnergy twitter Urals windfall tax WOOD World Bank WTI Yiufi «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξανδρούπολη Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αττική Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις Γιάννης Θεοτοκάς ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΛΣΤΑΤ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΤΕπ ΕΥΠ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΙΟΒΕ Ιλχάν Αχμέτ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καββαθάς Γ. Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κονταξής Δημήτρης Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μεθάνιο Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μητσοτάκης Κυριάκος Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Πέτη Πέρκα Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τζιόλας Χρήστος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος Τσεχία ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΗΜ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χάρης Δούκας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. άδεια έλεγχοι αγγελίες αγρότες αγωγός αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο ατύχημα βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επενδύσεις επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτρικό ρεύμα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κακοκαιρία κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο ληστεία λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια ρύποι στάθμη στατιστικά συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνθετικά καύσιμα συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υπερκέρδη υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φωτοβολταϊκά φόροι φόρτιση ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!