| Notaka

Α8/36824/3042.2008 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΙΧ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ

Αριθμ. Α8/36824/3042/08 (ΦΕΚ 1335 Β/8-7-2008) : Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινή­των ιδιωτικής χρήσης σε πρατηριούχους υγρών καυ­σίμων.  

 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλ­λες διατάξεις», όπως ισχύει.

2.  Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 και 3 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232 Α΄) «Διο­ρισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις το άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε­σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

5.  Την ανάγκη καθορισμού του αριθμού των αδειών κυκλοφορίας φορτηγών βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδι­ωτικής χρήσης που χορηγούνται σε πρατηριούχους υγρών καυσίμων και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας από­φασης ορίζονται ως:

1. «Πρατηριούχοι υγρών καυσίμων», οι κάτοχοι (φυσι­κά ή νομικά πρόσωπα) αδειών λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. «Βυτιοφόρο φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (ΒΦΑ-ΙΧ) μεταφοράς υγρών καυσίμων», κατά την παρού­σα απόφαση, τα φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραμμων μέχρι και 8.000 χιλιόγραμ­μων, των οποίων οι άδειες κυκλοφορίας εκδίδονται στο όνομα των πρατηριούχων υγρών καυσίμων.

Άρθρο 2

Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΒΦΑ-ΙΧ σε πρατηριούχους υγρών καυσίμων

1. Χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του ν. 1959/1991 και της υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/91 Κεφάλαιο Γ, παράγραφος 4, περίπτωση (α) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιτρέπεται η χορήγηση στους ως άνω πρατηριούχους υγρών καυσίμων δύο (2) αδειών κυκλοφορίας ΒΦΑ – IX ανά πρατήριο υγρών καυσίμων μεικτού βάρους μεγαλύτερου των 4.000 χιλιόγραμμων και μέχρι 8.000 χιλιόγραμμων.

2.  Τα ΒΦΑ-ΙΧ αυτοκίνητα των πρατηριούχων υγρών καυσίμων μπορούν να μεταφέρουν από τον αποθηκευτι­κό χώρο του πρατηρίου στους αποθηκευτικούς χώρους των Τελικών Καταναλωτών, εκτελωνισμένα, αποκλει­στικά τα ακόλουθα πετρελαιοειδή προϊόντα σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει:

α) Πετρέλαιο κίνησης

β) Πετρέλαιο θέρμανσης και

γ) Φωτιστικό πετρέλαιο.

3. Τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου αναγράφονται επί των αδειών κυκλοφορίας του ΒΦΑ – IX ως παρατηρήσεις. Επίσης, στην άδεια κυκλοφορίας αναγράφεται και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων.

4. Το μεικτό βάρος των εν λόγω αυτοκινήτων, που θα κυμαίνεται από 4.001 χιλιόγραμμα έως 8.000 χιλιόγραμ­μα θα προκύπτει από έγκριση τύπου ή από επίσημους έντυπους καταλόγους του εργοστασίου κατασκευής και όχι από τυχόν διασκευή του αυτοκινήτου.

5. Κατά την καταχώριση των ΒΦΑ – IX από την Υπη­ρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τομέας Μετα­φορών και Επικοινωνιών, στο μηχανογραφικό αρχείο οχημάτων, που τηρείται από το Υπουργείο Μεταφορών, θα τίθεται ως επάγγελμα το υπό τον κωδικό αριθμό «998» (επιχείρηση πρατηρίου υγρών καυσίμων)».

6. Στα ΒΦΑ-ΙΧ θα υπάρχουν τα συνοδευτικά έγγραφα κάθε μεταφοράς, τα οποία φέρουν αποκλειστικά την εμπορική επωνυμία του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου.

7.  Τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να οδηγούνται από τους ιδιοκτήτες (φυσικά πρόσωπα) πρατηρίων υγρών καυσίμων ή από οδηγούς που έχουν προσληφθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας από αυτούς. Οι εν λόγω οδηγοί κατέχουν την προβλε­πόμενη άδεια ικανότητας οδηγού και είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων για τη μεταφορά επικινδύνων υλικών της κλάσεως 3 της Συμφωνίας ADR σε βυτία.

Σε περίπτωση οδήγησης του ΒΦΑ-ΙΧ από το προσω­πικό της επιχείρησης (και όχι από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης πρατηρίου υγρών καυσίμων), ο οδηγός οφείλει να φέρει θεωρημένη ανά δίμηνο βεβαίωση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, από την οποία να προκύπτει ότι εξακολουθεί να ερ­γάζονται ως οδηγός με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση πώλησης πετρελαίου θέρμανσης στην οποία ανήκει το ΒΦΑ-ΙΧ.

Άρθρο 3

Έκδοση αδειών κυκλοφορίας

1. Για την θέση σε κυκλοφορία οχήματος του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης (μικτού βάρους άνω των 4.000 και έως και 8.000 χιλιόγραμμων) από πρατηριού­χους υγρών καυσίμων, απαιτούνται πέραν των δικαιο­λογητικών της υπ’ αριθμ. Α2/29542/5374/1991 υπουργικής απόφασης, επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουρ­γίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις κείμενες περί αυτών διατάξεις.

Για τη θέση σε κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών δεν απαιτείται η προσκόμιση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ της Α2/29542/5374/1991 υ.α, πιστοποιητικού Δ.Ο.Υ περί αντικειμένου εργασιών και ακαθάριστων εσόδων.

2. Αν η επιχείρηση πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι ήδη ιδιοκτήτης βυτιοφόρου αυτοκινήτου μεταφοράς υγρών καυσίμων μικτού βάρους άνω των 4.000 και μέ­χρι 8.000 χιλιόγραμμων, προ της έκδοσης νέων αδειών κυκλοφορίας, πραγματοποιείται έλεγχος της άδειας κυκλοφορίας του ήδη κυκλοφορούντος βυτιοφόρου αυτοκινήτων μεταφοράς υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας της ως προς τα μεταφερόμενα είδη και διόρθωση τους ως εξής:

Αν οι αναγραφόμενες παρατηρήσεις επί της άδειας κυκλοφορίας του βυτιοφόρου αυτοκινήτου μεταφοράς υγρών καυσίμων δεν συμφωνούν με αυτήν της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, γίνεται διόρθωση των παρατηρήσεων αυτών, έτσι ώστε να είναι σύμφωνες με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρού­σας απόφασης. Η διόρθωση γίνεται με τη συμπλήρωση νέου εντύπου άδειας κυκλοφορίας χωρίς τη σύμπραξη της αρμόδιας ΔΟΥ, στο οποίο όλα τα λοιπά στοιχεία παραμένουν αμετάβλητα (τεχνικά στοιχεία οχήματος, στοιχεία ιδιοκτήτη, ημερομηνία χορήγησης άδειας κλπ) και μεταβάλλονται μόνον οι παρατηρήσεις.

Επί της άδειας κυκλοφορίας του βυτιοφόρου αυτο­κινήτου μεταφοράς υγρών καυσίμων και στον χώρο των παρατηρήσεων αυτής τίθεται η ένδειξη «Αντίγρα­φο αδείας λόγω διόρθωσης των παρατηρήσεων, σύμ­φωνα με την …… κοινή υπουργική απόφαση». Επίσης,

στον ίδιο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η ημερομηνία της μεταβολής (και όχι της έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας) και τίθεται η υπογραφή από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Η παλιά άδεια κυκλοφορί­ας τοποθετείται στον φάκελο του αυτοκινήτου με την ένδειξη «εκδόθηκε αντίγραφο της παρούσας άδειας την ../../ 200.., λόγω διόρθωσης των παρατηρήσεων, σύμφω­να με την …… κοινή υπουργική απόφαση». Η εκτύπωση του αντιγράφου της άδειας κυκλοφορίας γίνεται με τις διαδικασίες «17» και «18Α».

3. Για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας νέων ΒΦΑ -IX ελέγχεται ο αριθμός των ήδη κατεχόμενων από την επιχείρηση βυτιοφόρων άνω των 4.000 χιλιόγραμμων ώστε το σύνολο να μην υπερβαίνει τον αριθμό των δικαιούμενων αυτοκινήτων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.

4. Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας των ΒΦΑ –IX αναγράφεται η ένδειξη «ισχύει μέχρι …… », σύμφωνα με τη διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων. Η ισχύς της άδειας κυκλοφορίας πα­ρατείνεται σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας λει­τουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Άρθρο 4

Ποινές

1. Για οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων της πα­ραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης αναφορικά με τον τόπο φόρτωσης και εκφόρτωσης επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 1.38 του άρθρου 4 του ν. 3446/2006.

2.  Σε περίπτωση μεταφοράς με ΒΦΑ-ΙΧ πρατηριού­χων υγρών καυσίμων προϊόντων διαφορετικών από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα οι κυ­ρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 1. 41 του άρθρου 4 του ν. 3446/2006.

3. Σε περίπτωση μεταφοράς καυσίμων με ΒΦΑ-ΙΧ πρα­τηριούχων υγρών καυσίμων, χωρίς τα απαραίτητα συνο­δευτικά έγγραφα μεταφοράς ή χωρίς την αναγραφή σε αυτά της επωνυμίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων ή χωρίς την προβλεπόμενη βεβαίωση για την εργασιακή σχέση του οδηγού της παρ. 7 του άρθρου 2, επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 1. 40 του άρθρου 4 του ν. 3446/2006.

4. Οι κυρώσεις των ανωτέρω παραγράφων επιβάλλο­νται ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων διοικητικών κυ­ρώσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, και ανεξάρτητα από την επιβολή ποινικών κυρώσεων.

Άρθρο 5

Καταργούμενες διατάξεις – Έναρξη ισχύος

H υπ’ αριθμ. A8/31284/4774/10.3.1999 (ΦΕΚ 259 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση καταργείται.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παπάγου, 26 Ιουνίου 2008

 

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas AVINOIL Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil FuelMate Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Greek Mafia Guardian Handelsblatt HelleniQ Energy Inside Story interlock kWh LANA LG LNG LPC Lukoil Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy twitter Urals windfall tax WOOD World Bank WTI Yiufi «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξανδρούπολη Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αττική Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις Γιάννης Θεοτοκάς ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΛΣΤΑΤ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΥΠ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κονταξής Δημήτρης Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τζιόλας Χρήστος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΗΜ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αγωγός αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτρικό ρεύμα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κακοκαιρία κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!