Προμήθειες καυσίμων

Διαγωνισμοί και πρακτικά επιτροπών
@ΔΙΑΥΓΕΙΑ / @e-Procurement

Θέμα: Κατάρτιση όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα (2021-2022)» – έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του
Ημ/νια: 01/11/2021 11:12:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΙΝΩΡΡ-ΤΕ4
Source

more…

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 – 2022»
Ημ/νια: 01/11/2021 08:48:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΚΙΩ17-ΤΓΩ
Source

more…

Θέμα: ΑΟΕ 322/2021 «Kαθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικής περιγραφής/προδιαγραφών, για τη διενέργεια του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού φόρτισης δύο (2) ηλεκτρικών αυτοκινήτων και φωτοβολταϊκού συστήματος στα πλαίσια του έργου με το ακρωνύμιο ΄΄Green Inter-e-Mobility΄΄ για τον Δήμο Φλώρινας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME ΄΄GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA΄΄ 2014-2020 και Εθνικούς Πόρους, προϋπολογισμού 55.000.00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%».
Ημ/νια: 27/10/2021 12:08:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΔΑ: Ψ94ΚΩΗΙ-Ο0Δ
Source

more…

Θέμα: ΘΕΜΑ 16Ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων της Ν.Μ. Άργους εκτιμώμενης αξίας 79.950,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ βάσει του Προγράμματος Προμηθειών έτους 2020 (Αρ.Διακ.22/31-05-2021 – Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 133663)
Ημ/νια: 27/10/2021 14:42:05
Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΩΣ4690Β4-0ΩΦ
Source

more…

Θέμα: Έγκριση πρακτικού-γνωμοδότησης που αφορά το διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ» και συγκεκριμένα για το τμήμα Γ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»
Ημ/νια: 27/10/2021 14:55:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΑΔΑ: ΨΒΒΙΩΞΘ-Ν90
Source

more…

Θέμα: 15η Εντολή Πληρωμής Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σάμης και Νομικών Προσώπων Έτους 2021-Σύμβαση 1380/21(21SYMV008202627)Συνολικού ποσού 57.746,21ευρω.
Ημ/νια: 27/10/2021 10:47:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
ΑΔΑ: Ω0ΓΥ46ΜΓ3Ι-2ΗΨ
Source

more…

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 242/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ : Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της «Προμήθειας καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνας και Ν.Π.Δ.Δ.» έτους 2021-22» και κατακύρωση αυτού.
Ημ/νια: 27/10/2021 11:18:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΑΔΑ: 63ΤΙΩ1Ε-ΥΩΖ
Source

more…

Θέμα: Απόφαση οριστικής κατακύρωσης αποτελεσμάτων του υπ’αρίθμ. 136144 διαγωνισμού
Ημ/νια: 27/10/2021 11:25:42
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: Ψ48746ΜΤΛΒ-Μ9Γ
Source

more…

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ημ/νια: 27/10/2021 10:10:13
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 6ΜΙΙΟΕΔ5-9ΗΘ
Source

more…

Θέμα: Έγκριση α) Διάθεσης Πίστωσης, β) προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4605 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, γ) Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και δ) γνωμοδοτικού οργάνου του Διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 127ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «Άρση καταπτώσεων-αποκατάσταση προσβασιμότητας – καθαρισμοί τάφρων και πρανών επαρχιακών οδών 23, 24, οδικού τμήματος Πέραμα – Δαφνέδες – Δροσιά και αποκατάσταση παρόχθιων τμημάτων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ
Ημ/νια: 27/10/2021 10:03:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: ΩΞΡΑ7ΛΚ-Ε89
Source

more…
1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews REPSOL Revoil RMM Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies Urals WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ ΡΕΒΟΙΛ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!