ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Ομοσπονδίας για να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης στο σύνολο των ανακοινώσεων προμήθειας καυσίμων του ελληνικού Δημοσίου, στους διαγωνισμούς και στα πρακτικά των Επιτροπών

Προμήθειες καυσίμων

Διαγωνισμοί και πρακτικά επιτροπών
@ΔΙΑΥΓΕΙΑ / @e-Procurement

Θέμα: Αποδοχή Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης, με χρήση κάρτας, για 3 έτη με μονομερές δικαίωμα της ΕΡΤ για παράταση ενός (1) ακόμα έτους, σε περίπτωση μη εξάντλησης του προϋπολογισμού της προμήθειας και ορισμός προσωρινού αναδόχου.
Ημ/νια: 28/04/2021 10:27:15
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)
ΑΔΑ: Ω8Υ7465Θ1Ε-ΔΦΓ
Source

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΛΟΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).
(Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη : € 14.880,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Ημ/νια: 28/04/2021 09:32:38
Φορέας: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ‘Η ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΔΑ: ΨΠΡ0469069-751
Source

Θέμα: Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Δυτικής Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού».
Ημ/νια: 28/04/2021 10:02:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΑ446ΜΓΘ5-ΙΒΧ
Source

Θέμα: Παράταση κατά ένα τρίμηνο από την ημερομηνία λήξεως τους τριάντα τριών συνολικά συμβάσεων που υπεγράφησαν α) στο πλαίσιο του διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων (κίνησης-θέρμανσης) 2020-2021 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. (Διακ. 6/19) (οκτώ συμβάσεις) καθώς και β) (για το μέρος αυτού που κηρύχθηκε άγονο) σε συνέχεια της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (είκοσι τέσσερις συμβάσεις) και γ) σε εφαρμογή της διακριτής διαδικασίας της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/16 (μια σύμβαση για το Δασαρχείο Λαγκαδά)
Ημ/νια: 28/04/2021 07:07:57
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑΠΒΟΡ1Υ-Ξ7Κ
Source

Θέμα: Απόφαση Αντιδημάρχου για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος για την Πράξη «Προμήθεια οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα ή με κινητήρες νέας γενιάς αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στον Δήμο Καλαμαριάς» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
Ημ/νια: 27/04/2021 14:26:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω54ΖΩΕΡ-ΤΗΧ
Source

Θέμα: 433-«Έγκριση πρακτικού που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης) για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς για το έτος 2021 προϋπολογισμού 51.510,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».
Ημ/νια: 27/04/2021 14:37:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΚΕ7ΛΛ-ΙΗΧ
Source

Θέμα: ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών – κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Ορχομενού.
Ημ/νια: 27/04/2021 13:53:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΒΥΩΞ6-0ΔΣ
Source

Θέμα: Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 6343/19-04-2021 πρακτικού (3ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2021-2022» για την ομάδα Α(προμήθεια υγρών καυσίμων).
Ημ/νια: 27/04/2021 13:43:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΓΟΩΨΠ-ΘΓΖ
Source

Θέμα: Έγκριση 4ου πρακτικού του υπ’ αρ. 3/2020 Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2020 – 2021» για την Ομάδα A΄: Καύσιμα (Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 94117), για το Τμήμα Α΄ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης), το Τμήμα Β΄ (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και το Τμήμα Ε΄ (Ο.Π.Α.Π.) και κατακύρωση
Ημ/νια: 27/04/2021 13:36:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΑΔΑ: ΨΖΒΝΩ9Ω-306
Source

Θέμα: 162-2021 Λήψη απόφασης για α)έγκριση τευχών δημοπράτησης, β) έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και γ) καθορισμό όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων –ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ» (Αρ. μελ. 4/2020).
Ημ/νια: 27/04/2021 13:30:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΓ3ΩΗΖ-Δ51
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar