Πόσο κοστίζουν οι παραβάσεις απογραφής δεξαμενών πρατηρίων καυσίμων και πωλητών πετρελαίου θέρμανσης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Σκοπός της απόφασης είναι η κατηγοριοποίηση και εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1016/28-01-2022 κοινή υπουργική απόφαση και ο καθορισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων για κάθε παράβαση, βάσει κριτηρίων, εντός των ορίων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4758/2020, αλλά και ο καθορισμός των αρμόδιων αρχών επιβολής των διοικητικών προστίμων και της είσπραξης αυτών.

Ορισμοί

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (εφεξής Μητρώο Δεξαμενών): Η ηλεκτρονική εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στην οποία καταχωρίζονται στοιχεία για τις δεξαμενές υγρών καυσίμων και υγραερίου των πρατηρίων παροχής καυσίμων δημόσιας χρήσης και των εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και λοιπά στοιχεία που αφορούν στο πρατήριο ή την εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4758/2020 και την υπό στοιχεία Α.1016/28-1-2022 κοινή υπουργική απόφαση. H ηλεκτρονική εφαρμογή είναι προσβάσιμη, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) και υλοποιείται με βάση τους κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1016/28-1-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, τα οποία είναι υπεύθυνα για την πλήρη και ορθή καταχώριση των στοιχείων των δεξαμενών υγρών καυσίμων και υγραερίων των πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας χρήσης και των εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και κάθε άλλου προβλεπόμενου από την ανωτέρω κοινή απόφαση στοιχείου στο Μητρώο Δεξαμενών.

Κατηγοριοποίηση και εξειδίκευση παραβάσεων-κυρώσεων

Για κάθε παράβαση της υποχρέωσης καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4758/2020 και την υπό στοιχεία Α.1016/28-1-2022 κοινή υπουργική απόφαση, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το είδος των παραβάσεων και τη βαρύτητά τους, ως ακολούθως:

 1. Σε περίπτωση εξ ολοκλήρου παράλειψης απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, σε βάρος του, κατά περίπτωση, υπόχρεου καταχώρισης, ο οποίος ευθύνεται για την παράλειψη απογραφής.
 2. Σε περίπτωση μη καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:
  α) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η μη καταχώριση αφορά στα στοιχεία δεξαμενών ή/και τα στοιχεία αντλιών πρατηρίου ή/και τα στοιχεία ακροσωληνίων ανά αντλία ή/και τα στοιχεία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών
  β) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η μη καταχώριση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του
  γ) τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, σε βάρος του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, όσον αφορά στα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του.
 3. Σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται, κατά περίπτωση, διοικητικό πρόστιμο, ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:
  α) τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, ανά στοιχείο ανακριβούς καταχώρισης, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η ανακριβής καταχώριση, αφορά στα στοιχεία δεξαμενών ή/και τα στοιχεία αντλιών πρατηρίου ή/και τα στοιχεία ακροσωληνίων ανά αντλία ή/ και τα στοιχεία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών
  β) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά στοιχείο ανακριβούς καταχώρισης, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η ανακριβής καταχώριση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του
  γ) χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, ανά στοιχείο ανακριβούς καταχώρισης, σε βάρος του
  εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, όσον αφορά στα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του.
 4. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της μεταβολής καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1016/28-1-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, ως κατωτέρω με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:
  α) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η μη γνωστοποίηση της μεταβολής αφορά στα στοιχεία δεξαμενών ή/και τα στοιχεία αντλιών πρατηρίου ή/και τα στοιχεία ακροσωληνίων ανά αντλία ή/και τα στοιχεία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών
  β) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η μη γνωστοποίηση της μεταβολής αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του
  γ) χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών όσον αφορά τα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του.
 5. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης γνωστοποίησης της μεταβολής καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1016/28-1-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ:
  α) χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της μεταβολής αφορά στα στοιχεία δεξαμενών ή/και τα στοιχεία αντλιών πρατηρίου ή/και τα στοιχεία ακροσωληνίων ανά αντλία ή/και τα στοιχεία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών
  β) χίλια (1.000) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της μεταβολής αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του
  γ) πεντακόσια (500) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, όσον αφορά στα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του.
 6. Σε περίπτωση μη μεταβολής των απαιτούμενων στοιχείων, κατόπιν μεταβίβασης του πρατηρίου παροχής καυσίμων ή μεταβίβασης της εγκατάστασης πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1016/ 28-1-22 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, με μέγιστο το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, σε βάρος του νέου εκμεταλλευτή/ φορέα λειτουργίας της εγκατάστασης.
 7. Σε περίπτωση μη επικαιροποίησης καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Α.1016/28-1-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, ως κατωτέρω με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:
  α) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η μη επικαιροποίηση αφορά στα στοιχεία δεξαμενών ή/και τα στοιχεία αντλιών πρατηρίου ή/και τα στοιχεία ακροσωληνίων ανά αντλία ή/και τα στοιχεία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών
  β) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η μη επικαιροποίηση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του
 8. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επικαιροποίησης καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Α.1016/28-1-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, ως 7
  κατωτέρω με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:
  α) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η εκπρόθεσμη επικαιροποίηση αφορά στα στοιχεία δεξαμενών, ή/και τα στοιχεία αντλιών πρατηρίου ή/και τα στοιχεία ακροσωληνίων ανά αντλία ή/και τα στοιχεία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών
  β) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η εκπρόθεσμη επικαιροποίηση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του.
 9. Σε περίπτωση μη καταχώρισης των προβλεπόμενων από την παρ. 2 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Α.1016/28-1-2022 κοινής υπουργικής απόφασης στοιχείων, επιβάλλεται στον κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου διοικητικό πρόστιμο, ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:
  α) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, εφόσον η μη καταχώριση αφορά στα στοιχεία δεξαμενών ή/και τα στοιχεία αντλιών πρατηρίου ή/και τα στοιχεία ακροσωληνίων ανά αντλία ή/και τα στοιχεία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών
  β) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, εφόσον η μη καταχώριση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του, πλην αυτών που σχετίζονται με τα συστήματα παρακολούθησης εισροών εκροών υγρών καυσίμων.
 10. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισης των προβλεπόμενων από την παρ. 2 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Α.1016/28-1-2022 κοινής υπουργικής απόφασης στοιχείων, επιβάλλεται στον κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου διοικητικό πρόστιμο, ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:
  α) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα καταχωρισθέν στοιχείο, εφόσον η εκπρόθεσμη καταχώριση αφορά στα στοιχεία δεξαμενών, ή/και τα στοιχεία αντλιών πρατηρίου ή/και τα στοιχεία ακροσωληνίων ανά αντλία ή/και τα στοιχεία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών
  β) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα καταχωρισθέν στοιχείο, εφόσον η μη καταχώριση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του.

Αρμόδιες Αρχές ελέγχου – Διαδικασία επιβολής και είσπραξης διοικητικών προστίμων

 1. Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο των καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Α.1016/28-1-2022 κοινής υπουργικής απόφασης είναι οι αδειοδοτούσες αρχές των πρατηρίων παροχής καυσίμων και των εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.
 2. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων του άρθρου 3 της παρούσας από τις αρμόδιες αρχές της παρ. 1, αποστέλλεται στο τελωνείο χωρικής αρμοδιότητας του πρατηρίου, ή της εγκατάστασης πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, στο/στην οποίο/α αφορά η παράβαση, διαπιστωτική πράξη, στην οποία αναφέρονται οι παραβάσεις και οι σχετικές διατάξεις που τις προβλέπουν, για την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων από αυτό, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 152 του ν.2960/2001.
 3. Τα πρόστιμα της παρούσας απόφασης αποτελούν δημόσια έσοδα και εισπράττονται από τις τελωνειακές αρχές της παραγράφου 2, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD World Bank WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!