Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης – Τι θα γίνει με τις αδιάθετες ποσότητες μετά τις 10 Ιανουαρίου 2023

Ποσότητες επιδοτούμενου πετρελαίου θέρμανσης που παραμένουν αδιάθετες στις αποθήκες των εταιρειών εμπορίας καυσίμων (κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α), των πρατηρίων υγρών καυσίμων στο τέλος του μηνός Δεκεμβρίου 2022, μπορούν να διατεθούν στην αγορά, με μειωμένη κατά το ποσό της επιδότησης τιμή, το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών πέραν του μηνός Δεκεμβρίου 2022. Εφόσον και πέραν της ημερομηνίας αυτής παραμείνουν αδιάθετες επιδοτημένες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης στις αποθήκες των εταιρειών εμπορίας καυσίμων, οι τελευταίες υποχρεούνται να επιστρέψουν προς τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων το ποσό της επιδότησης που αντιστοιχεί στις ποσότητες αυτές.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5331/Β/2022 η κοινή υπουργική απόφαση (Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας) για τη χορήγηση επιδότησης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης.

Άρθρο 1
Ορισμοί – Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α. «Πετρέλαιο θέρμανσης»: το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ντίζελ (gas-oil, diesel-oil) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002, εξαιρουμένου του πετρελαίου θέρμανσης που δεν διατίθεται στην εσωτερική αγορά.

β. «Διυλιστήρια»: οι κάτοχοι άδειας διύλισης πετρελαιοειδών προϊόντων.

γ. «Εισαγωγείς καυσίμων»: οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών που πραγματοποιούν εισαγωγή πετρελαίου θέρμανσης, εξαιρουμένων των διυλιστηρίων.

δ. «Εταιρίες Εμπορίας καυσίμων»: οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α.

ε. «Πρατήρια υγρών καυσίμων»: οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου των κοινοπραξιών πρατηρίων υγρών καυσίμων και των προμηθευτικών συνεταιρισμών πρατηρίων.

στ. «Βιομηχανικοί πελάτες»: οι εγχώριες επιχειρήσεις κάθε μορφής, που προμηθεύονται πετρέλαιο απευθείας από τα διυλιστήρια ή τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και θεωρούνται τελικοί καταναλωτές για το σκοπό εφαρμογής της παρούσας.

Άρθρο 2
Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

 1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι o καθορισμός του μηχανισμού της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, το ύψος και η διάρκεια χορήγησης της επιδότησης, ο τρόπος υπολογισμού αυτής, καθώς και ο καθορισμός του μηχανισμού εκκαθάρισης βάσει των ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της ανωτέρω επιδότησης.
 2. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι τα διυλιστήρια και οι εισαγωγείς καυσίμων. Οι δικαιούχοι του προηγουμένου εδαφίου δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Άρθρο 3
Ύψος και διάρκεια Χορήγησης Επιδότησης -Τρόπος υπολογισμού της επιδότησης

 1. Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 0,20 € προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από τους δικαιούχους του άρθρου 2 από την 14η Οκτωβρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.
 2. Τα συνολικά λίτρα που επιδοτούνται προς τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων, αποτελούν το άθροισμα των λίτρων καυσίμων που τιμολογούνται εντός της περιόδου ισχύος της επιδότησης
  (α) από τα διυλιστήρια προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς,
  (β) από τα διυλιστήρια προς τους βιομηχανικούς πελάτες (τελικούς καταναλωτές) και
  (γ) από τα διυλιστήρια προς τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων για την διάθεσή τους στην εσωτερική αγορά, αφαιρουμένων των λίτρων που δεν διατέθηκαν στην εσωτερική αγορά από τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων.
 3. Για τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων η επιδότηση υπολογίζεται επί τη βάση των ποσοτήτων (λίτρων) πετρελαίου θέρμανσης που αναγράφονται στα τιμολόγια πώλησης προς τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων εσωτερικής αγοράς, τα πρατήρια καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες (τελικούς καταναλωτές). Η έκπτωση λόγω επιδότησης θα πρέπει να εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο επί όλων των σχετικών τιμολογίων.
 4. Σε περίπτωση που οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων προμηθευτούν από τα διυλιστήρια, κατά την περίοδο ισχύος της επιδότησης της παρ. 1, περισσότερα καύσιμα από αυτά που τελικά διέθεσαν οι ίδιες στην εσωτερική αγορά (σε άλλες εταιρίες εμπορίας καυσίμων, πρατήρια υγρών καυσίμων, βιομηχανικούς πελάτες (τελικούς καταναλωτές) βάσει τιμολογίων, τότε το ποσό της έκπτωσης λόγω επιδότησης επί των λίτρων που δεν διέθεσαν επιστρέφεται από τις εταιρίες εμπορίας στα διυλιστήρια, σύμφωνα με τον μηχανισμό εκκαθάρισης του άρθρου 4.
 5. Η ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται άπαξ για το πετρέλαιο θέρμανσης στους δικαιούχους του άρθρου 2. Το πετρέλαιο θέρμανσης δεν δύναται να επιδοτηθεί εκ νέου και αθροιστικά κατά την διάθεσή του στην αγορά προς τους βιομηχανικούς πελάτες (τελικούς καταναλωτές).

Άρθρο 4
Μηχανισμός εκκαθάρισης της επιδότησης

1. Στο τέλος της περιόδου επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης της παρ. 1 του άρθρου 3 και για τον προσδιορισμό του τελικού ύψους των επιδοτούμενων λίτρων προς τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων εφαρμόζεται ο ακόλουθος μηχανισμός εκκαθάρισης:

Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση του τελευταίου μήνα εφαρμογής του μέτρου της επιδότησης οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων καταθέτουν σε κάθε διυλιστήριο ή εισαγωγέα καυσίμων συγκεντρωτική κατάσταση, με σχετική βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της εταιρίας εμπορίας, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των ποσοτήτων του πετρελαίου θέρμανσης που διέθεσαν στην εσωτερική αγορά (προς άλλες εταιρίες εμπορίας καυσίμων, πρατήρια υγρών καυσίμων, βιομηχανικούς πελάτες (τελικούς καταναλωτές) κατά την περίοδο χορήγησης της επιδότησης.
Σε περίπτωση που μια εταιρία εμπορίας καυσίμων έχει προμηθευτεί καύσιμα από διαφορετικά διυλιστήρια ή εισαγωγείς καυσίμων, η κατά τα ανωτέρω ανάλυση των πωλήσεων γίνεται κατ’ αναλογία των αγορών ανά διυλιστήριο ή εισαγωγέα καυσίμων.

Σε περίπτωση που οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων διαθέσουν λιγότερα λίτρα κατά τη διάρκεια της περιόδου επιδότησης στην εσωτερική αγορά (προς άλλες εταιρίες εμπορίας καυσίμων, πρατήρια υγρών καυσίμων, βιομηχανικούς πελάτες (τελικούς καταναλωτές), σε σχέση με αυτά που προμηθεύτηκαν από τα διυλιστήρια και εισαγωγείς καυσίμων, τα επιδοτούμενα λίτρα απομειώνονται αντιστοίχως από αυτές. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία εμπορίας υποχρεούται να επιστρέψει στο διυλιστήριο την επιδότηση επί των επιπλέον λίτρων που προμηθεύτηκε και δεν διέθεσε στην εσωτερική αγορά, με την έκδοση χρεωστικού τιμολογίου από τα διυλιστήρια.

Άρθρο 5
Μετακύλιση της επιδότησης στους βιομηχανικούς πελάτες (τελικούς καταναλωτές)

 1. Η επιδότηση της παρ. 2 μετακυλίεται πλήρως στους βιομηχανικούς πελάτες (τελικούς καταναλωτές) της εσωτερικής αγοράς σε συμμόρφωση και με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.
 2. Η επιδότηση που λαμβάνει ο βιομηχανικός πελάτης (τελικός καταναλωτής) εκφράζεται ως το γινόμενο της ποσότητας κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης επί το ύψος της επιδότησης ανά λίτρο, προσαυξανόμενο με τον αναλογούντα ΦΠΑ, και διαπιστώνεται από την σύγκριση των περιθωρίων κερδών, με βάση τα προβλεπόμενα της υπ’ αρ. 30290/21.03.2022 απόφασης (Β’ 1329).
 3. Ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίες διατέθηκαν από τους δικαιούχους της παρ. 2 με μειωμένη κατά το ποσό της επιδότησης τιμή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3, και παραμένουν αδιάθετες στις αποθήκες των εταιρειών εμπορίας καυσίμων, των πρατηρίων υγρών καυσίμων στο τέλος του μηνός Δεκεμβρίου 2022, μπορούν να διατεθούν στην αγορά, με μειωμένη κατά το ποσό της επιδότησης τιμή, το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών πέραν του μηνός Δεκεμβρίου 2022. Εφόσον και πέραν της ημερομηνίας αυτής παραμείνουν αδιάθετες επιδοτημένες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης στις αποθήκες των εταιρειών εμπορίας καυσίμων, οι τελευταίες υποχρεούνται να επιστρέψουν προς τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων το ποσό της επιδότησης που αντιστοιχεί στις ποσότητες αυτές.

Άρθρο 6
Διαδικασία Καταβολής της επιδότησης

 1. Εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση του μηνός της επιδότησης εφαρμογής του μέτρου, και, τα διυλιστήρια και οι εισαγωγείς καυσίμων αποστέλλουν στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, αίτημα για πληρωμή της ενίσχυσης επί των λίτρων που διέθεσαν και τιμολόγησαν σωρευτικά κατά την διάρκεια της περιόδου, από την αρχή της έναρξης του μέτρου επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, μείον των λίτρων που διέθεσαν, τιμολόγησαν και για τα οποία έχουν ήδη λάβει ενίσχυση τους προηγούμενους μήνες εφαρμογής της επιδότησης. Με την υποβολή του αιτήματος πληρωμής της ενίσχυσης συνυποβάλλεται συγκεντρωτική κατάσταση πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης που διέθεσαν, με σχετική βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή αυτών. Η επιδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την διάθεση των καυσίμων στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων.
 2. Για τον τελευταίο μήνα εφαρμογής του μέτρου, και εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση της περιόδου ισχύος της επιδότησης), το κατά τα ανωτέρω αίτημα που υποβάλλεται από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων προς την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνει την εκκαθάριση των επιδοτούμενων λίτρων σύμφωνα με το άρθρο 4, και συνοδεύεται τόσο από συγκεντρωτική κατάσταση των ιδίων, όσο και από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των εταιρειών εμπορίας καυσίμων με βεβαίωση από τους ορκωτούς – ελεγκτές τους, σύμφωνα με το άρθρο 4.
 3. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών προβαίνει σε εκκαθάριση και πληρωμή της επιδότησης με τα ανωτέρω δικαιολογητικά, καθώς και οποιοδήποτε περαιτέρω παραστατικό καθίσταται αναγκαίο, σύμφωνα με τα άρθρα 91 και 92 του ν. 4270/2014 και τα άρθρα 75 έως 91 του ν. 4446/2016.
 4. Η επιδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους ανά μήνα, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την διάθεση των καυσίμων στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD World Bank WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!