| I |

Ως 30 Ιουνίου η πληρωμή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών χρήσης αδειών εμπορίας καυσίμων

Tο αργότερο έως τις 30 Ιουνίου κάθε χρόνο πρέπει να πληρωθούν τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη χρήσης αδειών εμπορίας καυσίμων, τα οποία φθάνουν σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ποσών που ορίζονται για καθεμία από τις κατηγορίες αδειών του άρθρου 4 του ν.3054/2002, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία, οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας Καυσίμων έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν ετήσιο ανταποδοτικό τέλος 40€ για τη χρήση αυτής.

Με το Νόμο 3054/2002 ρυθμίστηκαν τα θέματα, που σχετίζονται με την πετρελαϊκή πολιτική της χώρας μας και τέθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών των εταιριών, που δραστηριοποιούνται με την εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων και συγκεκριμένα για τη χορήγηση άδειων λιανικής εμπορίας καυσίμων. Μεταξύ άλλων ορίζεται ότι ο κάτοχος της άδειας αυτής οφείλει να αποδίδει ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για τη χρήση της.

Με την υπ΄ αριθμό Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/2005(ΦΕΚ 218/Β΄/2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος στο ποσό των 40€, και οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας καυσίμων έχουν την υποχρέωση να το αποδίδουν εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους για τη χρήση του προηγούμενο έτους στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Υπηρεσία. Στην ίδια ΚΥΑ ορίζεται ότι σε περίπτωση μη καταβολής αυτού θα επιβάλλεται πρόστιμο από την αρμόδια ΔΟΥ ποσού ίσο με το διπλάσιο του τέλους.

Με την υπ΄ αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30-07-2020 (ΦΕΚ 3151/Β΄/2020) ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123274/3028/28-12-2020 (ΦΕΚ 5756/Β΄/202) ΚΥΑ, ορίστηκε ο τρόπος καταβολής του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους ως ακολούθως:

α) Στις κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ, οι οποίες εκδίδουν διπλότυπο είσπραξης, ή

β) Στην εφαρμογή e- παράβολο του Taxisnet,

-για την χορήγηση παραβόλου για το ανταποδοτικό τέλος για τη περίπτωση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, κωδικός τύπου 8460 

-για την χορήγηση παραβόλου για το ανταποδοτικό τέλος για τη περίπτωση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίων, κωδικός τύπου 8461

Επίσης, τονίζεται ο υπόχρεος πρέπει να υποβάλλει το αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους στις αρμόδιες Αδειοδοτούσες Αρχές από το οποίο προκύπτει το ποσό και η ημερομηνία καταβολής.

Παράλληλα στη με την υπ΄ αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30-07-2020 (ΦΕΚ 3151/Β΄/2020) ΚΥΑ,  όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123274/3028/28-12-2020 (ΦΕΚ 5756/Β΄/2020) ΚΥΑ, προσδιορίστηκαν τα νέα πρόστιμα σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για τη χρήση της άδειας λιανικής διάθεσης καυσίμων.  

Συγκεκριμένα,  σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους χρήσης άδειας εντός προθεσμίας επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο αυτού. Ήτοι το ποσό, που θα κληθεί να πληρώσει ο κάτοχος άδειας λιανικής διάθεσης καυσίμων ανά έτος χρήσης, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του, ορίζεται στο  συνολικό ποσό των 160€, το οποίο προκύπτει από το άθροισμα του ανταποδοτικού τέλους των 40€ και το αναλογούν πρόστιμο των 120€ (το οποίο προκύπτει 3 x 40€ του ανταποδοτικού τέλους = 120€ ποσό προστίμου) .

Μετά την επιβολή προστίμου, η αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή θα αποστέλλει το πρόστιμο στην αρμόδια ΔΟΥ για βεβαίωση και είσπραξη αυτού.

Πληρωμή Στις Δ.Ο.Υ.  ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 1110902001  και ηλεκτρονικά https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

ΚΩΔΙΚΟΣ  —-8462 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Υπενθυμίζεται ότι για την έκδοση/χορήγηση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 (διύλιση, εμπορία καυσίμων κ.λπ.) απαιτείται η καταβολή παραβόλου ανά κατηγορία άδειας ως εξής:

 • ΔΙΥΛΙΣΗΣ, 6.000 ευρώ,
 • ΕΜΠΟΡΙΑΣ:
  – Κατηγοριών Α, Β1, Β2, Ε (και της παρ. 4, άρθρου 23, ν. 3054/2002) 3.000 ευρώ.
  – Κατηγοριών Γ και Δ 1.500 ευρώ.
 • ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 3.000 ευρώ.
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ αργού ή προϊόντων αυτού ΜΕ ΑΓΩΓΟ, 1.500 ευρώ.
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και Πρατηρίου Πώλησης Υγραερίων αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών, 200 ευρώ.
 • ΠΩΛΗΤΗ Πετρελαίου Θέρμανσης και Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου, 200 ευρώ.
 • ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ Υγραερίων, 200 ευρώ.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας από τα Διυλιστήρια ή από εισαγωγή για τις κοινοπραξίες και τους συνεταιρισμούς, 200 ευρώ.

Τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη χρήσης των αδειών, είναι σε ποσοστό 20% επί των ποσών που ορίζονται για καθεμία από τις κατηγορίες αδειών του άρθρου 4 του ν.3054/2002.

Τα ανταποδοτικά τέλη για την έκδοση/χορήγηση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002, και τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη χρήσης αυτών καταβάλλονται υπέρ του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 6ου ΒΑΘΜΟΥ 1110902001 (πρώην ΚΑΕ 3421), ως ακολούθως:

α) Στις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οι οποίες εκδίδουν διπλότυπο είσπραξης, ή
β) Στην εφαρμογή e-παράβολο του Taxisnet.

Οι υπόχρεοι υποβάλλουν στις αρμόδιες Αδειοδοτούσες Αρχές, χωριστά για κάθε άδεια, φωτοαντίγραφο του διπλοτύπου είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή του e-παράβολου, από τα οποία προκύπτει το ποσό και η ημερομηνία καταβολής των προβλεπόμενων ανταποδοτικών τελών. Το e-παράβολο δεσμεύεται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Αδειοδοτούσας Αρχής

ADR ANT1 BP Brent covid-19 Fuel Pass interlock MOTOR OIL myData OPEC PLATTS Saudi Arabian Oil Company self-test SHELL TEXACO ΑΑΔΕ Αλβανία Αναφορά Ασμάτογλου Γιώργος Βουλή ΓΣΕΒΕΕ Γενική Συνέλευση Γεωργιάδης Άδωνις Διοικητικό Συμβούλιο ΕΚΟ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΣΠΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπή Ανταγωνισμού ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΟΒΕ Κιουρτζής Θέμης Κρήτη Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Χάρης Μελίδης Σπύρος Μεταφορικό Ισοδύναμο Ξυδάκης Ηρακλής ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδοπούλου Έλλη Παπαζήσης Γιάννης Ρωσία ΣΑΠΕΚ ΣΕΕΠΕ Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σύστημα Εισροών - Εκροών Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία ΦΕΚ ΦΠΑ αδειοδότηση ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απεργία αργό πετρέλαιο βενζίνη βυτιοφόρα δεξαμενή δηλώσεις επιδοτήσεις επικουρικό ηλεκτροκίνηση καύσιμα κλιματική αλλαγή λαθρεμπόριο μελέτες μητρώα νοθεία περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πλαφόν πρατήρια πρόστιμα πρόσωπα συναντήσεις τέλη ταξινομήσεις τελωνείο υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!