| I |

Αλλάζουν οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για την παράβαση συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών καυσίμων

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων», το οποίο ψηφίστηκε την Πέμπτη 17/3 από την Βουλή, μεταξύ άλλων, αλλάζουν οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για την παράβαση συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών καυσίμων (βλ. άρθρα 95, 96, 97 και 98 στο ψηφισθέν κείμενο).

Η νέα ρύθμιση, σύμφωνα με την κυβέρνηση, αντιμετωπίζει το ζήτημα του ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών καυσίμων, καθώς και της επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπιστώνουν ελλείψεις στο νομοθετικό Πλαίσιο ως προς τις περιπτώσεις σφράγισης της εγκατάστασης, καθώς και τους αποδέκτες των κυρώσεων.

(βλ. και παρ. 9-11 άρθρου 31 ν. 3784/2009 Ν 137)

Σημειώνεται επίσης ότι η πιλοτική εφαρμογή της ρύθμισης στη δράση «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΟΙΖΟΝ 2020», θα αξιολογηθεί με βάση την εξέλιξη των έργων και την ολοκλήρωσή τους, καθώς και τα τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν ώστε να μπορέσει να αποτελέσει καλή πρακτική και αφενός να εφαρμοστεί σε γενικότερο επίπεδο και αφετέρου να οδηγήσει και σε δημιουργία Ειδικού Ταμείου κατ αντιστοιχία με τον Μηχανισμό αλληλασφάλισης (με βάση το άρθρο 37 του Κανονισμού ΕΕ 2021/695 “Guarantee Fund” του ΗΟΡΙΖΟΝ ΕUROPE, πρώην Ταμείο Εγγυήσεων των Συμμετεχόντων, με βάση τα άρθρα 38 και 39 του Κανονισμού ΕΕ 1291/2013 στο Η2020) και κατά συνέπεια σε συνολική ρύθμιση με σκοπό την απλοποίηση και επιτάχυνση όλων των δράσεων.

Με τη ρύθμιση προβλέπεται επιπλέον η δυνατότητα διενέργειας εργαστηριακών ελέγχων του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της διακίνησης των καυσίμων Και ρυθμίζονται τρόποι για την αποτροπή ενεργειών που παρεμποδίζουν τους ελέγχους συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της διακίνησης καυσίμων. Επιπλέον προβλέπεται η δυνατότητα ενδελεχούς διερεύνησης της παράβασης πριν την επιβολή της κύρωσης, καθώς και η δυνατότητα άμεσης σφράγισης μιας εγκατάστασης, όταν διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις, από την ίδια την ελέγχουσα αρχή που διαπίστωσε την παράβαση και όχι από την αδεισδοτούσα αρχή.

Ακόμη, προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, τόσο στους εκμεταλλευτές των εγκαταστάσεων, όσο και σε όσους εμπλέκονται στην εγκατάσταση των συστημάτων παρακολούθησης καυσίμων, καθώς και σε εκείνους που παραβιάζουν τη σφράγιση μιας εγκατάστασης. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα δέσμευσης εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση, η δυνατότητα άμεσης καταστροφής παράνομων δεξαμενών, σωληνώσεων και αντλιών, με δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης αμέσως μετά την επιβολή του διοικητικού προστίμου, καθώς και η κατάθεση προσψυγής κατά των αποφάσεων σφράγισης των εγκαταστάσεων για σοβαρές παραβάσεις των διατάξεων περί συστημάτων παρακολούθησης εισροής – εκροής καυσίμων απευθείας στο διοικητικό πρωτοδικείο.

Τέλος, προβλέπεται η ποινική δίωξη όσων εκδίδουν εικονικές/παραποιημένες αποδείξεις εσόδου ή δελτία των συστημάτων παρακολούθησης εισροών – εκροών καυσίμων, ή όσων παραποιούν τα ανωτέρω αποστελλόμενα στην ΑΑΔΕ στοιχεία, καθώς και όσων δεν εκδίδουν αποδείξεις εσόδου ή δελτία των συστημάτων παρακολούθησης εισροών – εκροών καυσίμων

  • στις σελίδες 28-36 της κατατεθειμένης τροπολογίας, καταγράφονται συγκριτικά οι διαφορές με την προ-ισχύουσα νομοθεσία.

Αναλυτικά οι νέες διατάξεις:

Άρθρο 95
Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων για τα ολοκληρωµένα συστήµατα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 31 του ν. 3784/2009

Στην παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α΄ 137) α) καταργείται η υποπερ. εε. της περ. α΄, β) οι περ. β΄, γ΄ και δ΄ αντικαθίστανται και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9α. Αρμόδιες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών και την τυχόν σύνδεσή τους με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, είναι οι υπηρεσίες:
αα. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ββ. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γγ. του Υπουργείου Οικονομικών, δδ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εε. (καταργείται), στστ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ζζ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και, ηη. των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, και Περιβάλλοντος, των Περιφερειών της Χώρας.
β. Οι Υπηρεσίες της περ. α΄ δύνανται να συγκροτούν, κατά περίπτωση, μικτά κλιμάκια ελέγχου για τον από κοινού έλεγχο, κατά λόγο αρμοδιότητας, της εφαρμογής των διατάξεων για τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών. Οι αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσίες δύνανται να ενεργούν κάθε αναγκαία εξέταση ή έρευνα οποιασδήποτε εγκατάστασης των ελεγχόμενων, καθώς και των μεταφορικών μέσων αυτών, να ελέγχουν και να συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα κινητών τερματικών, φορητών συσκευών, καθώς και των εξυπηρετητών τους που βρίσκονται μέσα ή έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχόμενων και να δεσμεύουν, άνευ αντιτίμου, εξοπλισμό του συστήματος ή κάθε άλλη συσκευή για τη διενέργεια εργαστηριακού ή άλλου τύπου ελέγχου. Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια ελέγχου της εγκατάστασης, με χρήση βίας ή απειλής ή με κάθε άλλη ενέργεια κατά των οργάνων ελέγχου ή ο έλεγχος παρεμποδίζεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, αναστέλλεται η λειτουργία της ελεγχόμενης εγκατάστασης και σφραγίζεται για πέντε (5) ημερολογιακές μέρες η εγκατάσταση αυτή, με απόφαση, κατά περίπτωση, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στον οποίο υπάγεται η ελέγχουσα υπηρεσία, κατόπιν εισήγησης της ελέγχουσας υπηρεσίας. Κατά την επιβολή της ως άνω σφράγισης, τοποθετείται σε εμφανές σημείο της εγκατάστασης, από την αρχή που επέβαλε τη σφράγιση σήμανση με την ένδειξη «Κλειστό λόγω παρεμπόδισης ελέγχου των διατάξεων περί συστημάτων εισροών-εκροών και φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών».

γ. Αρμόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίμων της περ. α΄ της παρ. 10 είναι ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Αρχής, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή η διεύθυνση κατοικίας του παραβάτη. Οι αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσίες, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, συντάσσουν έκθεση ελέγχου, στην οποία περιγράφονται οι παραβάσεις και οι σχετικές διατάξεις που τις προβλέπουν και τη διαβιβάζουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, προκειμένου αυτός να προβεί στην έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων. Σε περίπτωση που η ως άνω αρμόδια Τελωνειακή Αρχή κρίνει αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης για στοιχειοθέτηση της παράβασης, δύναται να προβεί σε περαιτέρω διοικητική έρευνα προς συλλογή συμπληρωματικών στοιχείων. Πριν τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου ο παραβάτης καλείται εγγράφως να υποβάλει τις απόψεις του εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου.

δ. Αρμόδια Αρχή για την έκδοση της απόφασης προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή προσωρινής παύσης λειτουργίας αυτής, είναι η αδειοδοτούσα Αρχή. Σε περίπτωση διαπίστωσης των παραβάσεων της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 10, ή της περ. στ΄ της παρ. 10, ή της περ. β΄ της παρ. 11, με απόφαση του προϊσταμένου της ελέγχουσας αρχής σφραγίζεται η εγκατάσταση, με τη συνδρομή αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου αυτό απαιτείται κατά τις περιστάσεις, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ελεγκτικών οργάνων. Εφόσον οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστωθούν κατά τον επιτόπιο έλεγχο στην εγκατάσταση, η σφράγιση της εγκατάστασης διενεργείται άμεσα και τοποθετούνται σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης πινακίδες με την ένδειξη «Κλειστό λόγω παράβασης των διατάξεων περί συστημάτων εισροών – εκροών και φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών». Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σφράγιση της εγκατάστασης διενεργείται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου.

ε. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται η διαδικασία ελέγχου και επιβολής προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών και την τυχόν σύνδεσή τους με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό.»

Άρθρο 96
Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων για την εγκατάσταση συστήµατος εισροών εκροών – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 31 του ν.3784/2009

Στην παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α΄ 137):
α) αντικαθίστανται το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ και η υποπερ. ββ΄ της περ. α΄, β) τα τρία τελευταία εδάφια της περ. γ΄ καταργούνται, γ) προστίθενται νέες περ. γ1, γ2 και γ3, δ) η περ. δ΄ αντικαθίσταται και η παρ. 10 διαµορφώνεται ως εξής:

«10. α. Για κάθε παράβαση των διατάξεων για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος παρακολούθησης εισροών – εκροών, επιβάλλεται στον εκµεταλλευτή της εγκατάστασης ή/και στον εγκαταστάτη του συστήµατος ή/και στον κατασκευαστή του λογισµικού του συστήµατος ή/και στον φορέα ογκοµέτρησης δεξαµενών ή/και σε όποιον άλλον συνέπραξε ή προσέφερε συνδροµή, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, στην τέλεση των παραβάσεων αυτών, διοικητικό πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, πλέον των κυρώσεων για παραβάσεις της τελωνειακής ή και της φορολογικής νοµοθεσίας. Το ύψος του προστίµου προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το είδος των παραβάσεων και τη βαρύτητα αυτών.

Ειδικότερα: αα. Σε περίπτωση µη εγκατάστασης ολοκληρωµένου συστήµατος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων εισροών ή/και εκροών επιβάλλεται πρόστιµο από πενήντα (50.000) έως πεντακόσιες (500.000) χιλιάδες ευρώ για κάθε εγκατάσταση, ανάλογα µε το είδος της εγκατάστασης,

ββ. σε περίπτωση µη πλήρωσης των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας των συστηµάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων, της εγκατάστασης των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών του συστήµατος εισροών – εκροών και της ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ έως διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) ευρώ και σε περίπτωση παραβίασης των όρων της απόφασης σφράγισης, λόγω παράβασης του παρόντος νόµου, επιβάλλεται στον εκµεταλλευτή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιµο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

γγ. σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της παραγράφου 11, επιβάλλεται πρόστιµο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) ευρώ,

δδ. σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιµο διπλασιάζεται. Ως υποτροπή ορίζεται η εντός τριών (3) ετών από την έκδοση απόφασης επιβολής προστίµου εκ νέου τέλεση της ίδιας παράβασης,
εε. για την πληρωµή των προστίµων ευθύνονται αλληλεγγύως µε το νοµικό πρόσωπο και τα φυσικά πρόσωπα που, κατά τον χρόνο διάπραξης της παράβασης, είχαν µια από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4174/2013, καθώς και όσοι ασκούν εν τοις πράγµασι τις ιδιότητες αυτές. Ειδικώς, για τις παραβάσεις της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του παρόντος, για την πληρωµή των σχετικών προστίµων, ευθύνεται αυτοτελώς και όποιος άλλος συµπράττει ή προσφέρει συνδροµή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των παραβάσεων.

β. Εφόσον το διοικητικό πρόστιµο της περίπτωσης α΄ είναι ίσο ή µεγαλύτερο του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, επιβάλλεται σωρευτικά ανάλογα µε τo ύψος αυτού και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή προσωρινή παύση λειτουργίας της εγκατάστασης για χρονικό διάστηµα από έναν (1) µήνα έως ένα (1) έτος. Τα µέτρα του προηγούµενου εδαφίου επιβάλλονται και σε περίπτωση υποτροπής, ανεξαρτήτως του ποσού του προστίµου. Η επιβολή των κυρώσεων αναστολής λειτουργίας εγκατάστασης εξειδικεύονται στην κοινή απόφαση της περίπτωσης στ΄ της παρούσας.
Σε περίπτωση επιβολής των ως άνω κυρώσεων, τοποθετείται σε εµφανές σηµείο της εγκατάστασης από την αρχή που επέβαλε τις κυρώσεις σήµανση µε την ένδειξη «Κλειστό λόγω παράβασης των διατάξεων περί συστηµάτων εισροών-εκροών και φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών».

γ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης αφαιρείται οριστικά, ή όταν δεν απαιτείται άδεια, επιβάλλεται η οριστική παύση της λειτουργίας της εγκατάστασης, εφόσον:
αα. διαπιστωθεί από την αρµόδια αρχή ότι η εγκατάσταση στην οποία έχει επιβληθεί κύρωση αναστολής λειτουργίας, συνεχίζει να λειτουργεί, ή

ββ. µετά την επιβολή της κύρωσης αναστολής λειτουργίας η εγκατάσταση δεν συµµορφωθεί εντός του χρονικού διαστήµατος της επιβληθείσας αναστολής, ή

γγ. τα επιβληθέντα διοικητικά πρόστιµα της περίπτωσης α΄ υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, ή

δδ. διαπιστωθούν οι παραβάσεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 11.
Η οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας δεν θίγει την επιβολή των προστίµων της περίπτωσης α΄.

γ1. Σε περίπτωση παραποίησης ή παράκαµψης του συστήµατος παρακολούθησης εισροών – εκροών ή αλλοίωσης των στοιχείων ή των υποσυστηµάτων αυτού, τα ελεγκτικά όργανα δεσµεύουν τον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό του συστήµατος, τους µηχανισµούς µέτρησης στάθµης καυσίµων στις δεξαµενές, τους µετρητές και τις αντλίες καυσίµων, την κεντρική µονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδοµένων (κονσόλα), τον Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισµό (ΦΗΜ), τον εκτυπωτικό µηχανισµό και τυχόν άλλο εξοπλισµό ή συσκευή ή κάθε µέσο, που χρησιµοποιήθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των ανωτέρω παραβάσεων, µέχρι την έκδοση αµετάκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, οπότε και καταστρέφονται ή επιστρέφονται στον κάτοχό τους, κατά περίπτωση.

γ2. Σε περίπτωση παραποίησης ή παράκαµψης του συστήµατος παρακολούθησης εισροών – εκροών ή αλλοίωσης των στοιχείων ή των υποσυστηµάτων αυτού, καθώς και σε περίπτωση αποθήκευσης, εµπορίας ή διακίνησης καυσίµων σε/µέσω δεξαµενών ή µετρητών/αντλιών, που δεν παρακολουθούνται από το εγκατεστηµένο σύστηµα παρακολούθησης εισροών – εκροών, καταστρέφονται οι µη αδειοδοτηµένες δεξαµενές ή άλλοι αποθηκευτικοί χώροι καυσίµων και οι συναφείς οδεύσεις (σωληνογραµµές), καθώς και οι µη αδειοδοτηµένοι/νες µετρητές/αντλίες καυσίµων, που χρησιµοποιήθηκαν στην τέλεση των παραβάσεων αυτών, µε δαπάνες του εκµεταλλευτή της εγκατάστασης, µετά την επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων.

γ3. Η έκδοση παραποιηµένων/εικονικών αποδείξεων εσόδου ή δελτίων του συστήµατος παρακολούθησης εισροών – εκροών, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων της ΑΑΔΕ ή η αποστολή παραποιηµένων αποδείξεων εσόδου ή δελτίων του συστήµατος παρακολούθησης εισροών – εκροών στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων της ΑΑΔΕ ή η µη έκδοση αποδείξεων εσόδου ή δελτίων του συστήµατος παρακολούθησης εισροών – εκροών θεωρείται ως παραποίηση, παράκαµψη και αλλοίωση του συστήµατος παρακολούθησης εισροών – εκροών και ως εµπορία, αποθήκευση και διακίνηση καυσίµων, µέσω δεξαµενών ή µετρητών/αντλιών, που δεν παρακολουθούνται από το εγκατεστηµένο σύστηµα παρακολούθησης εισροών – εκροών. Στις περιπτώσεις αυτές, πλέον των διοικητικών κυρώσεων της υποπερ. γγ΄ της περ. α΄ της παρ. 10 και των ποινικών κυρώσεων της περ. β΄ της παρ. 11, εφαρµόζονται τα διαλαµβανόµενα περί δέσµευσης και καταστροφής στις περ. γ1 και γ2 της παρούσας παραγράφου.

δ. Κατά της απόφασης επιβολής των διοικητικών προστίµων για παραβάσεις του παρόντος νόµου, που αφορούν στα συστήµατα παρακολούθησης εισροών – εκροών καυσίµων, ασκείται προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας. Με την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του επιβληθέντος διοικητικού προστίµου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%). Κατά της απόφασης προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας, ή σφράγισης της εγκατάστασης, για παραβάσεις του παρόντος νόµου, που αφορούν στα συστήµατα παρακολούθησης εισροών – εκροών καυσίµων, ασκείται προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.

ε. Τα ως άνω πρόστιµα αποτελούν δηµόσια έσοδα και εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. ν.δ. 356/1974, Α΄90).
στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, εξειδικεύονται οι παραβάσεις του παρόντος, µπορεί να ορίζεται το ύψος των διοικητικών προστίµων για κάθε παράβαση, εξειδικεύονται οι περιπτώσεις επιβολής των κυρώσεων της περίπτωσης β΄, η διαδικασία και τα όργανα επιβολής αυτών, η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα επιβολής της σφράγισης και αποσφράγισης, της παύσης λειτουργίας και της αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων, της καταστροφής τυχόν εξοπλισµού και υποδοµών που συμμετέχει σε παραποίηση ή αλλοίωση του συστήµατος, η διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίµων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, µε όµοια απόφαση δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δηµοσιοποίησης, η αποστολή των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο καταπολέµησης του λαθρεµπορίου των προϊόντων ΕΦΚ, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος εδαφίου.»

Άρθρο 97
Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων για την εγκατάσταση συστήµατος εισροών-εκροών – Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 31 του ν. 3784/2009

Η περ. β. της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α΄ 137), τροποποιείται µε την προσθήκη δεύτερου εδαφίου, και η παρ. 11 διαµορφώνεται ως εξής:
«11. α. Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών επιβάλλεται σε όποιον:

αα. δηλώνει ψευδώς ότι η εγκατάσταση του συστήµατος παρακολούθησης εισροών – εκροών πληροί τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας,

ββ. δηλώνει ψευδώς ότι το λογισμικό του συστήµατος παρακολούθησης εισροών – εκροών πληροί τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας,

γγ. προµηθεύει ή εγκαθιστά εξοπλισµό για εφαρµογές του συστήµατος παρακολούθησης εισροών-εκροών που συνοδεύονται από πλαστά ή παραποιηµένα πιστοποιητικά.

β. Ποινή κάθειρξης επιβάλλεται σε όποιον χωρίς εξουσιοδότηση τροποποιεί ή αλλοιώνει, µε οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, μέρη ή παραγόµενα στοιχεία του συστήµατος, που φυλάσσονται, ή σηµαίνονται από τον φορολογικό µηχανισµό, ή αποστέλλονται στη βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και σε όσους εµπορεύονται, αποθηκεύουν ή εν γένει διακινούν καύσιµα µέσω αντλιών, μετρητών, δεξαµενών ή άλλως, που δεν έχουν περιληφθεί στο εγκατεστηµένο σύστηµα παρακολούθησης εισροών – εκροών. Η ίδια ποινή επιβάλλεται και σε όσους εκδίδουν παραποιηµένες ή εικονικές αποδείξεις εσόδου ή δελτία του συστήµατος παρακολούθησης εισροών και εκροών, των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. ή σε όσους αποστέλλουν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. παραποιηµένα στοιχεία αποδείξεων εσόδου ή δελτίων του συστήµατος παρακολούθησης εισροών – εκροών ή σε όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις εσόδου ή δελτία του συστήµατος
παρακολούθησης εισροών – εκροών.

γ. Οι ποινικές κυρώσεις της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις ιδιότητες ή ασκούν τις εξουσίες της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4174/2013, και σε όσους ασκούν εν τοις πράγµασι τις εξουσίες αυτές, εφόσον µε οποιονδήποτε τρόπο συντέλεσαν στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις, καθώς και σε όποιον άλλο συµπράττει ή προσφέρει συνδροµή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των παραβάσεων αυτών.»

Άρθρο 98
Μεταβατικές διατάξεις

  1. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος για το σύστηµα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών και εκροών, δυνάμει των παρ. 7 έως και 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α΄ 137), εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τον παρόντα.
  2. Ενδικοφανείς προσφυγές, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 3784/2009, όπως αυτό ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
  3. Για κάθε παράβαση του άρθρου 31 του ν. 3784/2009, η οποία διαπιστώνεται από ελέγχους που ολοκληρώνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις παρ. 9 και 10 του ως άνω άρθρου. Όσα ορίζονται στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία Φ2/1871/2013 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄2173), εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της περ. ε΄ της παρ. 9 και της περ. στ΄ της παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009.
  4. Κατ’ εξαίρεση ευνοϊκότερες κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν καταλαµβάνουν και τις καταλογιστικές πράξεις για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από ελέγχους που ολοκληρώθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4608/2019 (Α΄ 66), οι οποίες δεν έχουν τελεσιδικήσει μέχρι την έναρξη ισχύος των εν λόγω ευνοϊκότερων ρυθμίσεων. Ποσά από τα προβλεπόµενα στο παρόν, τα οποία έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται. Για την εφαρµογή της παρούσας οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία που εξέδωσε την πράξη εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη εφαρµογής του παρόντος προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η τροποποίηση της πράξης καταλογισµού εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ADR BP Brent covid-19 interlock MOTOR OIL myData OPEC Saudi Arabian Oil Company self-test SHELL TEXACO ΑΑΔΕ Αναφορά Ασμάτογλου Γιώργος Βελετάκης Ν. Βουλή ΓΣΕΒΕΕ Γενική Συνέλευση Γεωργιάδης Άδωνις Διοικητικό Συμβούλιο Δρακακάκης Γιάννης ΕΚΟ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπή Ανταγωνισμού ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΟΒΕ Κατρίνης Μανώλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κρήτη Κώτσος Ευάγγελος ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μεταφορικό Ισοδύναμο Ξυδάκης Ηρακλής ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδοπούλου Έλλη Παπαζήσης Γιάννης Ρωσία ΣΑΠΕΚ ΣΕΕΠΕ Σταυράκης Χρήστος Σύστημα Εισροών - Εκροών Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία ΦΠΑ αδειοδότηση ανασφάλιστα αντλίες απεργία αργό πετρέλαιο βενζίνη βυτιοφόρα δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος επιδοτήσεις επικουρικό ηλεκτροκίνηση καύσιμα κλιματική αλλαγή λαθρεμπόριο μελέτες μητρώα περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πλαφόν πλυντήρια πρατήρια πρόστιμα πρόσωπα συναντήσεις τέλη ταξινομήσεις τελωνείο υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!