Νέες προθεσμίες για την ολοκλήρωση της δράσης ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Σπυρίδωνα-Άδωνι Γεωργιάδη και του υφυπουργού Ιωάννη Τσακίρη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6225 Β’/24-12-2021, παρατείνονται οι προθεσμίες του άρθρου 5 της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο: «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη δράση ενίσχυσης “Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (ΦΕΚ 540 Β/2013).

Πρακτικά, η Δράση, για όλους τους Κύκλους Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’, θα ολοκληρωθεί την 31η-12-2022 και οι επιμέρους προθεσμίες καθορίζονται ως εξής:

1. Υποβολή, στον Φορέα Υλοποίησης της δράσης, των δικαιολογητικών δήλωσης ολοκλήρωσης, έως 31-01-2022.
2. Υποβολή, στον Φορέα Υλοποίησης της δράσης, αιτημάτων τροποποίησης Μεγάλης Εμβέλειας, με συνημμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έως 31-01-2022.
3. Υποβολή, στον Φορέα Υλοποίησης της δράσης, αιτημάτων εκταμίευσης, με συνημμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έως 31-5-2022 (τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ έως τουλάχιστον την 30η-6-2022).
4. Πληρωμές από τον Φορέα Υλοποίησης της δράσης, έως 30-6-2022.
5. Λοιπές διοικητικές διαδικασίες για την εκκαθάριση και τη διαχειριστική ολοκλήρωση της δράσης, έως 31-12-2022.

Αναλυτικά, η κυα όπως ισχύει μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις:

Κ.Υ.Α. αριθμ. Β2-829Α/1.3.2013
Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

Αριθμ. Β2-829Α
(ΦΕΚ Β’ 540/07-03-2013)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α’/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ειδικότερα το άρθρο 17 αυτού, όπως ισχύει.
2. Το Π.Δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/ Α’/21.06.2012) με το οποίο ιδρύεται το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
3. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α’/21.06.2012), με το οποίο διορίστηκε ο Κωνσταντίνος Χατζηδάκης του Ιωάννου στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Το Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 144/Α’/05.07.2012), με το οποίο διορίστηκε ο Ιωάννης Στουρνάρας στη θέση του Υπουργού Οικονομικών.
5. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α’/7-10-2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.».
6. Το Π.Δ. 117/2012 (202/Α’/19-10-2012) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
7. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα.
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
10. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Συστήματος, όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 124125/22-12-2008 πράξη αποδοχής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύει.
11. Την αριθ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/ Β’/27.3.2008 υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης όπως ισχύει.
12. Την αριθ. Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980 Β’) κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την αριθ. ΠΟΛ.1009/4.1.2012 (ΦΕΚ Β’ 72) κοινή υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών – Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού.
14. Το γεγονός ότι το έργο αυτό αποτελεί συμπληρωματική και απαραίτητη δράση για τη λειτουργία των αντίστοιχων συστημάτων υποδοχής και ελέγχου στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΣΑΕ 27/2, η οποία μπορεί να ανέρχεται έως το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων Ευρώ (30.000.000,00 €),
αποφασίζουμε:
Τη διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποίηση της δράσης ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» από εθνικούς πόρους και τον ορισμό των ποσών και ειδών των ενισχύσεων, όπως προβλέπονται στα κατωτέρω άρθρα.


Άρθρο 1
Συνολικός προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση της δράσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε τριάντα εκατομμύρια ευρώ (30.000.000,00 €) και καλύπτει το σύνολο της χώρας.


Άρθρο 2
Ποσά ενισχύσεων και δικαιούχοι

Η ενίσχυση αφορά σε χορήγηση κατ’ αποκοπή ποσού, με την μορφή επιχορήγησης, ανά μονάδα εξοπλισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στους πίνακες Ι και II (πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης αντιστοίχως) του παραρτήματος.
Η δημόσια επιχορήγηση θα πραγματοποιείται μέσω παροχής ειδικού κουπονιού προς τους δικαιούχους για την κάλυψη τμήματος της δαπάνης εγκατάστασης εξοπλισμού ολοκληρωμένου συστήματος Παρακολούθησης Εισροών – Εκροών. Το ύψος της επιχορήγησης προς κάθε δικαιούχο θα προκύπτει με βάση τα οριζόμενα στους πίνακες I και II του Παραρτήματος Α της παρούσας και τον αριθμό των αδειοδοτημένων εγκατεστημένων δεξαμενών του πρατηρίου ή της εγκατάστασης. Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις (πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης) οι οποίες κατά τον χρόνο δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων κατέχουν τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ακολουθούν:
• 47.3 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα
• 47.78.85: Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας
• 47.99.85: Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων
• 46.71.13.14: Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή.
Λοιπές προϋποθέσεις αναφέρονται αναλυτικά στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων και τη ρύθμιση θεμάτων. Οι ενισχύσεις που θα χορηγηθούν υπόκεινται στους προβλεπόμενους περιορισμούς στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006.
(Στο άρθρο 2 όπου αναφέρεται «Πίνακας 2 του Παραρτήματος Α» αντικαθίσταται με το ορθό «Πίνακας του Παραρτήματος», σύμφωνα με την Β2−1077/6.6.2013)
(Στο άρθρο 2 στη φράση «δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι καταρχήν οι επιχειρήσεις», διαγράφεται η λέξη «καταρχήν», σύμφωνα με την Β2−1077/6.6.2013)
(Το άρθρο 2, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την κ.υ.α. Β2− 3644/3.1.2014)


Άρθρο 3
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης

Ο κάθε δικαιούχος επιλέγει από σχετικό μητρώο εγκαταστατών τον εγκαταστάτη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης Εισροών Εκροών. Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης θα υποβάλλεται προς έλεγχο και επιβεβαίωση το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και του αποδεικτικού υλικού.
(Στο άρθρο 3 διαγράφεται η φράση «στον οποίο θα παραδίδει το κουπόνι ή τα κουπόνια προς εξαργύρωση», σύμφωνα με την Β2−1077/6.6.2013)
(Η λέξη “κάθε” του πρώτου εδαφίου, τέθηκε όπως προστέθηκε με την κ.υ.α. Β2− 3644/3.1.2014)
Η διοικητική επαλήθευση θα αφορά σε ποσοστό 100% των εγκεκριμένων προτάσεων.
Με το πέρας της διοικητικής επαλήθευσης της υλοποίησης της επένδυσης κατά την οποία θα επιβεβαιώνεται η τήρηση όλων των προϋποθέσεων της δράσης και της νομιμότητας και κανονικότητας της διαδικασίας ο δικαιούχος θα μπορεί να προχωρήσει σε είσπραξη του αντίστοιχου ποσού.
(Στο άρθρο 3 στη φράση: «…της νομιμότητας και κανονικότητας της διαδικασίας ο προμηθευτής και εγκαταστάτης…», οι λέξεις «προμηθευτής και εγκαταστάτης» αντικαθίστανται με τη λέξη «δικαιούχος», σύμφωνα με την Β2−1077/6.6.2013)
Στην δράση δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής ή ενδιάμεση πληρωμή.
Η καταβολή της επιχορήγησης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός ενός μηνός από την έκδοση του σχετικού αποδεικτικού καλής εκτέλεσης του έργου (βεβαίωση ολοκλήρωσης) υπό την προϋπόθεση ότι τα αναλογούντα ποσά έχουν μεταφερθεί στους αντίστοιχους λογαριασμούς.


Άρθρο 4
Ειδικά θέματα νια τη διάθεση των πιστώσεων

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας επιχορήγησης προς τους δικαιούχους των ενισχύσεων εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της ΣΑΕ 27/2 και τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης μεταβιβάζονται από το λογαριασμό του οικείου έργου Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Τα τυχόν αδιάθετα ποσά τα οποία παραμένουν στους ανωτέρω ειδικούς έντοκους λογαριασμούς και τα οποία προέρχονται από καταθέσεις ενδεχόμενων επιστροφών πληρωμών, καθώς και οι τυχόν εξ αυτών δημιουργούμενοι τόκοι, αποτελούν έσοδο του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Για το σκοπό αυτό τα ως άνω ποσά μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση του αντίστοιχου έργου, κατατίθενται με μέριμνα και ευθύνη της αρμόδιας για την παρακολούθηση του έργου των δικαιούχων Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στον υφιστάμενο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.


Άρθρο 5
Χρονοδιάγραμμα Δράσης

Η Δράση, για όλους τους Κύκλους Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’, θα ολοκληρωθεί την 31η-12-2022. Ειδικότερα, οι επιμέρους προθεσμίες καθορίζονται ως εξής:
1. Υποβολή, στον Φορέα Υλοποίησης της δράσης, των δικαιολογητικών δήλωσης ολοκλήρωσης, έως 31-01-2022.
2. Υποβολή, στον Φορέα Υλοποίησης της δράσης, αιτημάτων τροποποίησης Μεγάλης Εμβέλειας, με συνημμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έως 31-01-2022.
3. Υποβολή, στον Φορέα Υλοποίησης της δράσης, αιτημάτων εκταμίευσης, με συνημμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έως 31-5-2022. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ έως τουλάχιστον την 30η-6-2022.
4. Πληρωμές από τον Φορέα Υλοποίησης της δράσης, έως 30-6-2022.
5. Λοιπές διοικητικές διαδικασίες για την εκκαθάριση και τη διαχειριστική ολοκλήρωση της δράσης, έως 31-12-2022.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Πίνακας Ι: Κατ’ αποκοπήν ενισχύσεις ανά μονάδα εξοπλισμού (πρατήρια υγρών καυσίμων)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών-Εκροών1.500 €ανά πρατήριο
Υποσύστημα Αντλιών:Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης και Διαχείρισης Αντλιών1.250 €ανά πρατήριο
Υποσύστημα Δεξαμενών:Controller (κονσόλα)Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι 500 €400 €ανά πρατήριο ανά δεξαμενή
Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων:Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣΘερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων 300 €200 €ανά πρατήριο ανά πρατήριο

Πίνακας II: Κατ’ αποκοπήν ενισχύσεις ανά μονάδα εξοπλισμού (εγκαταστάσεις πώλησης πετρελαίου Θέρμανσης)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών – Εκροών1.500 €ανά εγκατάσταση
Υποσύστημα Αντλιών:Interfaces για τις αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης και Διαχείρισης Αντλιών800 €ανά εγκατάσταση
Υποσύστημα Δεξαμενών:Controller (κονσόλα)Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι και προσαρμογή δεξαμενών για υποδοχή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων συστήματος500 € 1.000 €ανά εγκατάσταση ανά δεξαμενή
Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων:Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣΘερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων 300 €200 €ανά εγκατάσταση ανά εγκατάσταση
Ογκομετρωτές 3” και 4”1.500 €ανά ογκομετρητή

(Στο παράρτημα καταργείται ο Πίνακας 1, σύμφωνα με την Β2−1077/6.6.2013)

(Το παράρτημα, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την κ.υ.α. Β2− 3644/3.1.2014)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar