Αποτελέσματα ανοιχτού δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων/μονάδων του ΚΕΘΕΑ (ΤΜΗΜΑ 1-ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ 2-ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΜΗΜΑ 3-ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), εκτιμώμενης συνολικής συμβατικής αξίας 47.740,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, ήτοι 59.197,60 € (αναλυτικά ΤΜΗΜΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 40.579,00 €, ΤΜΗΜΑ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: 7.638,40 €, ΤΜΗΜΑ 3 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10.980,20 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα

Θέμα: Αποτελέσματα ανοιχτού δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων/μονάδων του ΚΕΘΕΑ (ΤΜΗΜΑ 1-ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ 2-ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΜΗΜΑ 3-ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), εκτιμώμενης συνολικής συμβατικής αξίας 47.740,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, ήτοι 59.197,60 € (αναλυτικά ΤΜΗΜΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 40.579,00 €, ΤΜΗΜΑ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: 7.638,40 €, ΤΜΗΜΑ 3 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10.980,20 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα
Ημ/νια: 11/10/2021 16:41:28
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
ΑΔΑ: 6Η4ΜΟΡ9Υ-3ΜΜ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar