Έγκριση του από 01.10.2021 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά), της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού», Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 135214)

Θέμα: Έγκριση του από 01.10.2021 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά), της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού», Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 135214)
Ημ/νια: 08/10/2021 13:44:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔΙ6ΩΕΩ-ΚΞ0
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar