ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 52/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΟΡΟ (CPV: 33141624-0) & ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (CPV: 33124131-2)» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.434,00 € πλέον ΦΠΑ 24% αξία 30.298,16€ € με το ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Θέμα: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 52/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΟΡΟ (CPV: 33141624-0) & ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (CPV: 33124131-2)» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.434,00 € πλέον ΦΠΑ 24% αξία 30.298,16€ € με το ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ημ/νια: 07/10/2021 11:25:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ9Ψ46907Θ-ΚΕΡ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar