Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την αριθ. 16/2020 Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ 21PROC007977631 – ΑΔΑ ΩΖΜΖ4653ΠΩ-ΝΕΚ) για τον συστημικό αριθμό: -104754,1- που αφορά στην «Προμήθεια δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ #334.400,00€# (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, τελών ταξινόμησης και Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ‘’AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ’’

Θέμα: Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την αριθ. 16/2020 Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ 21PROC007977631 – ΑΔΑ ΩΖΜΖ4653ΠΩ-ΝΕΚ) για τον συστημικό αριθμό: -104754,1- που αφορά στην «Προμήθεια δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ #334.400,00€# (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, τελών ταξινόμησης και Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ‘’AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ’’
Ημ/νια: 05/10/2021 14:58:10
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 6ΒΑ74653ΠΩ-ΛΓΡ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar