ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ IΙΙ – ΓΙΑ ΤA ΤΜΗΜΑTA 1,4,5 & 7: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης-λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) για ένα έτος (δώδεκα μήνες)» (με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, και συγκεκριμένα για τα Τμήματα 1,4,5 & 7 (Πετρέλαιο θέρμανσης για τον Δήμο Αλμωπίας, Πετρέλαιο θέρμανσης για το ΚΕ.Κ.Π-Α του Δήμου Αλμωπίας, Πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη αμόλυβδη για τη ΔΗ.Κ.Ε.Α. του Δήμου Αλμωπίας και Πετρέλαιο θέρμανσης για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας)

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ IΙΙ – ΓΙΑ ΤA ΤΜΗΜΑTA 1,4,5 & 7: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης-λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) για ένα έτος (δώδεκα μήνες)» (με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, και συγκεκριμένα για τα Τμήματα 1,4,5 & 7 (Πετρέλαιο θέρμανσης για τον Δήμο Αλμωπίας, Πετρέλαιο θέρμανσης για το ΚΕ.Κ.Π-Α του Δήμου Αλμωπίας, Πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη αμόλυβδη για τη ΔΗ.Κ.Ε.Α. του Δήμου Αλμωπίας και Πετρέλαιο θέρμανσης για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας)
Ημ/νια: 05/10/2021 13:01:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΘ5ΩΨΩ-287
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar