ΘΕΜΑ B13: Έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 15802/28-9-2021 πρακτικού αξιολόγησης του αριθμ. 2021-29/Σ συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ» CPV: 09132100-4, 09134100-8, για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και των γεννητριών του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.792,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμα έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.584,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%), σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2021

Θέμα: ΘΕΜΑ B13: Έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 15802/28-9-2021 πρακτικού αξιολόγησης του αριθμ. 2021-29/Σ συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ» CPV: 09132100-4, 09134100-8, για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και των γεννητριών του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.792,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμα έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.584,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%), σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2021
Ημ/νια: 02/10/2021 13:54:08
Φορέας: ΠΡΩΤΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΑΔΑ: 9ΗΥΞ46906Ι-Τ4Μ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar