Έλεγχος συστήματος ανάκτησης ατμών stage ΙΙ

Διευκρινήσεις για τον έλεγχο συστήματος ανάκτησης ατμών stage ΙΙ (ετήσιο ή κάθε τριετία) από φορέα ελέγχου διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ/ΕΣΥΠ δίνει εγκύκλιος του υφυπουργού Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου (ΑΔΑ: ΩΦΓΡ465ΧΘΞ-9ΓΦ) με ημερομηνία 28/9/2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 21523/763/ Ε-103/2-5-2012 ( Β’ 1439) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Μέτρα για τη μείωση της ποσότητας των ατμών βενζίνης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/126/ΕΚ “σχετικά με τη φάση II της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Οκτωβρίου 2009».

Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 της σχετικής κ.υ.α. ορίζεται ότι:

«1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διασφαλίζουν ότι η απόδοση της δέσμευσης ατμών βενζίνης των συστημάτων ανάκτησης ατμών βενζίνης, εν λειτουργία, της φάσης ΙΙ ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 16321-2:2013. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από φορέα ελέγχου διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ/ΕΣΥΠ, που έχει συσταθεί με το άρθρο 11 του Ν 3066/2002 (Α ‘252), όπως ισχύει, ή από άλλους φορείς διαπίστευσης οι οποίοι είναι μέλη της «Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση» (European co-operatίon for Accredίtatίon) (ΕΑ), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 και για το πεδίο που καθορίζεται από το πρότυπο ΕΝ 16321-2:2013.

2. Πρακτικά, ο έλεγχος της απόδοσης της δέσμευσης ατμών βενζίνης των συστημάτων ανάκτησης της φάσης ΙΙ, κατ’ εφαρμογή της σχετικής κ.υ.α., πραγματοποιείται από φορείς επιθεωρήσεων διαπιστευμένων από το ΕΣΥΔ.

*

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα είμαστε σε αναμονή για να εξετάσουμε πόσοι διαπιστευμένοι φορείς θα δραστηριοποιηθούν επί αυτού για να μπορέσουμε να πετύχουμε ανταγωνιστικές τιμές. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.) είναι σε αναμονή για να δούμε την περιοδικότητα των ελέγχων σε χρονικό διάστημα.   

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar