Ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ’ αριθμό 5896/21/511450-4 από 26/08/2021 (ΑΔΑ: ΨΝ3Λ46ΜΤΛΒ-Ξ4Δ και ΑΔΑΜ: 21PROC009116984) Διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Δ.Α. Καστοριάς (Συστημικός Αύξον Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 138331), για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, προς κάλυψη των αναγκών όλων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022, με μονομερές δικαίωμα ενεργοποίησης προαίρεσης της Σύμβασης, για ένα επιπλέον έτος, ήτοι έως την 31-12-2023, (Ανεξάρτητες Επιχειρησιακές Μονάδες Β΄ Φάσης – Οικονομικών Ετών 2022 και 2023)

Θέμα: Ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ’ αριθμό 5896/21/511450-4 από 26/08/2021 (ΑΔΑ: ΨΝ3Λ46ΜΤΛΒ-Ξ4Δ και ΑΔΑΜ: 21PROC009116984) Διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Δ.Α. Καστοριάς (Συστημικός Αύξον Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 138331), για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, προς κάλυψη των αναγκών όλων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022, με μονομερές δικαίωμα ενεργοποίησης προαίρεσης της Σύμβασης, για ένα επιπλέον έτος, ήτοι έως την 31-12-2023, (Ανεξάρτητες Επιχειρησιακές Μονάδες Β΄ Φάσης – Οικονομικών Ετών 2022 και 2023)
Ημ/νια: 24/09/2021 12:53:19
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 99ΓΠ46ΜΤΛΒ-ΦΤΓ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar