Λήψη απόφασης για την: α) έγκριση των υπ΄ αριθμ.: 1 Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και του υπ’ αριθμ.: 2 Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών καθώς & Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022 & 2023» και β) την κήρυξη του διαγωνισμού ως προς το τμήμα 4: φυσικό αέριο ως άγονου διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την: α) έγκριση των υπ΄ αριθμ.: 1 Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και του υπ’ αριθμ.: 2 Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών καθώς & Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022 & 2023» και β) την κήρυξη του διαγωνισμού ως προς το τμήμα 4: φυσικό αέριο ως άγονου διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
Ημ/νια: 20/09/2021 13:28:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΙΦΩΛΩ-50Θ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar