Έγκριση προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσού #122.305,29# πλέον ΦΠΑ, ήτοι #151.658,56 €# συμπ/νου ΦΠΑ για τα έτη 2022-2023 για την προμήθεια:  πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της Θεσσαλίας για τα έτη 2022-2023: #94.798,71€# πλέον ΦΠΑ ήτοι #117.550,40 €# συμπ/νου ΦΠΑ και  καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά και μοτοποδήλατα) που ανήκουν στις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της Θεσσαλίας για τα έτη 2022-2023: #27.506,58€# πλέον ΦΠΑ ήτοι #34.108,16 € # συμπ/νου ΦΠΑ. με την διενέργεια Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας κάτω των ορίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης και της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου diesel κίνησης (κατά την ημέρα παράδοσης) της περιοχής (νομού) που παραδίδεται, έτσι όπως παρουσιάζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611 «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του προϋπολογισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α., για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 -με τη συμμετοχή των συστεγαζόμενων στον e-ΕΦΚΑ Φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 3918/2011 άρθρο 18, 4238/2014 άρθρο 21, 4310/2014 άρθρο 55- Κωδικός Αρχείου Ειδών: Α. Πετρέλαιο Θέρμανσης – CPV 09135100-5 Β. Αμόλυβδη βενζίνη – CPV 09132100-4 Κωδικος NUTS: EL61 Θεσσαλία

Θέμα: Έγκριση προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσού #122.305,29# πλέον ΦΠΑ, ήτοι #151.658,56 €# συμπ/νου ΦΠΑ για τα έτη 2022-2023 για την προμήθεια:  πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της Θεσσαλίας για τα έτη 2022-2023: #94.798,71€# πλέον ΦΠΑ ήτοι #117.550,40 €# συμπ/νου ΦΠΑ και  καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά και μοτοποδήλατα) που ανήκουν στις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της Θεσσαλίας για τα έτη 2022-2023: #27.506,58€# πλέον ΦΠΑ ήτοι #34.108,16 € # συμπ/νου ΦΠΑ.
με την διενέργεια Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας κάτω των ορίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης και της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου diesel κίνησης (κατά την ημέρα παράδοσης) της περιοχής (νομού) που παραδίδεται, έτσι όπως παρουσιάζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611 «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του προϋπολογισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α., για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 -με τη συμμετοχή των συστεγαζόμενων στον e-ΕΦΚΑ Φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 3918/2011 άρθρο 18, 4238/2014 άρθρο 21, 4310/2014 άρθρο 55- Κωδικός Αρχείου Ειδών:
Α. Πετρέλαιο Θέρμανσης – CPV 09135100-5 Β. Αμόλυβδη βενζίνη – CPV 09132100-4 Κωδικος NUTS: EL61 Θεσσαλία
Ημ/νια: 20/09/2021 10:09:01
Φορέας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΖΩ646ΜΑΠΣ-ΧΙΕ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar