ΔΙΑΚHΡYΞΗ 6/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης (Π.Σ.Π.Α.) Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Θέμα: ΔΙΑΚHΡYΞΗ 6/2021
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης (Π.Σ.Π.Α.) Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Συνολικός προϋπολογισμός 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ημ/νια: 17/09/2021 08:33:29
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΔΑ: 60Η5469Η2Α-Ρ1Ξ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar