Παράταση μέχρι τον Ιούνιο 2023 για τις άδειες κυκλοφορίας μικρών βυτιοφόρων

Διατηρούνται σε εθνικό επίπεδο παρεκκλίσεις της απόφασης 2021/1436 της Επιτροπής της Ε.Ε. (ADR)

Μια παρέκκλιση από την οδηγία ADR δίνει παράταση για δύο χρόνια στην ισχύ των αδειών κυκλοφορίας μόνο των μικρών βυτιοφόρων μεικτής μάζας κάτω των 4 τόνων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τοπικές μεταφορές πετρελαίου θέρμανσης (UN 1202) εφόσον έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1991 και 31ης Δεκεμβρίου 2002. Η ισχύς της νέας απόφασης (ΑΔΑ: ΩΞΙ4465ΧΘΞ-ΘΞΩ) λήγει στις 30 Ιουνίου 2023.

Προκειμένου τα οχήματα τα οποία εμπίπτουν στο καθεστώς των παρεκκλίσεων να υπαχθούν στην εν λόγω παράταση, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στις αρμόδιες Δ/νσεις Μεταφορών των Περιφερειών, ώστε να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας με αναγραφή της ημερομηνίας 30.6.2023 στο πεδίο «Η (διάρκεια ισχύος) της άδειας κυκλοφορίας τους». Η έκδοση της νέας άδειας γίνεται ατελώς σύμφωνα με την α.π. οικ. Α 34465/2669/25.6.2014 (ΑΔΑ: 7Θ4Γ1-4Φ5).

Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος στο ΚΤΕΟ, θα ελέγχεται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και σε περίπτωση μη αναγραφής της παραπάνω ημερομηνίας λήξης, θα σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στον κωδικό 1404 «Ελλείψεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας» του Παραρτήματος Ι της υ.α. οικ. 19111/192 ( ΦΕΚ Β’ 1003/2019).

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar