α) Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ΑΠ 621/12/2021 και περιγραφή: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τελικής συνολικής τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 641.225,80 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. . β) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου, την επιχείρηση: “ ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ” με οικονομική προσφορά: 641.225,80 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Θέμα: α) Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ΑΠ 621/12/2021 και περιγραφή: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τελικής συνολικής τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 641.225,80 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .
β) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου, την επιχείρηση: “ ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ” με οικονομική προσφορά: 641.225,80 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ημ/νια: 07/09/2021 14:33:23
Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΨΙΠ46ΨΖΣΠ-ΜΡΣ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar